Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012» και για τους κανονισμούς «Οι περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Οκτωβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ), ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Σταδίου ΓΣΠ και εκπρόσωποι των ομάδων πρώτης κατηγορίας.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 18 και 74 του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου [(Νόμος αριθμός 48(Ι) του 2008, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε)], είναι η ρύθμιση της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής και πρόσληψης των επιτηρητών των σταδίων, της ένταξης τους σε στάδια, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών τους, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία τους.

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες του πιο πάνω βασικού νόμου, που εξουσιοδοτούν την έκδοση των υπό συζήτηση κανονισμών, προβλέπουν ότι για την παροχή επαρκών υπηρεσιών ασφάλειας αθλητικού χώρου και για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης προσλαμβάνονται επιτηρητές, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις καθορίζονται με κανονισμούς. Μέχρι την έκδοση κανονισμών όμως, τα εν λόγω καθήκοντα ασκούνται από την αστυνομία.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι το 2010 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμούς σχετικά με την πρόσληψη επιτηρητών και οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο. Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί είχαν ετοιμαστεί από τον ΚΟΑ, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το 2005 αναφορικά με τα θέματα της πρόληψης και της καταστολής της βίας στα γήπεδα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι κανονισμοί συζητήθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της απελθούσας Βουλής αλλά τελικά αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, για να τύχουν νέας επεξεργασίας, στη βάση παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από την επιτροπή, καθώς και για να επιλυθούν οι διαφωνίες που είχαν εκφραστεί τότε από τους κυβερνητικούς αρμόδιους, οι οποίες αφορούσαν την “Επιτροπή”, η σύσταση της οποίας προβλεπόταν στους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στους υπό συζήτηση κανονισμούς έχουν περιληφθεί όλες οι παρατηρήσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και διευκρινίσεις για τις αρμοδιότητες των σωματείων, των επιτηρητών και γενικά για τα θέματα που άπτονται της πρόληψης και της καταστολής της βίας στα γήπεδα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στους εν λόγω κανονισμούς, έπειτα από την κατάθεση της άποψης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την οποία συμφώνησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθορίστηκε ότι της επιτροπής, η οποία θα είναι υπεύθυνη ανάμεσα σε άλλα για την επιλογή και την εκπαίδευση των επιτηρητών, θα προεδρεύει ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Στο στάδιο της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Το ενδεχόμενο ανάληψης από τα σωματεία ομάδες πρώτης κατηγορίας της ευθύνης για την ασφάλεια των γηπέδων κατά τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων τους, περιλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης που θα προκύψει στις περιπτώσεις που προκληθεί βλάβη σε φίλαθλο και αυτός διεκδικεί τυχόν αποζημιώσεις.

Για το ζήτημα αυτό η επιτροπή ζήτησε όπως έχει γραπτώς τις απόψεις των σωματείων ομάδων πρώτης κατηγορίας, ώστε να διευκρινιστούν οι ευθύνες τους στους κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή ζήτησε από τις εν λόγω ομάδες να διευκρινίσουν ποιες ευθύνες μπορούν να αναλάβουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον ισχύοντα νόμο ο υπεύθυνος ασφάλειας του σταδίου έχει τη γενική ευθύνη του αγώνα τόσο για τα θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων του σταδίου όσο και για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα από κάθε άποψη, περιλαμβανομένου του ελέγχου και της επιτήρησης και καθοδήγησης των φιλάθλων, καθώς και τις αστικές ευθύνες για βλάβη που θα προκληθεί σε φίλαθλο, οι δε επιτηρητές, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, γενικά υπάγονται στον υπεύθυνο ασφάλειας του σταδίου και καθοδηγούνται απ’ αυτόν. Γι’ αυτό η επιτροπή επισήμανε ότι τυχόν ρύθμιση με βάση την οποία θα καθορίζεται υπεύθυνος ασφάλειας σωματείου, στον οποίο θα υπάγονται οι επιτηρητές που θα επιλέγει το σωματείο, συνεπάγεται ότι το σωματείο θα έχει και την ευθύνη για την ασφάλεια του αγώνα, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης προκύπτει, εκτός από την ευθύνη για τις εγκαταστάσεις του σταδίου, η οποία θα παραμείνει στον υπεύθυνο ασφάλειας του σταδίου.

Τοποθετούμενες στον πιο πάνω προβληματισμό ορισμένες από τις ομάδες πρώτης κατηγορίας απάντησαν γραπτώς στην επιτροπή ότι δεν αποδέχονται την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, περιλαμβανομένης της αστικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω ομάδες επισήμαναν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α. Οι ομάδες δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένες με άτομα που έχουν την τεχνογνωσία και την επάρκεια να εκπονήσουν και να εκτελέσουν πλάνο ασφάλειας ενός αγώνα.

β. Οι ομάδες δεν έχουν την ιδιοκτησία σταδίου, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχουν, στο βαθμό και την έκταση που απαιτείται, ένα στάδιο.

γ. Τα πρόσωπα που θα διοριστούν ως επιτηρητές δε διορίζονται από τα σωματεία. Κατά συνέπεια ένα σωματείο δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για πράξεις ή παραλείψεις προσώπων τα οποία δε διορίζει και συνεπώς δεν ελέγχει.

δ. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η αστυνομία έχει πρωτεύοντα και καταλυτικό ρόλο στην ασφάλεια του σταδίου και του αγώνα και κατά συνέπεια ο ρόλος των επιτηρητών είναι συμπληρωματικός. Ως εκ τούτου, δεν είναι νομικά δυνατή η μετακύλιση ευθύνης στον υπεύθυνο ασφάλειας του σωματείου. Η ευθύνη πρέπει να παραμείνει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στον υπεύθυνο ασφάλειας του σταδίου, ο οποίος σε συνεργασία με την αστυνομία έχει όλες τις εξουσίες με βάση το νόμο να παρέχει ασφάλεια κατά την είσοδο, την παραμονή και την έξοδο των φιλάθλων.

2. Η ανάγκη όπως καθοριστεί διαδικασία που θα οδηγεί σε λήψη απόφασης από την επιτροπή που συστήνεται και είναι επιφορτισμένη ανάμεσα σε άλλα με την επιλογή των υποψήφιων επιτηρητών και την εκπαίδευσή τους.

3. Η ανάγκη καθορισμού και διαβάθμισης της εκπαίδευσης της οποίας θα τυγχάνουν οι επιτηρητές, στη βάση του εγχειριδίου της ΟΥΕΦΑ.

4. Το κόστος εκπαίδευσης και εξοπλισμού των επιτηρητών, το οποίο, σύμφωνα με τους κανονισμούς, για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του θεσμού αναλαμβάνει ο ΚΟΑ.

Για το ζήτημα αυτό η επιτροπή ζήτησε και έλαβε από τον ΚΟΑ προϋπολογισμό κοστολόγησης του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης των επιτηρητών για τα πρώτα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή ο ΚΟΑ, ο συνολικός αριθμός των προσώπων που θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε πρώτο στάδιο υπολογίζεται στους 1 100 επιτηρητές. Ο αριθμός αυτός εξάγεται με βάση τη χωρητικότητα των σταδίων πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου (αναλογία: ένας επιτηρητής προς διακόσιους θεατές), τον αριθμό των εισόδων του κάθε σταδίου (αναλογία: τέσσερις επιτηρητές ανά είσοδο) και κατ’ επέκταση την ιδιομορφία του σταδίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 184 ασύρματοι (αναλογία: ένας ασύρματος για κάθε τέσσερις επιτηρητές) για το σύνολο των 743 επιτηρητών που είναι οι ανάγκες των σταδίων. Με βάση έρευνα αγοράς που έγινε σε ό,τι αφορά το κόστος εξοπλισμού (γιλέκα, ασύρματοι, εκτυπωτικά) αυτό υπολογίζεται να ανέλθει περίπου στις €28.059. Για την αγορά του εξοπλισμού αυτού, όπως σημειώνεται, ο ΚΟΑ θα ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που προνοεί η νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες προσφορές.

Όσον αφορά το κόστος εκπαίδευσης, όπως ανέφερε ο ΚΟΑ, αυτό δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να προϋπολογιστεί, προτού καθοριστεί λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπως η διάρκεια της εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευτών, οι χώροι εκπαίδευσης κ.ά.

Τέλος, ο ΚΟΑ τόνισε ότι το συνολικό κόστος εξοπλισμού και εκπαίδευσης θα καταβληθεί από τον οργανισμό αυτό για μία και μόνο φορά και ότι ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα χρεωθεί στα στάδια χωρίς καμία άλλη μελλοντική υποχρέωση του ΚΟΑ για αντικατάσταση ή συντήρησή του, όπως ακριβώς έγινε και με τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που παραδόθηκαν και τοποθετήθηκαν στα στάδια.

5. Οι προϋποθέσεις εγγραφής προσώπων στον κατάλογο των επιτηρητών και η ανάγκη όπως εισαχθούν κριτήρια που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας τους, καθώς και η συγκεκριμενοποίηση αδικημάτων, η διάπραξη των οποίων θα καθιστά απαγορευτική την εγγραφή προσώπων στον κατάλογο των επιτηρητών. Σχετική εισήγηση για το ζήτημα αυτό κατατέθηκε στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της αστυνομίας.

6. Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου ασφάλειας του σωματείου, που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του υπεύθυνου ασφάλειας του αθλητικού χώρου και των συνδέσμων των φιλάθλων του σωματείου του.

7. Ο καθορισμός των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των επιτηρητών. Για το ζήτημα αυτό η επιτροπή, έπειτα από σχετικές εισηγήσεις που διατυπώθηκαν από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Σταδίου ΓΣΠ, ο οποίος παρουσίασε στην επιτροπή τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος των επιτηρητών στην Αγγλία, αποφάσισε να ενσωματώσει στο κείμενο των κανονισμών τα βασικά καθήκοντα των επιτηρητών στη βάση του πιο πάνω συστήματος.

8. Οι πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν την έρευνα και την κράτηση προσώπων και το δικαίωμα χρήσης βίας και συγκεκριμένα το κατά πόσο οι πρόνοιες αυτές συνάδουν με το σύνταγμα και περαιτέρω το κατά πόσο υπάρχουν ανάλογες πρόνοιες σε υφιστάμενες νομοθεσίες, σύμφωνα με τις οποίες η αστυνομία έχει εκχωρήσει τις εξουσίες αυτές σε άλλα όργανα.

Για το ζήτημα αυτό η επιτροπή ζήτησε γνωμάτευση από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η εν λόγω εκπρόσωπος διεμήνυσε στην επιτροπή ότι συμμερίζεται την άποψη που εκφράστηκε από μέλη της επιτροπής, με βάση την οποία, αντί της προβλεπόμενης στους κανονισμούς δυνατότητας του επιτηρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και για σκοπούς τήρησης της τάξεως να προχωρήσει σε κράτηση προσώπου που διαπράττει συγκεκριμένο αδίκημα, να του παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού του προσώπου αυτού για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο, μέχρι να το παραδώσει στην αστυνομία. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, κατά τη διάρκεια της έρευνας από επιτηρητή των προσώπων που εισέρχονται στον αθλητικό χώρο θα πρέπει να παρευρίσκεται και αστυνομικός ή να έχει υποδείξει ο αστυνομικός σε επιτηρητή να προβεί σε έρευνα.

Η επιτροπή εκφράζει τη διαφωνία της με την πρόνοια των κανονισμών με την οποία παρέχεται η εξουσία στους επιτηρητές για χρήση βίας, γιʼ αυτό και αποφάσισε να διαγράψει την εν λόγω πρόνοια από το κείμενο των κανονισμών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, η επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ορισμένες από τις πρόνοιες των κανονισμών δε συνάδουν πλήρως με τις διατάξεις της υφιστάμενης βασικής νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους, έκρινε σκόπιμο να τροποποιηθεί η εν λόγω νομοθεσία, ώστε να εναρμονιστούν πλήρως με αυτήν οι υπό συζήτηση κανονισμοί. Ως εκ τούτου, η επιτροπή κατέθεσε στη Βουλή την υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

Συγκεκριμένα, στις πρόνοιες της πιο πάνω πρότασης νόμου διαλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται η έννοια του όρου “υπεύθυνος σωματείου”, δηλαδή το πρόσωπο που θα διορίζεται υποχρεωτικά από κάθε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση ως υπεύθυνος ασφάλειας αυτού.

2. Καθορίζονται τα προσόντα του υπεύθυνου σωματείου, ο οποίος πρέπει να έχει τουλάχιστον τετραετή πείρα σε θέματα διοίκησης, ασφάλειας και διαχείρισης αγώνων ή εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους και να έχει τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης, η οποία καθορίζεται στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

3. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου σωματείου, ο οποίος μεταξύ άλλων συνεργάζεται με τον υπεύθυνο ασφάλειας του αθλητικού χώρου, συμμετέχει στη σύσκεψη που συγκαλείται από την οικεία ομοσπονδία πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, συνεργάζεται με τον Αρχηγό Αστυνομίας αναφορικά με τη μετακίνηση ή την είσοδο στις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου των οπαδών του σωματείου που τον διόρισε και λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του υπεύθυνου ασφάλειας του αθλητικού χώρου και των συνδέσμων των φιλάθλων του σωματείου που τον διόρισε.

4. Προβλέπεται η σύγκληση σύσκεψης από την οικεία ομοσπονδία πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα για τη λήψη μέτρων και για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και καθορίζεται ποιοι θα μετέχουν στη σύσκεψη αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η επιτροπή επαναδιατύπωσε και επεξεργάστηκε από νομοτεχνική άποψη το κείμενο των κανονισμών, ώστε στο τελικό διαμορφωμένο από την επιτροπή κείμενο να διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Συστήνεται επιτροπή επιτηρητών που απαρτίζεται από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του, τον πρόεδρο του ΚΟΑ ή εκπρόσωπό του, τον πρόεδρο της ΚΟΠ ή εκπρόσωπό του και έναν εκπρόσωπο των λοιπών ομαδικών αθλημάτων, τον οποίο επιλέγουν από κοινού οι ομοσπονδίες καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης.

2. Η επιτροπή επιτηρητών ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα αφορά τους επιτηρητές και συγκεκριμένα την επιλογή των υποψήφιων επιτηρητών, την εκπαίδευση των επιτηρητών, τον καθορισμό της αναγκαίας εκπαίδευσης για τους υπεύθυνους ασφάλειας των αθλητικών χώρων και για τους υπεύθυνους σωματείου και τον έλεγχο των προσόντων τους, τη διεξαγωγή εξετάσεων και τη χορήγηση διπλώματος επιτηρητή στους επιτυχόντες, τον καταρτισμό και την τήρηση μητρώου επιτηρητών, την εγγραφή επιτηρητών στο μητρώο και τη διαγραφή τους από αυτό και τον καθορισμό της στολής και του εξοπλισμού που φέρουν οι επιτηρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Ο υπεύθυνος σωματείου διορίζει, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας του αθλητικού χώρου, πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ως επιτηρητές για επικείμενο αγώνα ή εκδήλωση, καθώς και ως υπεύθυνο επιτηρητών και ως ομαδάρχες πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο και εκτελούν τα καθήκοντά τους για τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου.

4. Ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου διορίζει ως επιτηρητές κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο και αναθέτει σε αυτούς καθήκοντα πυρασφάλειας ή πρώτων βοηθειών. Περαιτέρω, αποφασίζει την κατανομή του αριθμού των επιτηρητών που έχουν συγκεκριμένη ειδίκευση για κάλυψη αναγκών, όπως η εφαρμογή σχεδίου εκκένωσης του αθλητικού χώρου, η πυρασφάλεια, η παροχή βοήθειας σε φυσικές καταστροφές και η παροχή πρώτων βοηθειών.

5. Πρόσωπο που προτίθεται να αιτηθεί εγγραφής στο μητρώο επιτηρητών παρακολουθεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικό με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης επιτηρητή που επιθυμεί να αναλάβει, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία εκπαίδευσης που καθορίζονται στο εγχειρίδιο που εγκρίνεται από την επιτροπή επιτηρητών. Περαιτέρω, πρόσωπο που έχει εγγραφεί στο μητρώο παρακολουθεί από καιρού εις καιρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκρίνεται ή καταρτίζεται από την επιτροπή επιτηρητών.

6. Το κόστος της εκπαίδευσης των επιτηρητών βαραίνει τους ίδιους τους υποψήφιους επιτηρητές, ενώ η στολή και ο αναγκαίος κατά περίπτωση εξοπλισμός που φέρουν οι επιτηρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους παρέχονται από το σωματείο. Για τα πρώτα τρία χρόνια από την έναρξη της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών ο ΚΟΑ καταβάλλει το κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών και παραχωρεί στα σωματεία τη στολή και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

7. Στο μητρώο επιτηρητών δεν εγγράφεται οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται ειδικά στους κανονισμούς αυτούς.

8. Τα πρόσωπα που μετέχουν στη σύσκεψη που συγκαλείται από την οικεία ομοσπονδία πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα αποφασίζουν για τον αριθμό των επιτηρητών του γηπεδούχου σωματείου που θα παρίστανται στον αγώνα ή στην εκδήλωση, τον αριθμό των επιτηρητών του φιλοξενούμενου σωματείου, καθώς και για την ώρα ανάληψης και λήξης των καθηκόντων των επιτηρητών.

9. Η αμοιβή των επιτηρητών καθορίζεται και καταβάλλεται από το φιλοξενούμενο σωματείο καθόσον αφορά τους επιτηρητές που συνοδεύουν τους φιλάθλους του και από το γηπεδούχο σωματείο καθόσον αφορά τους υπόλοιπους επιτηρητές και είναι ανάλογη με το χρόνο εργασίας και τα καθήκοντά τους κατά τον αγώνα ή την εκδήλωση.

10. Ως υπεύθυνος επιτηρητών ή ομαδάρχης διορίζεται πρόσωπο το οποίο έχει παρακολουθήσει την απαιτούμενη εκπαίδευση. Ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο των επιτηρητών, κατανέμει τους επιτηρητές σε ομάδες και για κάθε ομάδα ορίζει ομαδάρχη, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας του. Κάθε ομαδάρχης οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπεύθυνο των επιτηρητών, ο οποίος λαμβάνει οδηγίες από τον υπεύθυνο ασφάλειας του αθλητικού χώρου.

11. Τα καθήκοντα των επιτηρητών, ανάλογα με την εκπαίδευση και τις αρμοδιότητές τους, συνίστανται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

α. Επιθεώρηση, έλεγχος και έρευνα των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου.

β. Επιθεώρηση και έλεγχος των εισιτηρίων των φιλάθλων ή των θεατών πριν από την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο.

γ. Επιτήρηση των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου κατά την προσέλευση και παραμονή των φιλάθλων ή των θεατών στον αθλητικό χώρο και κατά την αποχώρησή τους από αυτόν.

δ. Επιτήρηση της παραμονής και της διακίνησης των φιλάθλων ή των θεατών εντός του αθλητικού χώρου και ιδιαίτερα στις κερκίδες, καθώς και παρακολούθησή τους.

ε. Παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

στ. Ταξιθέτηση των φιλάθλων ή των θεατών στις κερκίδες του αθλητικού χώρου.

ζ. Παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης.

η. Στελέχωση των εισόδων, εξόδων και άλλων στρατηγικών σημείων του αθλητικού χώρου.

12. Κάθε επιτηρητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και για σκοπούς τήρησης της τάξης μπορεί να διενεργεί έρευνα ή και επιθεώρηση των προσώπων που εισέρχονται ή βρίσκονται στον αθλητικό χώρο, καθώς και να περιορίσει, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο, οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει αδικήματα που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, μέχρι να το παραδώσει στην αστυνομία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών τόσο του διαμορφωμένου κειμένου των κανονισμών όσο και του κειμένου της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

10 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων