Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012» και «Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Καυκαλιάς
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ρούλα Μαυρονικόλα
Πάμπος Παπαγεωργίου Ζαχαρίας Κουλίας
Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13, 17 και 20 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι τα νομοσχέδια αυτά συμπληρώνουν τη δέσμη των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση και οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης με νέα νομοθεσία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

2. Αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης ή παραίτησης για υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Σε ό,τι αφορά υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012 θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α. Υπάλληλος ο οποίος με βάση τον οικείο νόμο ή κανονισμούς θεμελίωσε ή θεμελιώνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 δικαίωμα σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό, λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας των σαράντα πέντε ή σαράντα οκτώ ετών, ανάλογα με την περίπτωση, και αφυπηρετεί πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

β. Υπάλληλος ο οποίος με βάση τις διατάξεις του οικείου νόμου ή κανονισμών θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα πέντε χρόνων, αλλά δε συμπληρώνει την εν λόγω ηλικία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και ο οποίος αφυπηρετεί πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το εξηκοστό έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

γ. Υπάλληλος ο οποίος με βάση τις διατάξεις του οικείου νόμου ή κανονισμών θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα οκτώ χρόνων, αλλά δε συμπληρώνει την εν λόγω ηλικία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 και ο οποίος αφυπηρετεί πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το εξηκοστό τρίτο έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

3. Μη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία που κερδήθηκε ή θα κερδηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. Φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

4. Επιλογή για καταβολή του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά είτε στο σύνολό του είτε με μετατροπή αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό είτε με καταβολή μέρους αυτού και μετατροπή του υπόλοιπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

5. Υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του υπαλλήλου για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά με βάση το μέσο όρο των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

6. Επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες (6 μήνες το χρόνο) για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα μέλη της δημοτικής, μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, τα μέλη της αστυνομίας και τα μέλη του κυπριακού στρατού. Σημειώνεται ότι για τα μέλη του κυπριακού στρατού η επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης θα υλοποιηθεί μέσω του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου.

7. Ένταξη των υπαλλήλων που διορίστηκαν ή θα διορίζονται σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

8. Μη επιστροφή των περιοδικών εισφορών που καταβάλλει ο υπάλληλος στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών στις περιπτώσεις όπου αφυπηρετεί ή παραιτείται και κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του δεν είναι νυμφευμένος ή διαζευγμένος ή ο σύζυγος έχει αποθάνει.

9. Κατάργηση της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση νυμφευμένου κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης συνταξιούχου ο οποίος λόγω θανάτου του συζύγου νυμφεύθηκε εκ νέου, ο τελευταίος σύζυγος καθίσταται δικαιούχος σε σύνταξη χήρας σε περίπτωση θανάτου του.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφορά την αφυπηρέτηση και τις συντάξεις των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας, έτσι ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να συνάδουν με τις ανάλογες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους, ως απόρροια των δεσμεύσεων που απορρέουν από την καταρχήν συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας. Για υλοποίηση των προνοιών αυτών προτείνεται μεταξύ άλλων κατάργηση σχετικών κανονιστικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές διοικητικές πράξεις και αφορούν τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και γυναίκες υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας κατά δύο ηλικίες (έξι μήνες το χρόνο), εκτός όσων βρίσκονται σε προαφυπηρετική άδεια.

2. Κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην περί Στρατού της Δημοκρατίας νομοθεσία, οι οποίες προβλέπουν αναγνώριση χρόνου πλασματικής υπηρεσίας και προαγωγής κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μελών του στρατού που αφυπηρετούν λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, εκτός όσων βρίσκονται σε προαφυπηρετική άδεια.

3. Αναλογιστική μείωση των συντάξεων των μελών του στρατού με αντίστοιχο ή και ανάλογο τρόπο με αυτόν που έγινε η αναλογιστική μείωση για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το σώμα γενικότερα εκ των πραγμάτων, λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup, καθώς και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέτασή τους, που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους, η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Παρ’ όλ’ αυτά, η επιτροπή, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης που διέρχεται ο τόπος, θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και, αν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, να επανέλθει και να επανεξετάσει το ζήτημα υπό καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι εκπρόσωποι της τρόικας εξέφρασαν παρατηρήσεις/διαφωνίες επί συγκεκριμένων προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου και ζήτησαν όπως αυτές αναδιατυπωθούν, ώστε το νομοσχέδιο να ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα με την τρόικα.

Οι εν λόγω παρατηρήσεις/διαφωνίες εμπεριέχονται σε επιστολή του ιδίου, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Υπάλληλοι που διορίστηκαν/διορίζονται από την 1η Οκτωβρίου 2011 και μετά σε μόνιμη θέση να μην εντάσσονται στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σε σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

2. Για την υπηρεσία από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά η ηλικία διασφάλισης δικαιώματος σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό και η ηλικία καταβολής της σύνταξης να αυξηθεί σταδιακά κατά έξι μήνες το χρόνο, ώστε όλες οι κατηγορίες υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους και της ημερομηνίας διορισμού τους, να διασφαλίζουν δικαίωμα σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα ετών, η δε σύνταξη να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα ετών.

3. Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διορισμού τους και της ηλικίας τους, για την υπηρεσία τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 πρέπει να γίνεται με βάση το μέσο όρο των μισθών του υπαλλήλου καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

4. Η αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των σαράντα πέντε ή των σαράντα οκτώ ετών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 να γίνεται για όλη την υπηρεσία τους και να ξεκινά από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται για κάθε κατηγορία υπαλλήλων, μέχρι την ηλικία διασφάλισης δικαιώματος σε σύνταξη.

Στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις της τρόικας, εξέφρασε τη διαφωνία του στο σημείο 3 της επιστολής, το οποίο αφορά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διορισμού τους και της ηλικίας τους, για υπηρεσία τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ο οποίος σύμφωνα με την τρόικα πρέπει να γίνεται με βάση το μέσο όρο των μισθών του υπαλλήλου καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Όσον αφορά το θέμα αυτό, υποστήριξε ότι παρεκκλίνει των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και τρόικας.

Ειδικότερα, όπως ο ίδιος δήλωσε, φαίνεται να υπάρχει διάσταση ερμηνείας μεταξύ τρόικας και εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με τα συμφωνηθέντα για το όλο ζήτημα και για το λόγο αυτό εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί χρόνος στις δύο πλευρές για περαιτέρω συζήτηση με σκοπό τη διευκρίνιση του όλου ζητήματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης του δεύτερου νομοσχεδίου ορισμένοι βουλευτές εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για αύξηση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του στρατού, προβάλλοντας κυρίως ως επιχείρημα τη διαφορετικότητα της φύσης του στρατεύματος από την υπόλοιπη κρατική υπηρεσία, και ζήτησαν όπως το εν λόγω ζήτημα επανεξεταστεί σε συνεννόηση με την τρόικα.

Ακολούθως, σε μεταγενέστερο στάδιο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, ενημέρωσε την επιτροπή ότι περιήλθαν για πρώτη φορά σε γνώση του από το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κείμενα σύμφωνα με τα οποία η τρόικα σαφέστατα ερμηνεύει τη σχετική πρόνοια, ότι για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την αφυπηρέτησή τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας τους από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι την αφυπηρέτησή τους, και ότι το θέμα για την τρόικα θεωρείται λήξαν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, η οποιαδήποτε νέα επικοινωνία με την τρόικα όχι μόνο θα είναι άσκοπη, αλλά ενδέχεται, και δικαιολογημένα ίσως, να προκαλέσει αντίδραση.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας όλες τις παρατηρήσεις/υποδείξεις της τρόικας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην επιστολή του διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, διαμόρφωσε νέο κείμενο νομοσχεδίου, το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή για λήψη τελικής απόφασης.

Αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο και συγκεκριμένα με την προταθείσα αντίθεση βουλευτών στην αύξηση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του στρατού, στην ίδια επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβανόταν σε έγγραφο, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, το οποίο απεστάλη σε όλους τους αρχηγούς κομμάτων από το Προεδρικό Μέγαρο, συζητήθηκε σε διήμερη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών με όλα τα κόμματα και, σύμφωνα με πληροφορίες του ιδίου, δεν εκφράστηκαν οποιεσδήποτε αντίθετες απόψεις.

Ακολούθως, το Υπουργείο Άμυνας, αφού μελέτησε εκ νέου το κείμενο του νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιο πάνω παρατηρήσεις, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο αυτού, ώστε, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των υπό ψήφιση νόμων περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) και περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής), μέλος του στρατού να είναι δυνατό λόγω των ιδιαιτεροτήτων της στρατιωτικής υπηρεσίας να αφυπηρετεί πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δυνάμει απόφασης που θα λαμβάνουν τα αρμόδια, ανάλογα με την περίπτωση, όργανα και με βάση κριτήρια, όπως αυτά θα καθοριστούν στους εκδιδόμενους κανονισμούς δυνάμει του υπό ψήφιση περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου.

Στα πλαίσια της εξέτασης και των δύο αναθεωρημένων κειμένων των νομοσχεδίων τα μέλη της επιτροπής και άλλοι βουλευτές ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τους αρμοδίους για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι προτεινόμενες πρόνοιες στις διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων. Ζήτησαν επίσης ενδεικτικά συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις προτεινόμενες νομοθεσίες σε σύγκριση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσον αφορά ειδικότερα το νομοσχέδιο που αφορά το συνταξιοδοτικό των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και την προαναφερθείσα νέα πρόνοιά του για δυνατότητα πρόωρης αφυπηρέτησης, εκφράστηκαν από πλευράς των μελών της Βουλής αμφιβολίες κατά πόσο η νομοθεσία ως έχει τελικά διαμορφωθεί είναι ικανοποιητική, ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο προτείνεται, ή κατά πόσο στο στάδιο αυτό, και εφόσον δεν έχουν εγκριθεί τα σχετικά κριτήρια για την πρόωρη αφυπηρέτηση, θα είναι στο παρόν στάδιο ανενεργός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, διατύπωσαν τη θέση ότι οι αναθεωρημένες πρόνοιές του δεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, γι’ αυτό και παραβιάζονται τα άρθρα 54, 56 και 57 του συντάγματος.

Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σημείωσαν επί του θέματος αυτού ότι, όταν η διαφοροποίηση στις πρόνοιες ενός νομοσχεδίου δε διαφοροποιεί τη φιλοσοφία του, τότε δεν απαιτείται να εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εν πάση περιπτώσει οι αναθεωρημένες πρόνοιες έχουν προταθεί από τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ενημερωθεί επ’ αυτών με σχετικό σημείωμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού επανεξέτασε εκ νέου τα κείμενα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών τους κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

19 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων