Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ενδιαφερόμενων οργανώσεων και επιμελητηρίων, για να εκφράσουν τις απόψεις τους στα θέματα που τους αφορούν.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου με την εισαγωγή σ’ αυτόν ρυθμίσεων για την υλοποίηση μέρους της συμφωνίας μεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία αφορά το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου 2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην επιβολή και καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από την Εκκλησία της Κύπρου, σύμφωνα με τα πιο κάτω:

1. Για ακίνητη ιδιοκτησία η οποία:

α. κατέχεται από την Εκκλησία κατά τη 14η Μαρτίου 2012 ή δύναται να εγγραφεί στο όνομά της δυνάμει των διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου κατά την εν λόγω ημερομηνία ή

β. αποκτάται από αυτή μετά τη 14η Μαρτίου 2012 δυνάμει δωρεάς ή ανταλλαγής με ακίνητη ιδιοκτησία που βρισκόταν στην ιδιοκτησία ή κατοχή της Εκκλησίας κατά την εν λόγω ημερομηνία με αντισυμβαλλόμενο μέρος τη Δημοκρατία

θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται φόρος κατά την πώληση της ακινήτου αυτής ιδιοκτησίας μαζί με το νενομισμένο τόκο από τη 14η Μαρτίου 2012 ή από την ημερομηνία της δωρεάς, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη.

Σε περίπτωση που η περίοδος από τη 14η Μαρτίου του 2012 ή από την ημερομηνία της δωρεάς ή της ανταλλαγής με τη Δημοκρατία, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη, μέχρι την ημερομηνία διάθεσης της ακίνητης ιδιοκτησίας υπερβαίνει τα είκοσι έτη, ο φόρος θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται με τόκο και επιβαρύνσεις μόνο για τα τελευταία είκοσι έτη.

2. Για ακίνητη ιδιοκτησία η οποία:

α. αποκτήθηκε μετά τη 14η Μαρτίου 2012 έπειτα από ανταλλαγή, πέραν των ανταλλαγών με περιουσία που βρισκόταν στην κατοχή της Εκκλησίας κατά τη 14η Μαρτίου 2012, με συμβαλλόμενο μέρος τη Δημοκρατία, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή

β. αποκτήθηκε με αγορά μετά τη 14η Μαρτίου 2012

θα καταβάλλεται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας από την ημερομηνία της αγοράς ή της ανταλλαγής της ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπό τροποποίηση νομοθεσίας που διέπει τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας.

3. Για ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας έπαυσε η Εκκλησία να είναι ιδιοκτήτης πριν από τη 14η Μαρτίου 2012 δε θα προκύπτει γι’ αυτήν οποιαδήποτε υποχρέωση που προβλέπεται από τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

4. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ισχύουν αναδρομικά από τις 14 Μαρτίου 2012.

Το προτεινόμενο νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, και το σώμα γενικότερα, εκ των πραγμάτων και λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχε στη διάθεσή της τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για την σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων