Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή, δεν κατέστη δυνατό να παραστούν.

Σκοπός των τροποποιητικών κανονισμών είναι η εναρμόνιση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2011 με την Οδηγία 2012/7/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο οι κανόνες ασφάλειας των παιδικών παιχνιδιών ρυθμίζονται με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμούς του 2011 (Κ.Δ.Π. 261/2011), οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου (Ν.30(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε έκτοτε), για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών και τέθηκαν σε εφαρμογή στις 20 Ιουλίου 2011.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί επηρεάζουν τους κατασκευαστές παιχνιδιών, όμως, επειδή στην Κύπρο δεν υπάρχουν κατασκευαστές παιχνιδιών αλλά εισαγωγείς, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να διαθέτουν στην αγορά μόνο παιχνίδια που συμμορφώνονται με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμούς, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση εξόδων για την εφαρμογή ή επιβολή των εν λόγω κανονισμών. Σημειώνεται περαιτέρω ότι αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με τους τροποποιητικούς κανονισμούς οι οριακές τιμές περιεκτικότητας καδμίου σε ένα παιχνίδι, οι οποίες καθορίζονται στο σημείο 13 του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011, μειώνονται με βάση το Παράρτημα της Οδηγίας 2012/7/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2012. Πρόσθεσε επίσης ότι οι νέες μειωμένες οριακές τιμές περιεκτικότητας καδμίου σε ένα παιχνίδι καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με βάση τις εξελίξεις για την τοξικότητα του καδμίου. Περαιτέρω, όπως δήλωσε ο ίδιος, η θέσπιση και η δημοσίευση των εν λόγω τροποποιητικών κανονισμών πρέπει να γίνει πριν τις 20 Ιανουαρίου 2013, με βάση την Οδηγία 2012/7/ΕΕ.

Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για διαφάνεια και διαβούλευση πριν την προώθηση της νομοθεσίας, οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί στάλθηκαν για ενημέρωση και απόψεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή στο ΚΕΒΕ, στην ΟΕΒ, στην ΠΟΒΕΚ, στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, στην Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, στην ΠΕΟ, στη ΣΕΚ, στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, που συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, οι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

10 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων