Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, άλλοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, επιμελητηρίων και συντεχνιών, για να εκφράσουν τις απόψεις τους ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα που τους αφορούσε.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 72 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η εφαρμογή συνεχούς ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία με παράλληλη μεταφορά της ώρας έναρξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας κατά μισή ώρα αργότερα και κατάργηση του εργάσιμου απογεύματος των δημόσιων υπαλλήλων που ισχύει για τους μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30ή Ιουνίου, καθώς και η επέκταση του ελαστικού ωραρίου εργασίας από μισή σε μία ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με βάση το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπεται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμούς του 1990 έως 2009, οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να εργάζονται για τριάντα οχτώ συνολικά ώρες την εβδομάδα κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30ή Ιουνίου και για τριάντα πέντε συνολικά ώρες την εβδομάδα κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου, δηλαδή τριάντα επτάμισι ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα ετησίως. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο αριθμός των ωρών εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων θα παραμείνει ο ίδιος, αλλά οι ώρες αυτές θα κατανέμονται κατά τρόπο που οι εν λόγω υπάλληλοι θα εργάζονται ολόχρονα με το ίδιο ωράριο εργασίας και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

1. Εργασία για τη μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2013, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 7.30/8.30 π.μ. μέχρι τις 3.00/4.00 μ.μ.

2. Εργασία από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και εντεύθεν, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8.00/9.00 π.μ. μέχρι τις 3.30/4.30 μ.μ.

Περαιτέρω, η εισαγωγή στους υπό αναφορά κανονισμούς διάταξης για καθορισμό μεταβατικής περιόδου αναφορικά με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας, ως ανωτέρω αναφέρεται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προτείνεται, με στόχο να μη διαταραχθεί ο προγραμματισμός της οικογενειακής ζωής των δημόσιων υπαλλήλων, δεδομένου ότι ήδη έχουν γίνει οι απαιτούμενες διευθετήσεις από μέρους τους για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε ό,τι αφορά τη φροντίδα, απασχόληση και εκπαίδευση των παιδιών τους.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με την προτεινόμενη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων αναμένεται ότι θα επέλθουν τα ακόλουθα οφέλη:

1. Αύξηση των ωρών λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας από επτάμισι σε οκτώμισι ώρες, έστω και αν δε θα είναι πλήρως στελεχωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της, δηλαδή από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ.

2. Αύξηση της παραγωγικότητας στη δημόσια υπηρεσία, δεδομένου ότι τα εργάσιμα απογεύματα της Τετάρτης κατά κοινή ομολογία θεωρούνται αντιπαραγωγικά.

3. Προσέγγιση του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας με το ωράριο του ιδιωτικού τομέα, που αποτελεί στόχο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξυγίανση της οικονομίας.

4 Προσέγγιση του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας με τα ωράρια που ισχύουν στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης, δεδομένου ότι αυτή αναμένεται ότι θα κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός της ημέρας.

6. Εξοικονόμηση στο κόστος της υπερωριακής αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της επέκτασης των κανονικών ωρών λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών πάνω σε καθημερινή βάση.

7. Αποφόρτιση των υπαλλήλων από το καθημερινό άγχος της έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία τους, λόγω και της τροχαίας κίνησης, παρέχοντας μία ώρα ευέλικτο ωράριο.

8. Επιμήκυνση των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού, κατά τρόπο που θα περιλαμβάνουν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή το χρονικό διάστημα 1.00 μ.μ. μέχρι 2.30 μ.μ., το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από μεγάλο αριθμό των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που διακόπτει τις εργασίες του στο διάστημα αυτό της ημέρας.

Τέλος, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, με τους προτεινόμενους κανονισμούς παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο προϊστάμενο τμημάτων ή υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας να κατανέμει το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του ή κάποιων από αυτούς ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος ή της υπηρεσίας, διατηρώντας όμως γι’ αυτούς την ευχέρεια ελαστικού ωραρίου μισής τουλάχιστον ώρας, στα πλαίσια του προβλεπόμενου ελαστικού ωραρίου, για σκοπούς μείωσης του χάσματος των δύο ωρών που μπορεί να προκύψει με την επέκταση του ελαστικού ωραρίου, αλλά και διασφάλισης της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης του κοινού για όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες.

Το προτεινόμενο νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και σε τεχνοκρατικό επίπεδο της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το σώμα γενικότερα εκ των πραγμάτων, λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους, η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως μη γίνουν στο στάδιο αυτό διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προτεινόμενου νομοθετήματος, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων που παρέστησαν στις συνεδρίες της επιτροπής δήλωσαν ότι το ωράριο των υπαλλήλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά τους. Όπως ανέφεραν, δεν έχουν πρόθεση να αρνηθούν την εφαρμογή του νέου ωραρίου, με το οποίο προτίθενται να συμμορφωθούν. Δήλωσαν εντούτοις ότι αυτό δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά ούτε και έχει επιτευχθεί μια έστω συναινετική προσέγγιση με την οργάνωσή τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κάποιες πρόνοιες υπό τις συνθήκες της χώρας μας θα είναι μη λειτουργικές και ταυτόχρονα για κάποιες υπηρεσίες η απογευματινή εργασία κρίνεται αναγκαία. Ζήτησαν συναφώς όπως εφαρμοστεί μόνο η μεταβατική περίοδος του προτεινόμενου ωραρίου σε πιλοτική βάση και στη συνέχεια αυτό να επανεξεταστεί, για να καταστεί πιο λειτουργικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων