Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Εργατικού Λιμενικού Συμβουλίου Λάρνακας, του ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Λτδ. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμου, έτσι ώστε να μπορεί ένα εργατικό λιμενικό συμβούλιο να ιδρύεται για περισσότερα του ενός λιμάνια μαζί και να είναι εφικτή η μετακίνηση λιμενεργατών/σημειωτών από ένα λιμενικό συμβούλιο σε άλλο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τις ανάγκες κάθε λιμανιού.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο παρέχεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν οι συνθήκες εργοδότησης ή άλλες επικρατούσες συνθήκες σε οποιοδήποτε λιμάνι είναι τέτοιες που καθιστούν απαραίτητη ή σκόπιμη τη ρύθμιση της απασχόλησης και εργοδότησης των λιμενεργατών/σημειωτών σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια μαζί, να ιδρύει με διάταγμα συμβούλιο για ένα ή περισσότερα του ενός λιμάνια μαζί με σκοπό τη ρύθμιση των μισθών και των συνθηκών απασχόλησης και εργοδότησης των λιμενεργατών και σημειωτών στα συγκεκριμένα λιμάνια. Επακόλουθο της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η δυνατότητα μετακίνησης των λιμενεργατών και σημειωτών μεταξύ των λιμανιών του ίδιου συμβουλίου, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο και δικαιολογείται από τις ανάγκες του κάθε λιμανιού.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση θα καταστεί δυνατή η ένταξη του λιμανιού του Βασιλικού στο Εργατικό Λιμενικό Συμβούλιο Λάρνακας, ούτως ώστε να μπορούν να μετακινούνται οι λιμενεργάτες/σημειωτές του λιμανιού της Λάρνακας στο λιμάνι του Βασιλικού. Με τη ρύθμιση αυτή αναμένεται να αυξηθεί η απασχόληση των λιμενεργατών και σημειωτών του λιμανιού Λάρνακας, που σήμερα υποαπασχολούνται. Σημειώνεται ότι σήμερα στο λιμάνι του Βασιλικού όλες οι φορτοεκφορτώσεις πλοίων γίνονται από το προσωπικό της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού χωρίς τη συμμετοχή λιμενεργατών τόσο για τα φορτία της Τσιμεντοποιίας όσο και για τα φορτία τρίτων στους οποίους η Αρχή Λιμένων έχει παραχωρήσει σχετική άδεια για χρήση του λιμανιού του Βασιλικού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Εργατικού Λιμενικού Συμβουλίου Λάρνακας, του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της Αρχής Λιμένων Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή ότι το όλο ζήτημα έτυχε εκτενών διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων, προτού αυτό λάβει τελική μορφή ως νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ διαφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, γιατί, όπως ο ίδιος υποστήριξε, με το προτεινόμενο καθεστώς ενδεχομένως να υπάρξει μείωση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας και κατ’ επέκταση στα εισοδήματα των εργατών της Τσιμεντοποιίας και πιθανότητα απολύσεων προσωπικού της εν λόγω εταιρείας.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου δηλώνοντας ότι αυτό εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον των λιμανιών της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Λτδ διαφώνησε με τον προτεινόμενο νόμο τονίζοντας ότι αυτός επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το μειωμένο κύκλο εργασιών που έχει ήδη καταγράψει η εταιρεία, λόγω της ύφεσης που παρατηρείται στην οικοδομική βιομηχανία και στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας με τις γύρω περιοχές, γεγονός που ενδεχομένως να οδηγήσει και σε απολύσεις προσωπικού.

Προς επιβεβαίωση των λεχθέντων, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι υπάλληλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Λτδ οι οποίοι ασχολούνται με υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης στο λιμάνι σε περιόδους μειωμένων εργασιών μεταφέρονται για απασχόληση στο εργοστάσιο της Τσιμεντοποιίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων