Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2012, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Δεκεμβρίου 2012 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε υπό τη μορφή πρότασης νόμου από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και κ. Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με την προσθήκη νέων εδαφίων με αριθμούς (7) έως (15) στο άρθρο 16 αυτού, έτσι ώστε να ρυθμιστούν διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την ανάθεση της διαχείρισης των υδρογονανθράκων σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ) Λτδ, στο εξής «η εταιρεία», συστάθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2012 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και ενεγράφη στο Μητρώο Εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όπως τροποποιήθηκε. Για να εγγραφεί η εταιρεία, συντάχθηκε σχετικό ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, τα οποία παραδόθηκαν στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και ενεγράφησαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 73.493 και ημερομηνία 2 Μαΐου 2012 ανέθεσε στην εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Υδρογονανθράκων Νόμου, τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 74.222 και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε το διορισμό, όπως ορίζει και η πρόνοια του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού, των εκτελεστικών συμβούλων της εταιρείας. Στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή των σχετικών συμβολαίων με αυτούς.

4. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εταιρεία η οποία ιδρύεται με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο έχει ανεξάρτητη οντότητα, διαφορετική από εκείνη των μετόχων της, και λειτουργεί στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, έχοντας όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας τις ίδιες ελευθερίες όπως φυσικά υποκείμενα του δικαίου.

5. Σύμφωνα με το προτεινόμενο για προσθήκη εδάφιο (1Α) στο άρθρο 16 του νόμου, η εταιρεία επιβάλλεται να έχει επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο να απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό μέλος και έξι μη εκτελεστικά μέλη, τα δε προσόντα και κριτήρια διορισμού του εκτελεστικού μέλους να καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Με το εν λόγω άρθρο επιβάλλεται ουσιαστικά στην εταιρεία ο αριθμός των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, πόσα από αυτά θα είναι εκτελεστικά και πόσα μη εκτελεστικά, ενώ τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των μελών του διοικητικού της συμβουλίου καθορίζονται με νομοθεσία, διατάξεις που βρίσκονται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο προστατεύει την ελευθερία του συμβάλλεσθαι, όπως και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που είναι διάχυτη στο σύνταγμα.

6. Η προτεινόμενη επίσης με το άρθρο 4 τροποποίηση του άρθρου 30 του νόμου, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού με κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο των προσόντων και των κριτηρίων διορισμού του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, συνιστά παράβαση του άρθρου 26 του συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία του συμβάλλεσθαι, αφού γίνεται επέμβαση στην ελευθερία του καθορισμού από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του τρόπου και των προσόντων διορισμού της διοίκησής του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την απόρριψη της αναπομπής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της αποδοχής της αναπομπής.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί της αναπομπής κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

20 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων