Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2006 και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της απελθούσας Βουλής, η οποία άρχισε τη συζήτησή του, όμως δεν κατέστη δυνατό να την ολοκληρώσει.

Η εν λόγω επιτροπή στο στάδιο εκείνο μελέτησε το νομοσχέδιο αυτό σε μεγάλο αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5ης Οκτωβρίου 2006 και 24ης Ιουνίου 2010.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και εκπρόσωποί του, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Έφορος Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Αποκατάστασης Δικαιωμάτων Πτωχευσάντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της παρούσας Βουλής συνέχισε τη μελέτη του νομοσχεδίου σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7ης Νοεμβρίου και 5ης Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν εκ νέου και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί, ήταν η τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι προβλεπόμενες σ’ αυτόν χρονοβόρες διαδικασίες, να εκσυγχρονιστεί η πιο πάνω νομοθεσία, να καταργηθούν αχρείαστες και πεπαλαιωμένες διατάξεις και γενικά να απλοποιηθεί η εν λόγω νομοθεσία, ώστε να γίνει πιο κατανοητή και εύχρηστη από όλους τους εμπλεκομένους στις διαδικασίες που αυτή περιλαμβάνει.

Παράλληλα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στον περιορισμό του μεγάλου όγκου αλληλογραφίας και αιτήσεων προς τα δικαστήρια, με στόχο την κατά το δυνατό αποσυμφόρησή τους και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε, διελάμβανε πρόνοιες που αφορούσαν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του συνολικού ποσού των χρεών για το οποίο δικαιολογείται η υποβολή αίτησης πτώχευσης τόσο από πιστωτή όσο και από τον ίδιο το χρεώστη.

2. Δυνατότητα καταχώρισης από τον Επίσημο Παραλήπτη αίτησης στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος το οποίο να υποχρεώνει το χρεώστη να υποβάλει την έκθεση κατάστασης της περιουσίας του και να προβεί σε προκαταρκτική κατάθεση σχετικά με τις υποθέσεις του.

3. Κατάργηση χρονοβόρων διαδικασιών σε μη συνοπτικές υποθέσεις, ώστε οι πιστωτές σε συνέλευσή τους να αποφασίζουν την κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση και ο Επίσημος Παραλήπτης, με αίτησή του προς το δικαστήριο, να ζητά την κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση.

4. Ακύρωση του διατάγματος παραλαβής κατόπιν αίτησης του χρεώστη, με την προσκόμιση συγκαταθέσεων από τους πιστωτές του, ενώ σήμερα απαιτείται προηγουμένως η εξόφληση των οφειλών.

5. Καθορισμός με σαφήνεια των αξιωμάτων για τα οποία ο χρεώστης στερείται του δικαιώματος να εκλέγεται, να κατέχει ή να ασκεί.

6. Απλοποίηση των διατάξεων που αφορούν ακύρωση ορισμένων διευθετήσεων, ώστε να διατυπώνεται ευκρινώς ότι διάθεση περιουσίας που έγινε από το χρεώστη είναι άκυρη έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης, αν εναντίον του διαθέτη εκδοθεί διάταγμα παραλαβής της περιουσίας του μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία της διάθεσης της περιουσίας. Περαιτέρω, αναφέρονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εξαιρείται η σχετική διάθεση περιουσίας.

7. Καθορισμός των περιπτώσεων όπου ο πτωχεύσας ή χρεώστης έχει πηγή εισοδήματος, οπότε ο διαχειριστής ή ο παραλήπτης θα εισπράξει, για διανομή μεταξύ των πιστωτών, τόσο μέρος από τις αποδοχές ή το μισθό του πτωχεύσαντος ή χρεώστη όπως το δικαστήριο δυνατό να διατάξει.

8. Αύξηση του ποσού για ρύθμιση με συνοπτική διαδικασία πτώχευσης, ώστε να εξυπηρετηθεί η όλη διαδικασία πτωχεύσεων, επειδή οι περισσότερες υποθέσεις θα τυγχάνουν χειρισμού ως συνοπτικές, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση των διαδικασιών.

9. Παράταση του χρόνου για διαδικασία σύγκλησης συνελεύσεων από τον Επίσημο Παραλήπτη, όταν οι περιστάσεις το δικαιολογούν, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρίζει πλέον στο δικαστήριο αιτήσεις για την εν λόγω παράταση χρόνου.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και της κατ’ άρθρον εξέτασης του νομοσχεδίου, υποβλήθηκε στην επιτροπή πληθώρα παρατηρήσεων και εισηγήσεων για τροποποίηση του κειμένου του και γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση των προνοιών του. Συναφώς, λόγω του εύρους της αναθεώρησης και της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας στα θέματα πτώχευσης, ύστερα από σχετική παράκληση της επιτροπής, το έργο της υποβολής αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου ανέλαβε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της μελέτης και συζήτησης επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στην επιτροπή το 2009, τόσο την επιτροπή της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου όσο και την παρούσα απασχόλησαν κυρίως η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν την αποκατάσταση πτωχευσάντων και η ανάγκη εισαγωγής νέας ρύθμισης που να παρέχει τη δυνατότητα ακύρωσης των διαταγμάτων πτώχευσης.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη από την επιτροπή στο παρόν στάδιο, τονίστηκε η ανησυχητική αύξηση των πτωχεύσεων που παρατηρείται λόγω οικονομικών δυσχερειών και η επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας με ρυθμίσεις που θα λειτουργήσουν προστατευτικά, διαφυλάσσοντας από τη μια τα συμφέροντα των πιστωτών και από την άλλη παρέχοντας την ευκαιρία στο χρεώστη/πτωχεύσαντα να επαναδραστηριοποιηθεί, ώστε να εκπληρώσει τις οφειλές του. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, έκρινε σκόπιμη την περαιτέρω αναθεώρηση του κειμένου του νομοσχεδίου με τη συμπερίληψη σ’ αυτό ρυθμίσεων που θα αφορούν τη δυνατότητα ακύρωσης του διατάγματος παραλαβής πέντε χρόνια μετά από την έκδοσή του, έπειτα από καταχώριση από το χρεώστη σχετικής αίτησης ακύρωσης στο δικαστήριο, νοουμένου όμως ότι ο ίδιος θα έχει προηγουμένως υποβάλει στον Επίσημο Παραλήπτη έκθεση κατάστασης της περιουσίας του.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ενημέρωσαν την επιτροπή ότι τηρούν αρχείο πτωχευσάντων, το οποίο, έπειτα από εξασφάλιση της έγκρισης του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμοδίους (Ανώτατο Δικαστήριο, Σύνδεσμος Τραπεζών, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, αστυνομία, Κτηματολόγιο), ώστε να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του, και επίσης ότι κάθε αποκατάσταση πτωχεύσαντος θα καταγράφεται στο εν λόγω αρχείο. Ωστόσο, όπως επισήμαναν οι πιο πάνω εκπρόσωποι, πρέπει για το σκοπό αυτό να περιληφθούν σχετικές πρόνοιες στο βασικό νόμο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ανταποκρινόμενη σε σχετική παράκληση της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, επεξεργάστηκε από νομική άποψη πρόσθετες ρυθμίσεις και υπέβαλε στην επιτροπή τις αναγκαίες πρόνοιες για εισαγωγή τους στο βασικό νόμο.

Η επιτροπή μελέτησε κατά προτεραιότητα το νέο κείμενο, εκτιμώντας ότι οι εν λόγω πρόσθετες ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με ορισμένες από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται ήδη στο νομοσχέδιο, χρήζουν άμεσης προώθησης, γιατί αναμένεται ότι θα συμβάλουν προς την ορθή κατεύθυνση της αντιμετώπισης του όλου θέματος των πτωχεύσεων, όπως αυτό παρουσιάζεται σήμερα. Παράλληλα, καθόσον αφορά τις υπόλοιπες πρόνοιες του νομοσχεδίου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι, λόγω του εύρους των προτεινόμενων σε αυτές τροποποιήσεων, αλλά και των εκτεταμένων βελτιώσεων από νομοτεχνική άποψη που πρέπει να επέλθουν στο αναθεωρημένο κείμενο που είχε υποβληθεί προγενέστερα, δεν παρέχεται τώρα επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της μελέτης του νομοσχεδίου.

Για τους πιο πάνω λόγους η επιτροπή αποφάσισε, έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, όπως στο παρόν στάδιο, εκτός από τις πιο πάνω πρόσθετες ρυθμίσεις, προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος μέρος μόνο του νομοσχεδίου και ειδικότερα τις πρόνοιές του που κρίθηκαν επείγουσες από την ίδια ή καθ’ υπόδειξιν των πιο πάνω αρμοδίων, ενώ το εναπομείναν μέρος του νομοσχεδίου αφέθηκε να προωθηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού τύχει ενδελεχούς μελέτης από την επιτροπή.

Στο μέρος του νομοσχεδίου που προωθείται στο παρόν στάδιο για ψήφιση από την ολομέλεια διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αυξάνεται το συνολικό ποσό των χρεών για το οποίο δικαιολογείται η υποβολή αίτησης πτώχευσης τόσο από πιστωτή όσο και από τον ίδιο το χρεώστη. Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό αυξάνεται από £500 σε €15.000, προκειμένου για αίτηση που υποβάλλεται από πιστωτή, και από £5.000 σε €50.000, προκειμένου για αίτηση που υποβάλλεται από τον ίδιο το χρεώστη.

2. Καθίστανται πιο ξεκάθαρες οι διατάξεις που αφορούν τα αποτελέσματα του διατάγματος παραλαβής, αφού ουσιαστικά κωδικοποιείται η νομολογία του δικαστηρίου στο θέμα αυτό.

3. Αυξάνεται ο χρόνος εντός του οποίου πρέπει ο χρεώστης να υποβάλλει την περιουσιακή του κατάσταση, όταν εκδίδεται διάταγμα παραλαβής εναντίον του. Σε περίπτωση που ο χρεώστης παραλείψει ή αμελήσει να το πράξει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο Επίσημος Παραλήπτης δύναται να καταχωρίσει αίτηση στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος εναντίον του χρεώστη που να τον υποχρεώνει να το πράξει.

4. Τόσο το διάταγμα παραλαβής όσο και το διάταγμα κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση ακυρώνονται μετά από σχετική αίτηση ακύρωσης, που υποβάλλεται στο δικαστήριο από το χρεώστη ή τον πτωχεύσαντα ή οποιοδήποτε πιστωτή του, αφού παρέλθουν πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος παραλαβής. Προϋπόθεση για την καταχώριση της εν λόγω αίτησης ακύρωσης θα αποτελούν η υποβολή από το χρεώστη ή πτωχεύσαντα έκθεσης κατάστασης της περιουσίας του και η προκαταρκτική κατάθεση χρεώστη ή πτωχεύσαντα στον Επίσημο Παραλήπτη και, αν υπάρχει διαχειριστής, στο διαχειριστή.

Περαιτέρω, καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες ο Επίσημος Παραλήπτης ή και ο διαχειριστής θα μπορεί να καταχωρίσει ένσταση στην πιο πάνω αίτηση. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ακύρωση του διατάγματος παραλαβής ή και του διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση δεν επιφέρει οποιαδήποτε διαγραφή χρεών.

5. Αυξάνεται το ποσό για ρύθμιση μέσα από συνοπτική διαδικασία πτώχευσης από £200 που προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία σε €20.000.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του μέρους του νομοσχεδίου που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή περαιτέρω τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων