Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου, την 1η, την 8η, τη 15η και την 22α Νοεμβρίου και στις 4 και 6 Δεκεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας να προμηθεύει νερό για οποιοδήποτε σκοπό σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός των ορίων του, υπό την προϋπόθεση ότι από την προμήθεια αυτή το νερό στην περιοχή προμήθειας δεν είναι πιθανό να ελαττωθεί ή να επηρεαστεί, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση της συγκατάθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως γίνεται ήδη με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία περιλαμβάνεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία ή να αναλαμβάνει οποιοδήποτε καθήκον για την κυβέρνηση και εκ μέρους αυτής σε σχέση με την υδατοπρομήθεια σε οποιαδήποτε περιοχή δεν αποτελεί περιοχή που κηρύχθηκε περιοχή προμήθειας, νοουμένου ότι έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό όρους τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για τα υπόλοιπα συμβούλια υδατοπρομήθειας ισχύει διαφορετική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας δύνανται να υδροδοτούν οποιαδήποτε περιοχή εκτός της περιοχής προμήθειας, εάν από την προμήθεια αυτή το νερό στην περιοχή προμήθειας δεν είναι πιθανό να ελαττωθεί ή επηρεαστεί, καθώς και με βάση ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται από τα ίδια τα συμβούλια για τον ορθολογικό χειρισμό των σχετικών αιτήσεων.

Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για σκοπούς ομοιόμορφου χειρισμού και ρύθμισης του εν λόγω θέματος, αλλά και για σκοπούς απλοποίησης της χρονοβόρας διαδικασίας που ακολουθείται σήμερα με την παραπομπή κάθε περίπτωσης υδροδότησης εκτός των ορίων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, το εν λόγω συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να απαλειφθεί από αυτήν η υπό αναφορά πρόνοια με την οποία καθορίζεται η εν λόγω διαδικασία. Ο διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή διευκρινίζει ότι η εν λόγω πρόνοια περιλήφθηκε στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία από την ίδρυση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας το 1951 λόγω της τότε περιορισμένης έκτασης των ορίων του συμβουλίου, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι το κράτος συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του συμβουλίου μέσω των εκπροσώπων του που συμμετέχουν στο διοικητικό του συμβούλιο, καθώς και του οικείου επάρχου, που προεδρεύει των εργασιών του. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου εξασφαλίζεται συνήθως σε πέντε με έξι περιπτώσεις το χρόνο ή και λιγότερες για ύδρευση κατοικιών και δεν υπήρξε μέχρι τώρα περίπτωση μη έγκρισης αίτησης.

Τοποθετούμενος ο ίδιος εκπρόσωπος επί των επιφυλάξεων που εξέφρασαν μέλη της επιτροπής που αφορούσαν ανάμεσα σε άλλα την ύπαρξη κριτηρίων για υδροδότηση νέων αναπτύξεων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές εκτός του δικτύου ύδρευσης, τον έλεγχο που ασκεί στις περιπτώσεις αυτές ο Ενιαίος Φορέας Υδάτων, την άρδευση των γηπέδων γκολφ κ.ά. δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Για την υδροδότηση υποστατικών υπάρχουν και εφαρμόζονται κριτήρια, όπως η ύπαρξη άδειας οικοδομής, η δυνατότητα υδροδότησης της συγκεκριμένης ανάπτυξης κ.ά.

2. Ο κεντρικός αγωγός υπάρχει ήδη και όσοι αιτούνται υδροδότησης επιβαρύνονται με τα έξοδα σύνδεσης με το πλησιέστερο προς την οικοδομή τους σημείο σύνδεσης.

3. Τα γήπεδα γκολφ δεν αρδεύονται με πόσιμο νερό.

4. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας αποτελείται από είκοσι εννέα μέλη και σε αυτό συμμετέχουν τρεις εκπρόσωποι κάθε δήμου που βρίσκεται στα όρια προμήθειας του συμβουλίου και μέχρι τρεις εκπρόσωποι κάθε κοινότητας, οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις τους, όταν η ανάπτυξη αφορά υποδομή στο δήμο ή στην κοινότητα που υπηρετούν, καθώς και τρεις υπάλληλοι του δημοσίου, που διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

5. Η ποιότητα του νερού που παρέχει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας είναι εξασφαλισμένη μέσω πολλών ελέγχων.

Τέλος, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, ο Έπαρχος Λευκωσίας συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση, ώστε να ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει και για τα άλλα συμβούλια, αφού δεν παρουσιάζονται οποιοιδήποτε ειδικοί λόγοι ή ανάγκες σε πόσιμο νερό για καθορισμό διαφορετικής διαδικασίας ύδρευσης τεμαχίων εκτός των ορίων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Με την εν λόγω τροποποίηση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συμφωνεί και ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

11 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων