Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Frederick University.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου, που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ καταργείται η Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία μεταφέρθηκε στην κυπριακή νομοθεσία με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο του 2006 [Ν.142(Ι)/2006] όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 30(Ι) του 2009.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη νομοθεσία θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τα υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ώστε αυτά να απαιτούν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό και φωτισμό και μέχρι το 2021 όλα τα νέα κτίρια να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας το μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχει στα υφιστάμενα κτίρια γίνεται υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κατά την πώληση ή ενοικίαση με στόχο να δοθεί ώθηση στην ενεργειακή τους αναβάθμιση, ενώ γίνεται υποχρεωτική η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και των μεγάλων συστημάτων κλιματισμού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το πιο πάνω νομοσχέδιο, κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του προτεινόμενου νόμου το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πραγματοποίησε δημόσιο διάλογο στο διάστημα μεταξύ της 29ης Νοεμβρίου και της 27ης Δεκεμβρίου 2011 για το θέμα αυτό.

Κατά τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας αυτός διευρύνεται, γεγονός που σίγουρα θα αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση. Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

2. Στην Κύπρο ειδικότερα, το 2011 ο κτιριακός τομέας έχει καταναλώσει το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το συνολικό κόστος για κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα για το ίδιο έτος εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει τα €600 εκατομ. Επιπλέον, η αποτελεσματική, συνετή και ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης και βοηθά στην επίτευξη του στόχου της Κύπρου για συνεισφορά 13% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020.

3. Βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού λειτουργούν μηχανισμοί ελέγχου και εφαρμογής και δεν αναμένεται να δημιουργηθούν νέοι. Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται να αυξηθούν οι υφιστάμενοι, καθώς στη νέα νομοθεσία τίθενται επιπρόσθετες υποχρεώσεις ελέγχου από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και σε στοιχεία του κελύφους ή σε τεχνικά συστήματα υφιστάμενων κτιρίων που αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων. Από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση των δημόσιων δαπανών, κυρίως εξαιτίας του κόστους πληροφόρησης αναφορικά με τις πρόνοιες του νόμου.

4. Οι πολίτες ενδεχομένως να επωμιστούν αυξημένο κόστος αγοράς νέων κτιρίων και ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων, το οποίο όμως θα αποπληρώνεται με την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας, όλες οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια που τυγχάνουν ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας πρέπει να καθορίζονται με σκοπό να επιτυγχάνεται η βέλτιστη από πλευράς κόστους ισορροπία.

5. Η προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται να οδηγήσει στην κατασκευή νέων κτιρίων με σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας αισθητά το λειτουργικό κόστος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ειδικά σε τύπους επιχειρήσεων όπου το λειτουργικό κόστος οφείλεται κυρίως στις κτιριακές τους εγκαταστάσεις η εξοικονόμηση που θα προκύψει είναι δυνατό να επιφέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών. Επιπλέον, οι χρήστες κτιρίων με χαμηλές ενεργειακές ανάγκες θα εξαρτώνται πολύ λιγότερο από τις αυξομειώσεις στις τιμές της ενέργειας και θα προστατεύονται καλύτερα σε οικονομικά δύσκολες περιόδους. Η υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων στο χώρο των κατασκευών αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, ειδικά με την υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων που τυγχάνουν ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας και την κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Το επιπλέον κόστος για τον ιδιοκτήτη που θα προκύψει κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση του κτιρίου αναμένεται να είναι μικρό σε σχέση με το οικονομικό όφελος που θα έχει στον κύκλο ζωής του κτιρίου από το μειωμένο λειτουργικό κόστος, όπως αυτό διασφαλίζεται σε σχετική πρόνοια της νομοθεσίας. Για να επιτευχθεί υψηλή ενεργειακή απόδοση, απαιτείται η ενσωμάτωση παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Έτσι αναμένεται να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην παραγωγή και εμπορία σχετικών υλικών και τεχνολογιών. Όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανία αναμένεται να αυξηθεί κυρίως η παραγωγή θερμομονωτικών τούβλων, κονιαμάτων και άλλων θερμομονωτικών υλικών, καθώς και ηλιακών θερμικών.

6. Αναμένεται να ενισχυθούν και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στους τομείς της απασχόλησης που καθιερώθηκαν από την εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου, όπως αυτοί της έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού.

7. Η νομοθεσία αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής, πώλησης και εγκατάστασης προϊόντων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αναμένεται να αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους. Ειδικότερα, η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης γης, της εμπορίας υλικών οικοδομής, θερμομονωτικών υλικών, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επίσης, αφορά εργολάβους οικοδομών, εργολάβους μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητές συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, αρχιτέκτονες και μηχανικούς μελετητές.

Κάποιους από τους παρευρισκομένους στις συνεδρίες της επιτροπής, καθώς και κάποια μέλη της επιτροπής προβλημάτισε το γεγονός ότι με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιούνται σχεδόν όλες οι διατάξεις του βασικού νόμου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους πιο πάνω, θα μπορούσε να καταργηθεί ο βασικός νόμος και να αντικατασταθεί από καινούρια νομοθεσία. Σχολιάζοντας την πιο πάνω τοποθέτηση, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε ότι δεν κρίθηκε πρόσφορο να γίνει νέα νομοθεσία, λόγω του ότι και η υφιστάμενη νομοθεσία είναι επίσης εναρμονιστική.

Μερίδα των προσκεκλημένων δήλωσε επίσης ότι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου έπρεπε να εκδίδεται μετά το πέρας της κατασκευής μιας οικοδομής και όχι στο αρχικό στάδιο της μελέτης, έτσι ώστε ο καταναλωτής να είναι βέβαιος για το τι ακριβώς αγοράζει.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι η υποχρέωση για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πριν από την έναρξη της κατασκευής μιας οικοδομής ισχύει ήδη και καθορίζεται στον υφιστάμενο βασικό νόμο. Είναι, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, πολύ σημαντικό να γίνει από την αρχή ο σωστός ενεργειακός σχεδιασμός ενός κτιρίου. Η έκδοση ενός επιπλέον πιστοποιητικού μετά το πέρας της κατασκευής ενός κτιρίου είναι κάτι το επιπρόσθετο το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί στα πλαίσια της ετοιμασίας σχετικών κανονισμών για την ενεργειακή πιστοποίηση.

Σε ό,τι αφορά δε την ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η Υπηρεσία Ενέργειας προτίθεται να ετοιμάσει μια άτυπη ενοποίηση της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου για εύκολη ενημέρωση του κοινού.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου κατέθεσε τόσο προφορικά όσο και γραπτώς τις απόψεις του εν λόγω συνδέσμου, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Με την ευκαιρία της αναθεώρησης της σχετικής Οδηγίας, ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου ανέμενε ότι θα εδημιουργείτο νέα νομοθεσία με ταυτόχρονη κατάργηση της υφιστάμενης, ούτως ώστε να ενσωματωθούν και να εναρμονιστούν όλα τα άρθρα της Οδηγίας πάνω σε ορθή βάση, όπως προνοούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

2. Στη νομοθεσία πρέπει να αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα ότι η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, το οποίο θα περιλαμβάνει και συστάσεις, γίνεται, όταν επιθεωρηθεί ένα υπάρχον κτίριο, καινούριο ή υφιστάμενο, για επαλήθευση της ενεργειακής του απόδοσης βάσει της μελέτης που έχει διενεργηθεί. Δε νοείται καμία πιστοποίηση από τα σχέδια. Το άρθρο 12(3) της νέας Οδηγίας ξεκαθαρίζει τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση πώλησης οικοδομής από τα σχέδια και το άρθρο αυτό δε μεταφέρθηκε στην προτεινόμενη νομοθεσία.

3. Για τη διασφάλιση του ανεξάρτητου και αμερόληπτου τρόπου έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας δεν πρέπει ούτε να είναι μελετητής, κατασκευαστής, εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων, συντηρητής ούτε να προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού ή να είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου κτιρίου για το οποίο θα εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό.

4. Ο όρος “ειδικευμένος εμπειρογνώμονας” είναι πολύ γενικός και γίνεται εισήγηση όπως αλλάξει σε “ενεργειακός εμπειρογνώμονας κτιρίων”, όρος που αποδίδει πιο ορθά την ερμηνεία.

5. Το διοικητικό πρόστιμο ύψους €30.000 ευρώ είναι υπερβολικό και θα μπορούσε να γίνει €10.000.

6. Η τροποποίηση του άρθρου 7 θα δημιουργεί προβλήματα στους συνιδιοκτήτες μιας κτιριακής μονάδας, αφού στις περιπτώσεις αυτές εκδίδονται ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι σε επιστολή που στάλθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετά το πέρας της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου στις 5 Δεκεμβρίου 2012 ζητήθηκε όπως γίνει φραστική αλλαγή στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου, καθώς επίσης και μια επιπλέον τροποποίηση στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε ο Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον, να αντικατασταθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφωθεί, αφού ενσωματωθούν οι δύο τροποποιήσεις οι οποίες ζητήθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 5 Δεκεμβρίου 2012.

 

11 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων