Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης Ιδιωτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14 Μαΐου και 10 Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΕΚ), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και του Cyprus Fiduciary Association.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας των εμπιστευματοδόχων, από εταιρείες που έχουν συσταθεί στην Κύπρο και δεν ασκούν το επάγγελμα του ελεγκτή, εξωτερικού λογιστή ή ανεξάρτητου επαγγελματία νομικού.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με την ψήφιση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομοθετικού κενού ως προς την εποπτεία των προσώπων που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες και δεν είναι ελεγκτές, εξωτερικοί ελεγκτές ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες νομικοί.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο καθορίζονται μεταξύ άλλων:

1. οι διοικητικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου και οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τη διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων, τη διαχείριση ή διοίκηση εταιρειών, την παροχή συμβούλων ή/και γραμματέα σε νομικά πρόσωπα, καθώς και τη φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών,

2. η εποπτεία των παροχέων διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν αδειοδοτούνταν και δεν εποπτεύονταν από οποιαδήποτε εποπτική αρχή για σκοπούς ξεπλύματος παράνομου χρήματος,

3. η τήρηση και δημοσίευση μητρώου των αδειούχων προσώπων για παροχή διοικητικών υπηρεσιών,

4. οι ποινές, τα τέλη και οι συνδρομές που επιβάλλονται στους εποπτευομένους,

5. τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου,

6. οι προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης, ανάκλησης, αναστολής ή τερματισμού της άδειας παροχής διοικητικών υπηρεσιών και

7. οι υποχρεώσεις των αδειούχων προσώπων και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό, του οποίου η συζήτηση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, άρχισε από το Μάιο του τρέχοντος έτους, έτυχε περαιτέρω εξέτασης κατά τη συζήτηση του συνόλου των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα.

Το προτεινόμενο νομοθέτημα αποτελεί μέρος της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί σε τεχνοκρατικό επίπεδο μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας, στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το σώμα γενικότερα εκ των πραγμάτων, λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με το νομοσχέδιο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθίσταται αρμόδια για την εποπτεία των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών, όπως είναι οι εμπιστευματοδόχοι, οι οποίοι δεν εποπτεύονται από τις εποπτικές αρχές που προβλέπονται από τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

Όπως η ίδια δήλωσε, οι ελεγκτές, λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες με τα πρόσωπα αυτά εταιρείες, οι Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα που ασκούν διοικητικές υπηρεσίες στα πλαίσια των εργασιών τους εξαιρούνται από τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, αφού εποπτεύονται και αδειοδοτούνται από τα εποπτικά σώματα για τα οποία προβλέπει ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να αιτούνται και να αποκτούν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή διοικητικών υπηρεσιών και να υπόκεινται στις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και υπέβαλαν γραπτώς τις εισηγήσεις τους επί συγκεκριμένων προνοιών του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εισηγήθηκαν για σκοπούς αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού την τήρηση ενιαίου μητρώου αδειούχων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης από έναν κεντρικό φορέα, στο οποίο να καταχωρίζονται τόσο τα πρόσωπα τα οποία θα αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, αλλά εξαιρούνται από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς αδειοδοτούνται από τις εποπτικές αρχές για τις οποίες προβλέπει ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος.

Αναφορικά με την εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του ΣΕΛΚ, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δήλωσε ότι είναι αδύνατο όλα τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης να είναι εγγεγραμμένα στο ίδιο μητρώο, αφού κάθε εποπτική αρχή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διοίκησης ιδιωτικών εταιρειών οφείλει να τηρεί το δικό της ξεχωριστό μητρώο για τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της, ώστε να υπάρχει η επιβεβλημένη διαφάνεια και πληροφόρηση προς το κοινό αναφορικά με την εποπτεία του κάθε προσώπου.

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επιστολή της, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2012, ενημέρωσε την επιτροπή για τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της ΜΟΚΑΣ, του ΣΕΛΚ, του CIPA και της ιδίας, βάσει της οποίας κάθε εποπτική αρχή συνεχίζει να τηρεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το δικό της μητρώο για τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντούτοις θα αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο εκτός από το δικό της μητρώο, το οποίο μπορεί να δημοσιοποιεί και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και το σύνδεσμο (link) για την πρόσβαση στα αντίστοιχα μητρώα τα οποία τηρούνται από άλλες εποπτικές αρχές.

Οι εκπρόσωποι των ΣΑΛΚ και ΣΠΕΛΕΚ, χωρίς να διαφωνούν με το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με ορισμένες από τις πρόνοιες αυτού που ενδεχομένως επηρεάζουν τη δυνατότητά τους για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους με γραπτά υπομνήματα, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου 2012.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε τη συμφωνία της με το νομοσχέδιο και εισηγήθηκε όπως για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα άλλων κρατών μελών εξαιρεθούν από τις πρόνοιές του και οι θυγατρικές, μητρικές και συνδεδεμένες εταιρείες των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως προβλέπεται και για τις αντίστοιχες εταιρείες των νομικών, ελεγκτών και λογιστών.

Ο εκπρόσωπος του Cyprus Fiduciary Association δήλωσε ότι με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου ρυθμίζεται νομοθετικά η παροχή των διοικητικών υπηρεσιών και κατοχυρώνεται και αναβαθμίζεται ο εν λόγω τομέας. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που προβλέπουν την εξαίρεση ορισμένων προσώπων από τον προτεινόμενο νόμο, αφού, όπως ισχυρίστηκε, με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να δημιουργηθούν ανισορροπίες μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.

Συναφώς, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να επανεξετάσουν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σε συνεργασία με όλους τους πιο πάνω εμπλεκόμενους φορείς υπό το φως των θέσεων που τέθηκαν ενώπιόν της και, αν κριθεί σκόπιμο, να καταθέσουν σε αυτή νέο, αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής, επανεξέτασε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και κατέθεσε αρχικά αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο στην πορεία της εξέτασής του αναθεώρησε εκ νέου. Τελικό αναθεωρημένο κείμενο κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής με επιστολή του, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του θέματος επί του τελικού αναθεωρημένου κειμένου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι κατά τη διαδικασία αξιοποίησης του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έτυχε εξέτασης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), καθώς και από την τρόικα ως προς τα θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Στη συνέχεια το ΔΝΤ και η τρόικα υπέβαλαν σειρά παρατηρήσεων για σκοπούς βελτίωσής του, οι οποίες ενσωματώθηκαν μεταξύ άλλων στο υπό συζήτηση κείμενο.

Ειδικότερα, στο τελικό αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνονται πρόνοιες για:

1. τροποποίηση του τίτλου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012»,

2. ρύθμιση θεμάτων παροχής υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου και ορθής τήρησης των προτύπων “Financial Action Task Force” σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τρόικας και του ΔΝΤ,

3. κοινοποίηση των μητρώων αδειοδοτημένων προσώπων για παροχή υπηρεσιών διοίκησης που τηρούν οι εποπτικές αρχές και

4. καλύτερη ρύθμιση των εξαιρούμενων από τον προτεινόμενο νόμο προσώπων, ώστε να διευκρινίζεται ότι αυτά είναι μόνο όσα πρόσωπα τυγχάνουν ήδη εποπτείας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος από αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ακολούθως, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2012, εξέθεσε στην επιτροπή τους λόγους για τους οποίους ορισμένες εισηγήσεις ενδιαφερόμενων μερών δεν υιοθετήθηκαν και δεν ενσωματώθηκαν στο τελικό αναθεωρημένο κείμενο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της στη βάση του τελικού αναθεωρημένου κειμένου με τίτλο «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012», επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επ’ αυτού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

  

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων