Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Άγγελος Βότσης

Χρήστος Στυλιανίδης

Αβέρωφ Νεοφύτου

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Λουκαΐδης

Χάρης Γεωργιάδης

Αδάμος Αδάμου

Γιάννος Λαμάρης

Χρίστος Μέσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αθηνά Κυριακίδου

Νίκος Νικολαΐδης

Γιώργος Βαρνάβα

Γιώργος Περδίκης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Μη μέλη της επιτροπής:

Δημήτρης Συλλούρης

Ιωνάς Νικολάου

Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, άλλοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, επιμελητηρίων ή συντεχνιών, για να εκφράσουν τις απόψεις τους ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα που τους αφορούσε.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος [(Νόμος 88(Ι) του 2011)], όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 136(Ι) του 2012, έτσι ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Να συμψηφιστούν οι συντάξεις που δικαιούται αξιωματούχος λόγω υπηρεσίας του σε περισσότερα του ενός λειτουργήματα ή/και αξιώματα ή/και θέσεις, έτσι ώστε το σύνολο των συντάξεων αυτών να μην υπερβαίνει το ήμισυ των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών του για οποιοδήποτε εξ αυτών.

2. Να αυξηθούν οι περιοδικές εισφορές που καταβάλλουν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό, για μεταφορά της σύνταξης σε περίπτωση θανάτου στη/στο χήρα/χήρο και στα εξαρτώμενα τέκνα, από 2% σε 3% επί των συντάξιμων απολαβών τους. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω περιοδικές εισφορές δε θα είναι επιστρεπτέες κατ’ αναλογία με τη ρύθμιση που προωθείται για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Το προτεινόμενο νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, όπως και το σώμα γενικότερα, εκ των πραγμάτων και λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχε στη διάθεσή της τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέτασή τους, που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, η επιτροπή, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης που διέρχεται ο τόπος, θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και, αν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, να επανέλθει και να επανεξετάσει το ζήτημα υπό καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοθετήματος ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, το αρμόδιο υπουργείο έκρινε σκόπιμο να καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο αυτού, ώστε να συμπεριληφθεί σ’ αυτό πρόνοια που να προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σε περίπτωση συνταξιούχου ο οποίος είχε σύζυγο κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής του, η οποία απέθανε μετά την αφυπηρέτησή του, και ο οποίος ακολούθως νυμφεύθηκε εκ νέου, η τελευταία σύζυγος δεν καθίσταται δικαιούχος σε σύνταξη χήρας σε περίπτωση θανάτου του».

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, δεν κατέστη δυνατόν να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, γι’ αυτό και επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί του αναθεωρημένου νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

  

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων