Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 15ης Οκτωβρίου και 3ης Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκαταστατών, Προμηθευτών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, καθώς και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, κοινοποίησαν όμως γραπτώς τις θέσεις τους, οι οποίες θα επεξηγηθούν με λεπτομέρεια στη συνέχεια.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε, και οι οποίοι υιοθετούν την Ευρωπαϊκή Σύσταση με αρ. 95/216/ΕΚ, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81: Μέρος 80, σχετικά με τους κανόνες βελτίωσης της ασφάλειας σε υφιστάμενους ανελκυστήρες προσώπων και αγαθών, είναι να εγκαθιδρύσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων στην Κύπρο και να αναβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέσα από την υιοθέτηση δέσμης μέτρων αναβάθμισης των τεχνικών τους προδιαγραφών.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, περιλαμβάνουν πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων, καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στη συντήρηση και τον έλεγχο των ανελκυστήρων.

2. Τα προσόντα των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων μέσω της υιοθέτησης επαγγελματικών κριτηρίων.

3. Τα ετήσια τέλη άσκησης του επαγγέλματος του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή ανελκυστήρων και του συντηρητή ανελκυστήρων.

4. Την υποχρέωση των συντηρητών ανελκυστήρων να διαθέτουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσία λήψης και διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης για απεγκλωβισμό προσώπων που έχουν παγιδευτεί σε ανελκυστήρες για τους οποίους ανέλαβαν τη συντήρηση.

5. Τον καθορισμό της νομικής υποχρέωσης του ιδιοκτήτη ανελκυστήρα, του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή ανελκυστήρων και του συντηρητή ανελκυστήρων για ασφάλιση έναντι της νομικής τους ευθύνης για την πρόκληση θανάτου ή τραυματισμού οποιουδήποτε χρήστη ανελκυστήρα και την πρόκληση ζημιάς σε περιουσία κατά τη χρήση ανελκυστήρα.

6. Την εισαγωγή σήμανσης για τον έλεγχο κάθε ανελκυστήρα, ώστε ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα ότι ο ανελκυστήρας που χρησιμοποιεί είναι ελεγμένος και ασφαλής για χρήση.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, θα συνεχίσει να ασκεί ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο στα θέματα της λειτουργίας, της συντήρησης, του ελέγχου και της επιθεώρησης των ανελκυστήρων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μεταξύ άλλων, ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει:

1. την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας με επιθεωρήσεις σε δειγματοληπτική βάση,

2. την τήρηση δεδομένων και στοιχείων και την εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών,

3. τον καθορισμό διαδικασιών εργασίας και μεθόδων ελέγχου και δοκιμών για τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας των ανελκυστήρων,

4. την έγκριση, την επιτήρηση και τον έλεγχο της εργασίας των επαγγελματιών του τομέα (εξουσιοδοτημένων ελεγκτών και συντηρητών ανελκυστήρων),

5. τη διερεύνηση των παραπόνων, των επικίνδυνων συμβάντων και των ατυχημάτων που αφορούν ή σχετίζονται με τη χρήση ανελκυστήρων,

6. τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιούν οι ανελκυστήρες σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα.

Περαιτέρω, με τους εν λόγω κανονισμούς δεν αναμένεται να υπάρξει ουσιαστικό δημοσιονομικό κόστος, εκτός εκείνου που απαιτείται για την ενημέρωση επηρεαζόμενων ομάδων προσώπων. Αναμένεται ωστόσο να υπάρξει κάποια αύξηση στο κόστος του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων, ο οποίος θα γίνεται από εξουσιοδοτημένους ελεγκτές ανελκυστήρων του ιδιωτικού τομέα. Η αύξηση αυτή μπορεί να ελέγχεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού ο εν λόγω υπουργός δύναται με διάταγμά του να καθορίζει ή να αναθεωρεί το ανώτατο τέλος για τον έλεγχο των ανελκυστήρων. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων θα επωμιστούν το κόστος της τεχνικής αναβάθμισης, όπου αυτό απαιτείται.

Σημειώνεται όμως περαιτέρω ότι οι εν λόγω κανονισμοί αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας τόσο για εξουσιοδοτημένους ελεγκτές όσο και για συντηρητές ανελκυστήρων, ενώ παράλληλα με την εφαρμογή τους αναμένεται ότι θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αδυναμία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να επιθεωρεί όλους τους ανελκυστήρες.

Σημειώνεται έτι περαιτέρω ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με εξαίρεση τους Κανονισμούς 5 και 10, οι οποίοι επιβάλλουν τις ουσιώδεις υποχρεώσεις στον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα (τεχνικές απαιτήσεις, περιοδικός έλεγχος και συντήρηση). Οι κανονισμοί αυτοί θα τεθούν σε ισχύ την 31η Αυγούστου 2013, ώστε να δοθεί χρόνος στην αρμόδια αρχή να εκδώσει όλα τα απαραίτητα έντυπα που προβλέπονται σ’ αυτούς, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες έγκρισης προσώπων και να εγκρίνει προσοντούχους ελεγκτές και συντηρητές ανελκυστήρων. Επίσης, θα δοθεί χρόνος για κατάλληλη προετοιμασία των ελεγκτών και των συντηρητών ανελκυστήρων, καθώς και χρόνος στους ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων να ενημερωθούν για τις νέες τους υποχρεώσεις και να συμμορφωθούν με τις τεχνικές απαιτήσεις των κανονισμών.

Το ΕΤΕΚ σε επιστολές που απέστειλε στην επιτροπή, με ημερομηνίες 29 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου 2012, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής τοποθετήθηκε ως ακολούθως:

1. Πρέπει να αιτιολογηθεί η προσθήκη στους κανονισμούς αυτούς πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο αρχιεπιθεωρητής δύναται να εξαιρεί, με γραπτή έκθεσή του, την εφαρμογή οποιασδήποτε πρόνοιας των εν λόγω κανονισμών αναφορικά με ανελκυστήρα, εφόσον αυτή δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί.

2. Πρέπει να διευκρινιστεί αν τα τέλη για την υποβολή αίτησης θα καθορίζονται με διάταγμα ή θα χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών.

3. Πρέπει να υπάρξει τεκμηρίωση σχετικά με την πρόνοια που προβλέπει την ετοιμασία ετήσιας έκθεσης κόστους από εγκεκριμένο λογιστή εκ μέρους του ελεγκτή ανελκυστήρων.

4. Πρέπει να υπάρξει μείωση των ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και εισαγωγή γραπτών εξετάσεων, ώστε οι εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές ανελκυστήρων να έχουν γνώση γύρω από την εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο των ανελκυστήρων.

5. Στα ακαδημαϊκά προσόντα των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων πρέπει να περιλαμβάνεται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς κύκλου σπουδών ή ισοδύναμου στους κλάδους μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας. Με αυτό τον τρόπο οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των ελεγκτών ανελκυστήρων θα εντάσσονται στο γνωσιολογικό επίπεδο των σπουδών τους.

6. Πρέπει να μειωθεί κατά ένα έτος η προαπαιτούμενη εμπειρία των ελεγκτών ανελκυστήρων, αφού αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για αρκετές κυπριακές εταιρείες έναντι ανταγωνιστικών τους εταιρειών από το εξωτερικό.

7. Οι κλάδοι της μηχανικής επιστήμης πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια εκπαίδευσης που οφείλει να έχει ένας συντηρητής ανελκυστήρων και η προαπαιτούμενη εμπειρία των πέντε ετών στη συντήρηση ή εγκατάσταση ανελκυστήρων να μειωθεί.

8. Οποιαδήποτε εμπλοκή ή/και διενεργούμενος έλεγχος που γίνεται από άτομα που ενεργούν εκ μέρους του αρχιεπιθεωρητή πρέπει να πραγματοποιείται από μέλη του ΕΤΕΚ καταρτισμένα σε ειδικότητες που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισμούς.

9. Πρέπει να υπάρξει αιτιολόγηση του ύψους των τελών εξέτασης της αίτησης για εγγραφή στο μητρώο εξουσιοδοτημένων ελεγκτών, όπως επίσης και του ετήσιου τέλους άσκησης του επαγγέλματος.

Οι θέσεις του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι οποίες διατυπώθηκαν και γραπτώς σε επιστολή τους, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2012, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Απαιτείται όπως αναδιαμορφωθεί ο ορισμός του όρου “ανελκυστήρας”, για να υπάρχει η απαραίτητη νομική σαφήνεια.

2. Διαφωνούν με τον ορισμό του ιδιοκτήτη ανελκυστήρα όπως αυτός έχει διαμορφωθεί, γιατί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη διατύπωση εμπερικλείει αδυναμίες που ενδέχεται να στερήσουν από το θύμα ενός ατυχήματος με ανελκυστήρα την αποζημίωση που δικαιούται.

3. Θεωρούν ότι, σε περίπτωση που ο εν λόγω ανελκυστήρας βρίσκεται σε χώρο εργασίας, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να παρέχεται μέσω της υποχρεωτικής ασφάλισης εργοδοτών έναντι της ευθύνης τους σε περίπτωση ατυχημάτων σε εργοδοτουμένους τους.

4. Εκφράζουν την επιφύλαξή τους σε σχέση με το ύψος της προτεινόμενης ασφαλιστικής κάλυψης.

5. Θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει αναδιαμόρφωση του λεκτικού μέρους του κανονισμού που σχετίζεται με την ασφαλιστική κάλυψη [Κανονισμός 8(3)], ούτως ώστε να καθορίζεται με κάθε νομική σαφήνεια.

6. Εκφράζουν την άποψη ότι πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο ο συντηρητής ανελκυστήρων, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 9(1), μπορεί να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή και τα δύο. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, θεωρούν ότι πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια εκπαίδευσης, αλλά και η εμπειρία των ατόμων που θα απασχολεί.

7. Εισηγούνται όπως προστεθεί πρόνοια η οποία θα προβλέπει ότι η οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του συντηρητή τόσο για τον έλεγχο του ανελκυστήρα όσο και για την περάτωση του ελέγχου, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στα πλαίσια συντήρησης και ελέγχου του ανελκυστήρα, πρέπει να γίνεται και γραπτώς.

8. Εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους σε ό,τι αφορά τις μεθόδους επιμόρφωσης των συντηρητών ανελκυστήρων και ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση του Ταχύρρυθμου Προγράμματος Αρχικής Κατάρτισης που προσφέρει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θεωρούν ότι το πρόγραμμα αυτό δε διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο μόρφωσης για σκοπούς ασφάλισης, ενώ παράλληλα δεν αποτελεί ικανοποιητικό κριτήριο πρακτικής εμπειρίας.

9. Υποστηρίζουν ότι οι πρόνοιες των κανονισμών δεν καλύπτουν την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος λόγω ελαττωματικής εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα, αλλά περιορίζονται σε πρόνοιες που αφορούν ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες με αναφορές στον έλεγχο, τη συντήρηση και την ιδιοκτησία τους.

10. Εισηγούνται όπως οι παρόντες κανονισμοί συμπεριλάβουν πρόνοιες για κυλιόμενες σκάλες και κατ’ επέκταση πρόνοιες σχετικά με τους συντηρητές, ελεγκτές και ιδιοκτήτες κυλιόμενων σκαλών.

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, με γραπτή επιστολή του, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, υιοθετεί τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αδειούχος επιθεωρητής ή η εταιρεία που θα αναλάβει την επιθεώρηση ανελκυστήρων πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη πρακτική και θεωρητική γνώση και ειδίκευση σε ανυψωτικά συστήματα και ιδιαίτερα σε ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών προσόντων. Πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ατέλειες ή αδυναμίες στις εγκαταστάσεις και να αξιολογεί πόσο σημαντικές είναι σε σχέση με την ασφαλή και συνεχή χρήση του εξοπλισμού.

2. Ο επιθεωρητής ή η εταιρεία που θα αναλάβει την επιθεώρηση των ανελκυστήρων δεν πρέπει να έχει καμία ανάμειξη με τη συντήρησή τους.

3. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν αμερόληπτα τις όποιες αποφάσεις.

4. Οι επιθεωρητές οφείλουν να ζητούν για έλεγχο τα έντυπα συντηρήσεων, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο μηχανικό συντήρησης.

5. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι γνώστες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και να εφαρμόζουν τις πρόνοιές της.

6. Η συχνότητα επιθεώρησης των ανελκυστήρων πρέπει να αυξηθεί από μία φορά κάθε δύο χρόνια, όπως προνοούν οι κανονισμοί, σε μία φορά το χρόνο.

Τέλος, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), μέλος της ΚΥΣΟΑ, σε επιστολή της, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Να προστεθεί πρόνοια στους υπό εξέταση κανονισμούς που να καθορίζει το μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης του συντηρητή, σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας που έχει βλάβη εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται περιπτώσεις εγκλωβισμού ατόμων με αναπηρίες ή ατόμων που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα.

2. Να οριστεί ελάχιστος χρόνος κατά τον οποίο οι θύρες του θαλάμου ενός ανελκυστήρα θα παραμένουν ανοικτές, ώστε να επιτρέπεται άνετη είσοδος σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους.

3. Να τεθεί χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση σε όλους τους υφιστάμενους ανελκυστήρες φωνητικής ανακοίνωσης, αλλά και κουμπιών με γραφή Μπράιγ για την εξυπηρέτηση τυφλών ατόμων.

4. Να αυξηθεί η ασφαλιστική κάλυψη του ελεγκτή και του συντηρητή ανελκυστήρων έναντι της νομικής τους ευθύνης για πρόκληση θανάτου, σωματικής βλάβης ή και ζημιάς σε περιουσία οποιουδήποτε χρήστη ανελκυστήρα από €200.000 σε €1.000.000.

Τόσο η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, με επιστολή της, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2012, όσο και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, δήλωσαν ότι συμφωνούν με όσα προνοούν οι υπό εξέταση κανονισμοί.

Στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ετοίμασε και απέστειλε αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, που τροποποιεί το αρχικό κείμενο ως εξής:

1. Διαγράφονται οι ρυθμίσεις των κανονισμών που αναφέρονται σε ασφαλιστική κάλυψη των ιδιοκτητών ανελκυστήρων, των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων και των συντηρητών ανελκυστήρων έναντι αστικής ευθύνης. Σύμφωνα με σημείωμα που απέστειλε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, και με βάση τα όσα λέχθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από σχετική διαβούλευση με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, αφαίρεσε τις εν λόγω πρόνοιες από τους κανονισμούς, για να διαφυλάξει την τεχνική φιλοσοφία που τους διέπει. Όπως αναφέρεται στο εν λόγω σημείωμα, η προσθήκη των ρυθμίσεων για ασφαλιστική κάλυψη ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων και της τεχνογνωσίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, δημιουργούσε προβλήματα ερμηνείας και προτεραιότητας στην αστική ευθύνη μεταξύ των ιδιοκτητών, συντηρητών και ελεγκτών των ανελκυστήρων, ενώ παράλληλα υπήρχε πρόβλημα στον καθορισμό του ποσού ασφάλισης. Περαιτέρω, σε καμία από τις είκοσι δύο σειρές κανονισμών που εκδόθηκαν κάτω από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2011 δεν προβλέπεται οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης. Σημειώνεται επίσης ότι σε κανένα από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν παρόμοια τεχνική νομοθεσία για τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για την ασφάλιση των ιδιοκτητών ανελκυστήρων. Τέλος, ο βασικός νόμος κάτω από τον οποίο εξουσιοδοτούνται οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπει ποινές φυλάκισης μέχρι τέσσερα χρόνια ή/και πρόστιμο μέχρι €80.000 σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία.

2. Προστίθεται η υποχρέωση των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων, αλλά και των συντηρητών ανελκυστήρων κατά την ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους να υποβάλλουν στον αρχιεπιθεωρητή, μαζί με το τέλος άσκησης επαγγέλματος, κατάσταση με τα στοιχεία των ανελκυστήρων που έλεγξαν ή συντήρησαν κατά το προηγούμενο έτος.

3. Προστίθεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία κάθε συντηρητής ανελκυστήρων ρυθμίζει, έπειτα από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα, το χρόνο και την ταχύτητα επαναφοράς των αυτόματων θυρών ορόφου και θαλάμου, για να διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες.

4. Προστίθεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία τα κομβία κλήσεων εντός και εκτός του θαλάμου των εγκατεστημένων, αλλά και καινούριων ανελκυστήρων πρέπει να είναι διακριτά από πρόσωπα με μειωμένη ή καθόλου όραση.

5. Στα ακαδημαϊκά προσόντα για εγγραφή στο μητρώο των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων προστίθεται και ο κλάδος της ηλεκτρονικής μηχανικής και αφαιρούνται οι κλάδοι της πολιτικής μηχανικής και των ηλεκτρονικών.

6. Στα κριτήρια για εγγραφή στο μητρώο συντηρητών ανελκυστήρων προστίθεται πρόνοια, ώστε αυτός που αιτείται εγγραφή στο μητρώο αυτό να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς κύκλου σπουδών, ενώ οι πρόνοιες που αφορούν απόφοιτους του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαγράφονται.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με την αφαίρεση των σχετικών προνοιών που απαιτούν την ασφάλιση της ευθύνης των ιδιοκτητών, συντηρητών και ελεγκτών ανελκυστήρων, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι, όταν υπάρξει κάποιο ατύχημα από ανελκυστήρα, η ποινική ευθύνη ρυθμίζεται στον υφιστάμενο εξουσιοδοτικό νόμο. Όσον αφορά την αστική ευθύνη, και αυτή μπορεί να αποδοθεί μέσω της δικαστικής οδού με βάση τον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο, με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος για το ατύχημα δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να καταβάλει τις επιδικασθείσες αποζημιώσεις, τότε το θύμα θα μένει εκτεθειμένο. Η ίδια πρόσθεσε ότι κρίνεται σκόπιμο να θεσμοθετηθεί μια οριζόντια νομοθεσία που θα ρυθμίζει την υποχρεωτική ασφάλιση της ευθύνης όλων των επαγγελματιών.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ σε δηλώσεις του στην επιτροπή συμφώνησε με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως υπάρξει θεσμοθέτηση μιας οριζόντιας νομοθεσίας η οποία θα καθιερώνει την υποχρέωση ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης κατά γενικό τρόπο.

Τόσο ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εγκαταστατών, Προμηθευτών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου όσο και ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής επισήμαναν το κενό που προκύπτει από τη διαγραφή των προνοιών που ρυθμίζουν την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης του ιδιοκτήτη, συντηρητή και ελεγκτή ανελκυστήρων και δήλωσαν ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ρύθμισης του θέματος αυτού.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, αφού έλαβαν υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν στη βάση των πιο πάνω, και εισηγούνται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων