Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2012. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ), της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ Λτδ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παροχή της δυνατότητας στη ΣΚΤ Λτδ αφενός να εκδίδει μετοχές τάξης Β΄ για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και αφετέρου να εκχωρεί ή και να επιβαρύνει δανειακές απαιτήσεις των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΠΙ) προς όφελός της. Περαιτέρω, σκοπείται η εναρμόνιση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η παροχή δυνατότητας στη ΣΚΤ Λτδ, που αποτελεί τον κεντρικό φορέα, να εκδίδει μετοχές τάξης Β΄ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και που δυνατόν να κατέχονται και από πρόσωπα που δεν είναι συνεργατικές εταιρείες-μέλη της με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

2. Η παροχή δυνατότητας εκχώρησης ή και επιβάρυνσης δανειακών απαιτήσεων των ΣΠΙ προς όφελος της ΣΚΤ Λτδ για σκοπούς εκχώρησης ή και επιβάρυνσής τους προς όφελος της ΚΤΚ ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς άντληση ρευστότητας.

3. Εναρμόνιση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών τάξης Β΄ δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών τάξης Α΄ που κατέχουν τα μέλη της ΣΚΤ Λτδ, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη έγκριση του εφόρου της ΥΕΑΣΕ, ο οποίος ενεργεί με τη σύμφωνο γνώμη της επιτροπής της ΥΕΑΣΕ, με ανώτατο όριο το 100% του συνόλου της ονομαστικής αξίας των μετοχών τάξης Α΄. Σημειώνεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται για σκοπούς απόκτησης μετοχών τάξης Β΄ από την κυβέρνηση στα πλαίσια του περί Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου. Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο επιτρέπεται η εξαγορά από τη ΣΚΤ Λτδ των μετοχών τάξης Β΄, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο, επισημαίνεται ότι καλυμμένα αξιόγραφα είναι δυνατό να εκδίδονται μόνο από ΣΠΙ που λαμβάνουν σχετική έγκριση από τον έφορο ΥΕΑΣΕ. Σημειώνεται ότι στον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο έχει περιληφθεί πρόνοια που δίνει τη δυνατότητα συμπερίληψης στο κάλυμμα που εξασφαλίζει τα καλυμμένα αξιόγραφα περιουσιακών στοιχείων πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Συναφώς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η δυνατότητα αυτή θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από το συνεργατισμό μέσω της έκδοσης αξιογράφων από τη ΣΚΤ Λτδ με τη συμπερίληψη στο αντίστοιχο κάλυμμα περιουσιακών στοιχείων των ΣΠΙ.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης επί του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ζητήματα αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης μετοχών τάξης Β΄ και αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος απόκτησής τους τόσο από θεσμικούς και άλλους επενδυτές όσο και από το κράτος.

Σε απάντηση των πιο πάνω ερωτημάτων, η ΥΕΑΣΕ με σχετικό υπόμνημά της προς την επιτροπή, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2012, κατέθεσε τα ακόλουθα:

1. Οι μετοχές τάξης Β΄ θα διέπονται από τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου, καθώς και από τους λοιπούς όρους έκδοσής τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο νομοσχέδιο αυτό, περιλαμβανομένων και των προβλεπομένων στο σχετικό κοινοτικό κανονισμό, προκειμένου οι μετοχές να αποτελούν βασικά ίδια κεφάλαια (Core Equity Tier 1 Capital). Σε περίπτωση πρόσκλησης προς το κοινό για απόκτηση μετοχών τάξης Β΄, θα εφαρμόζεται και ο νόμος που προνοεί τις προϋποθέσεις διενέργειας δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και το ενημερωτικό δελτίο.

2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ Λτδ και των συνδεδεμένων ΣΠΙ, η στήριξη θα παρέχεται σε συγκεντρωτική βάση μέσω απόκτησης από την κυβέρνηση μετοχών τάξης Β΄ στη ΣΚΤ Λτδ, η οποία θα διέπεται πρόσθετα και από τις διατάξεις του περί Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου και τα διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Στο σχετικό υπόμνημα σημειώνεται επίσης ότι, παρ’ όλο που οι μετοχές τάξης Β΄ δε θα φέρουν δικαίωμα ψήφου, η κυβέρνηση θα εξασφαλίζει ουσιαστικό έλεγχο της ΣΚΤ Λτδ, αφού με βάση την εν λόγω νομοθεσία:

1. ο Υπουργός Οικονομικών, με τη σύμφωνο γνώμη της ΚΤΚ και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, θα μπορεί να διορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΣΚΤ Λτδ, η οποία θα εκδίδει προς τα συνδεδεμένα ΣΠΙ γενικές ή ειδικές δεσμευτικές οδηγίες και θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους για σκοπούς λήψης μέτρων στήριξης και αναδιάρθρωσης,

2. ουδεμία απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων-μελών της ΣΚΤ Λτδ θα τίθεται σε ισχύ, προτού τύχει της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών,

3. ο Υπουργός Οικονομικών, με τη σύμφωνο γνώμη της ΚΤΚ, θα μπορεί να θέτει στη ΣΚΤ Λτδ και στα συνδεδεμένα ΣΠΙ οποιουσδήποτε όρους, περιλαμβανομένων περιορισμών στη διάθεση χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην αγορά ή στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων