Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. Σημειώνεται ότι η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε μέσω του εκπροσώπου της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου του 2007, για να υπάρχει αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεών του μέσω της αύξησης των υφιστάμενων ποινών, ώστε να καθίστανται πιο αποτρεπτικές για τους εργοδότες που καθυστερούν ή δεν πληρώνουν μισθούς ή ωφελήματα προς τους εργαζομένους. Παράλληλα, θα παρασχεθεί η δυνατότητα στο δικαστήριο να επιδικάζει τυχόν οφειλόμενα ποσά στον εργαζόμενο σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο λόγος που οδήγησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εισήγηση για τροποποίηση του βασικού νόμου ήταν η μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε στις καθυστερήσεις καταβολής μισθών προς τους εργαζομένους. Σύμφωνα με τους ίδιους, η παραβίαση των διατάξεων της υπό αναφορά νομοθεσίας, με τη μη πληρωμή ή την καθυστέρηση στην πληρωμή μισθών και άλλων ωφελημάτων στους εργαζομένους, έχει αυξητική τάση τα τελευταία τρία χρόνια και πολλές φορές αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία λύνεται μόνο μέσω της δικαστικής οδού. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα παράπονα που δέχεται το εν λόγω τμήμα έχουν αυξηθεί κατά 100% από το 2009 και οι ποινικές διώξεις εργοδοτών που παραβιάζουν τη νομοθεσία αυξήθηκαν κατά την ίδια περίοδο κατά 900%.

Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, προβλέπει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται πρόνοια όπως το βάρος της απόδειξης για την καταβολή του μισθού σε εργοδοτούμενο να το φέρει ο εργοδότης.

2. Αυξάνονται οι ποινές εναντίον των εργοδοτών που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τρεις σε έξι μήνες όσον αφορά την ποινή φυλάκισης και από δύο χιλιάδες λίρες Κύπρου (£2.000) σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) όσον αφορά τη χρηματική ποινή ή επιβάλλονται και οι δύο ποινές.

3. Επίσης, εργοδότης, όταν «προσφεύγει καταχρηστικά σε διαδικασία αφερεγγυότητας, με σκοπό να στερηθούν οι εργοδοτούμενοι των δικαιωμάτων τους», με βάση τον παρόντα Νόμο, μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

4. Οποιοσδήποτε:

α. παρεμποδίζει επιθεωρητή κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που παρέχεται σε αυτόν από το νόμο,

β. αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα για την οποία παρέχεται εξουσία από το νόμο,

γ. παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύμφωνα με το νόμο,

δ. παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από το να παρουσιαστεί ενώπιον επιθεωρητή ή να εξεταστεί από αυτόν

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

5. Το δικαστήριο δύναται με την καταδίκη του εργοδότη να εκδώσει επιπλέον και διάταγμα καταβολής του οφειλόμενου ποσού προς τον εργοδοτούμενο.

6. Εισάγεται πρόνοια, όταν διαπράττεται αδίκημα από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, προέδρου, διευθυντή ή γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση ή εμφανίζεται να ενεργεί με την ιδιότητα αυτή και αποδειχθεί η ενοχή του να υπόκειται είτε σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες είτε σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) είτε και στις δύο αυτές ποινές.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ χαιρέτισαν την προώθηση του νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία ενώπιον της Βουλής και εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, οι ίδιοι ανέφεραν ότι το νομοσχέδιο, με τα δεδομένα που επιβάλλει η οικονομική ύφεση, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο εξασφάλισης των μισθών των εργαζομένων.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασε την αντίθεση της οργάνωσής του με τις τροποποιήσεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου και ειδικότερα με ό,τι αφορά την προτεινόμενη αύξηση των ποινών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

  

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων