Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Υποχρέωσης Διατήρησης Ισοσκελισμένων Κρατικών Εσόδων και Δημοσιονομικών Δαπανών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012» και το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου και Δημοσιονομικών Κανόνων Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πρόταση νόμου και το νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2012. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία η εκτελεστική εξουσία, στη βάση ανειλημμένων υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται να καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και να μην προβαίνει στην κατάθεση οποιουδήποτε νομοσχεδίου ή κανονισμών που να αλλοιώνουν το προβλεπόμενο ανώτατο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2012 ή να διαταράσσουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο για τα έτη που ακολουθούν αυτό και που πρέπει να είναι ισοσκελισμένο.

Ο Υπουργός Οικονομικών για το σκοπό αυτό υποχρεούται όπως με τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως επίσης με κάθε νομοσχέδιο ή κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση ή έγκριση, αντίστοιχα, και προβλέπουν τη διενέργεια οποιωνδήποτε δαπανών με άμεση ή έμμεση δημοσιονομική επίπτωση, καταθέτει βεβαίωση ότι με την ψήφιση ή έγκριση αυτών δεν επέρχεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση του ανώτατου ορίου δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2012 ή του δημοσιονομικού ισοζυγίου για το 2013 και για κάθε έτος που ακολουθεί.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Οικονομικών, στα πλαίσια της προβλεπόμενης βεβαίωσης που θα κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος για κάθε υποβολή στοιχείων παραπλανητικών, ελλιπών ή ψευδών, κατά τρόπο που να δημιουργείται παραπλανητική εικόνα σε σχέση με την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση ή κατά τρόπο που να παραβιάζεται το ανώτατο προβλεπόμενο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2012 ή η προβλεπόμενη υποχρέωση προς διατήρηση ισοσκελισμένου δημοσιονομικού ισοζυγίου για το 2013 και για τα έτη που ακολουθούν αυτό.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

1. η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις σχετικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 2 Μαρτίου 2012, και

2. η μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών.

Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπείται επίσης ο καθορισμός λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα αναγκαία χαρακτηριστικά των δημοσιονομικών πλαισίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η χώρα μας συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω συνθήκη, καθώς και από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αποφυγή υπερβολικών κρατικών ελλειμμάτων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, στις 9 Δεκεμβρίου 2011 οι αρχηγοί κρατών μελών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ αναγνώρισαν την ανάγκη για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ανάπτυξη ακόμη στενότερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στη Ζώνη του Ευρώ.

Περαιτέρω, διαπίστωσαν ότι η διατήρηση υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και η αποτροπή της υπερβολικής αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Ζώνη του Ευρώ στο σύνολό της και συνεπώς απαιτείται η καθιέρωση συγκεκριμένων κανόνων, συμπεριλαμβανομένου ενός κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού και ενός αυτόματου μηχανισμού για θέσπιση διορθωτικών μέτρων.

Επιπρόσθετα, έχει αναγνωρισθεί η ανάγκη διασφάλισης ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δε θα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ και ότι το δημόσιο χρέος δε θα υπερβαίνει ή θα ακολουθεί επαρκώς πτωτική πορεία προς το 60% του ΑΕΠ.

Ως εκ τούτου, οι αρχηγοί των κρατών μελών και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ συμφώνησαν σε μια ενισχυμένη αρχιτεκτονική για την οικονομική και νομισματική ένωση, που θα έχει ως βάση τις συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει την υλοποίηση μέτρων που λαμβάνονται βάσει των άρθρων 121, 126 και 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η βάση της ενισχυμένης αυτής αρχιτεκτονικής διατυπώνεται στο νέο δημοσιονομικό συμβόλαιο, γνωστό ως “Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση”.

Η πιο πάνω συνθήκη υπεγράφη από όλους τους αρχηγούς των κρατών μελών και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Μαρτίου 2012, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τσεχική Δημοκρατία.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνάντηση στις 24-25 Μαρτίου 2011 αποφάσισε την εισαγωγή των δημοσιονομικών κανόνων που προβλέπονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Οι συγκεκριμένοι κανόνες καθορίζονται με λεπτομέρεια σε Οδηγία, στην οποία αναλύονται τα αναγκαία χαρακτηριστικά των δημοσιονομικών πλαισίων των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΣΣΑ.

Ως απόρροια των πιο πάνω και βάσει των ειλημμένων δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ετοιμάστηκε το νομοσχέδιο, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας και της συνθήκης.

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες:

1. Σε περίπτωση απόκλισης από το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο (ΜΔΣ), ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των δαπανών δεν υπερβαίνει το ποσοστό που είναι χαμηλότερο του μεσοπρόθεσμου δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η υπέρβαση αντισταθμίζεται από την εισαγωγή διαρθρωτικών μέτρων στο σκέλος των εσόδων.

2. Ο καθορισμός του ρυθμού αύξησης των δημόσιων δαπανών πρέπει να διασφαλίζει την πορεία προσαρμογής προς το ΜΔΣ, στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1466/97.

3. Σε περίπτωση επίτευξης του ΜΔΣ, η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν υπερβαίνει το μεσοπρόθεσμο δυνητικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η υπέρβαση αντισταθμίζεται από την εισαγωγή διαρθρωτικών μέτρων στο σκέλος των εσόδων.

4. Σε περίπτωση που ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, τότε πρέπει να μειώνεται επαρκώς και να πλησιάζει την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό, δηλαδή η διαφορά σε σχέση με την τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την προηγούμενη τριετία σε μέσο ποσοστό ενός εικοστού κατ’ έτος, που αποτελεί ενδεικτικό ποσοστό με βάση τις μεταβολές της προηγούμενης τριετίας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

5. Σε περίπτωση που η Δημοκρατία τελεί υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και για διάστημα τριών ετών από τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, η απαίτηση βάσει του κριτηρίου του δημόσιου χρέους θεωρείται ότι πληρούται, εάν η Δημοκρατία σημειώνει επαρκή πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη συμμόρφωσης, όπως αξιολογείται στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών σχετικά με το Πρόγραμμα Σταθερότητας.

6. Η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική. Η πρόνοια αυτή θεωρείται ότι τηρείται, αν το ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αντιστοιχεί στον καθορισθέντα ΜΔΣ, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο ΣΣΑ, με καθορισμό του κατώτερου ορίου για το διαρθρωτικό έλλειμμα στο 0,5% του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς.

7. Συμμόρφωση με τις τιμές αναφοράς για τα ανώτατα όρια του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους της γενικής κυβέρνησης 3% και 60% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.

8. Υιοθέτηση ενός ορίζοντα πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού, που αποσκοπεί στην τήρηση του ΜΔΣ.

9. Η δημοσιονομική πολιτική του κράτους πρέπει να στοχεύει στις διασφαλίσεις για την επίτευξη του ΜΔΣ, που καθορίστηκε με βάση τις διατάξεις του ΣΣΑ, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1466/97. Νοείται ότι η ελάχιστη ετήσια βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου σε διαρθρωτικούς όρους πρέπει να είναι τουλάχιστον μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

10. Η προσωρινή και οριακή απόκλιση από τους κανόνες επιτρέπεται, όταν επικρατούν ειδικές περιστάσεις.

11. Σε περίπτωση που ο ΜΔΣ δεν έχει επιτευχθεί, τότε οποιαδήποτε έσοδα που υπερβαίνουν την αρχική πρόβλεψη από το σύνολο των εσόδων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωρινής μορφής έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους και όχι για τη διενέργεια πρόσθετων δαπανών.

12. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης πέραν της μισής ποσοστιαίας μονάδας του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε ετήσια βάση, η οποία εξετάζεται ανά τετράμηνο, από την καθορισμένη πορεία επίτευξης του ΜΔΣ ή από το ΜΔΣ λαμβάνονται έγκαιρα διορθωτικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, στο σκέλος κυρίως των δαπανών για διόρθωση της απόκλισης, λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στις συστάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών.

13. Ο Υπουργός Οικονομικών ετοιμάζει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διαπίστωσης της απόκλισης και υποβάλλει σχετικό νομοσχέδιο συμπληρωματικού προϋπολογισμού, τροποποιητικού προϋπολογισμού ή άλλο νομοσχέδιο προς το Υπουργικό Συμβούλιο, καθορίζοντας λεπτομερώς τα απαραίτητα μέτρα για διόρθωση τυχόν αποκλίσεων τα οποία να οδηγούν σε ισάξια διόρθωση με το μέγεθος της απόκλισης. Στη συνέχεια το εν λόγω νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

14. Σε περίπτωση που οι πρόνοιες του σημείου 13 πιο πάνω δεν τεθούν σε ισχύ σε περίοδο δύο μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσης της απόκλισης από την καθορισμένη πορεία επίτευξης του ΜΔΣ ή από το ΜΔΣ, τότε, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου, τίθενται σε άμεση ισχύ τα ακόλουθα μέτρα μέχρι διόρθωσης της εν λόγω απόκλισης ή μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα προβλεπόμενα στο σημείο 13 μέτρα:

α. Οι διαδικασίες πλήρωσης οποιωνδήποτε κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής αναστέλλονται.

β. Οι διαδικασίες πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου αναστέλλονται.

γ. Το ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των συμβατικών υποχρεώσεων, μειώνεται κατά το ποσοστό που απαιτείται για διόρθωση της διατυπωθείσας απόκλισης.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ο πρόεδρος και ορισμένα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι πρέπει να διασφαλιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας η υπεροχή της ισχύος του νόμου αυτού έναντι οποιουδήποτε άλλου νόμου, καθώς και η διαχρονικότητα της εφαρμογής των προνοιών του.

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα και με σχετική απόφαση των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει, κατά την άποψη των εν λόγω μελών της επιτροπής, να έχουν βαρύτητα συνταγματικής ρύθμισης, ώστε να μην μπορεί ο νόμος αυτός να τροποποιηθεί ή να καταστρατηγηθεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο με μία απλή ευκαιριακή πλειοψηφία η οποία πιθανόν να δημιουργηθεί.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν μέλη της επιτροπής, πρέπει να καθησυχάσουν όσοι ανησυχούν ότι κάτω από την πίεση του λαϊκισμού και των εύκολων λύσεων η εκάστοτε κυβέρνηση πιθανόν να μην εφαρμόζει με αυστηρότητα τις πρόνοιες του δημοσιονομικού πλαισίου.

Συναφώς, απαιτείται επιπρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα, για να μη δικαιούται η Βουλή να εξετάσει οποιοδήποτε προϋπολογισμό κατατεθεί ενώπιόν της ο οποίος δεν πληρεί τις πρόνοιες του δημοσιονομικού πλαισίου και δε συνάδει με αυτές.

Περαιτέρω, δήλωσαν ότι, αν αυτό κατοχυρωθεί και συνταγματικά, τότε διασφαλίζεται ότι η Βουλή δεν είναι δυνατό να γίνει αποδέκτης διάφορων πιέσεων που πιθανόν να της ασκούνται στα στενά χρονικά πλαίσια της εξέτασης του εκάστοτε κρατικού προϋπολογισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε όπως ληφθεί η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας επί του θέματος, με τη βοήθεια της οποίας πρέπει να προωθηθεί σχετική τροποποίηση του συντάγματος με την οποία να διασφαλίζονται τα όσα έχουν προαναφερθεί.

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφερόμενος στα πιο πάνω, δήλωσε ότι, κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιο εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, έχει πληροφορηθεί ότι η ενδεχόμενη συμπερίληψη οποιασδήποτε πρόνοιας αυτού του είδους στο νομοσχέδιο πιθανόν να δημιουργήσει συνταγματικά προβλήματα.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι η Βουλή διατηρεί πάντοτε το συνταγματικό της δικαίωμα να καταψηφίσει οποιοδήποτε προϋπολογισμό δε συνάδει με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και συναφώς, σύμφωνα και με τη συνεννόηση που είχε με τη Νομική Υπηρεσία, η εισαγωγή σχετικής πρόνοιας στο νομοσχέδιο θεωρείται πλεονασμός και μπορεί να δημιουργήσει συνταγματικά προβλήματα.

Στη συνέχεια ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη σχετική απόφαση των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται στις πρόνοιες της συνθήκης για δημοσιονομική πειθαρχία, δήλωσε ότι στην εν λόγω συνθήκη περιλαμβάνονται διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι πρόνοιες αυτές πρέπει κατά προτίμηση να είναι συνταγματικές, εκτός εάν υπάρχουν άλλες ισάξιες νομοθετικές πρόνοιες οι οποίες διασφαλίζουν τη διαχρονική εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων.

Στη συνέχεια ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το όλο πλαίσιο του ΣΣΑ που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη βασίζεται στους έξι νέους κανονισμούς (six pack) οι οποίοι έχουν μπει σε εφαρμογή από τις 13 Δεκεμβρίου του 2011 και θέτουν ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής και πειθαρχίας για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Κάποιες πρόνοιες εφαρμόζονται αυτόματα από τις χώρες μέλη και δε χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία για την καθεμιά, περιορίζοντας έτσι τις χώρες μέλη οι οποίες έχουν υπερβολικά ελλείμματα ή βρίσκονται κάτω από το Μηχανισμό Μακροοικονομικής Σταθερότητας στην εφαρμογή ενός αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου με αύξηση των δαπανών με ρυθμό κάτω από τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Πέραν τούτου, υπάρχει και η νέα δέσμη κανονισμών η οποία προωθείται, το λεγόμενο “two-pack”, σύμφωνα με το οποίο οι προϋπολογισμοί αυτών των χωρών μελών πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν προχωρήσει το κοινοβούλιο στην έγκρισή τους, έτσι ώστε να εξετάζεται κατά πόσο συνάδουν με το πλαίσιο και το πνεύμα του ΣΣΑ.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι στα πλαίσια της απόφασης της κυβέρνησης να μην τροποποιηθεί το σύνταγμα έγινε προσπάθεια, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, να εισαχθούν ισάξιες σχετικές πρόνοιες στο

νομοσχέδιο οι οποίες να διασφαλίζουν επαρκώς την ισχύ του νόμου έναντι οποιουδήποτε άλλου νόμου, καθώς και να υπάρχει διαχρονικότητα στην εφαρμογή των προνοιών του.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η τρόικα δίνει περισσότερη έμφαση στην άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο στάλθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για παρατηρήσεις, και δε θεωρεί επείγουσα την τροποποίηση του συντάγματος. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την τρόικα.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι οποιαδήποτε πιθανή προσπάθεια τροποποίησης του συντάγματος στα στενά χρονικά πλαίσια που υφίστανται πιθανόν να οδηγήσει σε λάθη, κάτι το οποίο επισυνέβη και στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, κάλεσε τα μέλη της επιτροπής τα οποία προέβησαν στην εισήγηση για τροποποίηση του συντάγματος όπως αναθεωρήσουν την άποψή τους.

Ορισμένα μέλη της επιτροπής, συμφωνώντας με την πιο πάνω θέση, δήλωσαν ότι η τροποποίηση του συντάγματος αποτελεί ύψιστο πολιτικό θέμα για το οποίο πρέπει να προηγείται σοβαρή και εκτεταμένη διαβούλευση και θεώρησαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια αυτής της μορφής αποτελεί βεβιασμένη πράξη, η οποία πιθανόν να οδηγήσει σε λάθη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Αναφορικά με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου σημειώνεται ότι η επιτροπή θεωρεί ότι οι πρόνοιές της εν πολλοίς καλύπτονται από τις προτεινόμενες με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ρυθμίσεις. Η επιτροπή αποφάσισε όπως το μέρος των προνοιών αυτής το οποίο δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του υπό ψήφιση νομοσχεδίου παραμείνει σε εκκρεμότητα ενώπιόν της για συζήτησή του σε εύθετο χρόνο.

 

11 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων