Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, άλλοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, επιμελητηρίων ή συντεχνιών, για να εκφράσουν τις απόψεις τους, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα που τους αφορούσε.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νομικού και κανονιστικού πλαισίου της Κύπρου το οποίο διέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, ως επιβάλλουν οι συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να διευκρινισθούν κάποια σημεία προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε σχέση αφενός με τις εξουσίες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και αφετέρου τις εξουσίες των εποπτικών αρχών για ελεγκτές και δικηγόρους, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που οι εν λόγω επαγγελματίες παρέχουν στις περιπτώσεις εμπιστευμάτων και εταιρικών υπηρεσιών προς τρίτα μέρη, που καθορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι η ανάγκη τροποποίησης του πιο πάνω νόμου προέκυψε στα πλαίσια του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατά τις οποίες συζητήθηκε μεταξύ άλλων το νομικό πλαίσιο για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα θέματα διεθνούς συνεργασίας.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε για το αδίκημα που διαπράττεται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποδεικνύεται ότι δόλια παραλείπει ή καθυστερεί να καταβάλει ποσό φόρου, να αυξηθεί η ποινή φυλάκισης που επιβάλλεται από έξι μήνες σε τουλάχιστον ένα έτος και συνεπώς το αδίκημα να θεωρείται γενεσιουργό.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμου και συγκεκριμένα η κατάργηση του εδαφίου (3) του άρθρου 9 αυτού, οι πρόνοιες του οποίου είναι ασαφείς, ουδέποτε έχουν εφαρμοσθεί και ενδεχομένως παρεμποδίζουν την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία.

Επισημαίνεται ότι η ανάγκη τροποποίησης του πιο πάνω νόμου προέκυψε στα πλαίσια του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατά τις οποίες συζητήθηκε μεταξύ άλλων το νομικό πλαίσιο για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα θέματα διεθνούς συνεργασίας.

Τα προτεινόμενα νομοθετήματα έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί σε τεχνοκρατικό επίπεδο μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας, στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το σώμα γενικότερα εκ των πραγμάτων, λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους, η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή των προτεινόμενων νομοθετημάτων και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή τους στην πράξη, και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή των εν λόγω νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

 

  

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων