Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος

Κώστας Κώστα

Φειδίας Σαρίκας

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Ανδρέας Κυπριανού

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Κώστας Κωνσταντίνου

Μη μέλη της επιτροπής:

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Κατσουρίδης

Πανίκκος Σταυριανός

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 Νοεμβρίου 2012 από την ίδια, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και στις 20 Νοεμβρίου 2012.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναθεώρηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011, έτσι ώστε να διασαφηνιστούν ασάφειες και να συμπληρωθούν κενά που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου στη Βουλή προέκυψε στα πλαίσια της συζήτησης συναφούς θέματος που εξετάστηκε αυτεπάγγελτα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με τίτλο «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος», έπειτα από τη διαπίστωση προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

Στα πλαίσια της μελέτης του πιο πάνω αυτεπάγγελτου θέματος, το οποίο απασχόλησε την επιτροπή σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 13ης Σεπτεμβρίου 2011 και 6ης Νοεμβρίου 2012, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος που προηγήθηκε διαπιστώθηκε η κοινή θέση όλων όσοι παρευρέθηκαν στην επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για σκοπούς αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρατηρούνται στην εφαρμογή της, καθώς και για την ανάγκη συμμόρφωσης της Δημοκρατίας με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κύπρο.

Ειδικότερα, οι διάφορες εισηγήσεις των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών για τροποποίηση της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας που διέπει τα πολιτικά κόμματα, όπως αυτές είχαν κατατεθεί στα υπομνήματά τους προς την επιτροπή, συνοψίζονται στα πιο κάτω:

1. Τροποποίηση του ορισμού του όρου “πολιτικό κόμμαˮ.

2. Προσθήκη του τύπου της αίτησης εγγραφής πολιτικού κόμματος ως παραρτήματος σ’ αυτήν, η κατάθεση της οποίας θα συνοδεύεται από τέλος εγγραφής.

3. Προσθήκη του τύπου του πιστοποιητικού εγγραφής πολιτικού κόμματος ως παραρτήματος σ’ αυτήν.

4. Προσθήκη σ’ αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία να καθοριστεί αρμόδιο όργανο για τον τρόπο κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης στα πολιτικά κόμματα.

5. Προσθήκη σ’ αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία να υποχρεούνται τα πολιτικά κόμματα να γνωστοποιούν όλες τις δωρεές/εισφορές που λαμβάνουν, εφόσον αυτές υπερβαίνουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.

6. Προσθήκη σ’ αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι μη χρηματικές εισφορές που λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα να εκτιμώνται από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα και να καταχωρίζονται σε σχετικό μητρώο.

7. Απαγόρευση λήψης ανώνυμων εισφορών απευθείας από τα πολιτικά κόμματα, έτσι ώστε όλες οι ανώνυμες εισφορές να κατατίθενται μόνο στο προβλεπόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία Ειδικό Κοινό Ταμείο.

8. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους εισφορών που θα καταβάλλεται από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ως χορηγούς σε κομματικές εκδηλώσεις ή και απαγόρευση τέτοιων εισφορών.

9. Καθορισμός χρονοδιαγράμματος ή προθεσμίας για την υποβολή από τα πολιτικά κόμματα των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων για έλεγχο.

10. Καθορισμός του εντύπου στο οποίο θα υποβάλλονται οι εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων με την έκδοση σχετικών κανονισμών.

11. Ρύθμιση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των πολιτικών κομμάτων.

12. Προσθήκη σ’ αυτήν πρόνοιας με την οποία να διασαφηνιστεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων πρέπει να είναι ενοποιημένες με εκείνες των συνδεδεμένων με κάθε πολιτικό κόμμα οργανισμών και φορέων.

13. Προσθήκη σ’ αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία θα διενεργείται επιπρόσθετος ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων πριν από την υποβολή τους στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

14. Αύξηση της χρηματικής ποινής που προβλέπεται σ’ αυτήν σε περίπτωση παράβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ιδιωτικής χρηματικής εισφοράς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς πολιτικό κόμμα.

15. Τροποποίηση της διάταξής της που προβλέπει το μέγιστο ύψος προστίμου που επιβάλλει ο Έφορος Τήρησης και Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων για παράβαση των διατάξεών της, έτσι ώστε αυτό να αυξηθεί.

Στα πλαίσια της όλης συζήτησης που προηγήθηκε της κατάθεσης της πρότασης νόμου, προβλημάτισαν ιδιαίτερα την επιτροπή τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Ο ορισμός του όρου “πολιτικό κόμμαˮ.

2. Οι προϋποθέσεις αίτησης εγγραφής πολιτικού κόμματος και ο καθορισμός τέλους εγγραφής του.

3. Ο περιορισμός της καταβολής της τακτικής χρηματοδότησης από το κράτος προς τα πολιτικά κόμματα για αντιμετώπιση μέρους των λειτουργικών τους δαπανών μόνο στα κοινοβουλευτικά κόμματα, καθώς και ο τρόπος κατανομής της.

4. Οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χορηγίας από το κράτος στα κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά κόμματα για αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών και ο τρόπος κατανομής της.

5. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της ονομαστικής ιδιωτικής χρηματικής εισφοράς ή εισφοράς σε είδος ή σε εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες προς τα πολιτικά κόμματα ή συνδεδεμένους με αυτά οργανισμούς και η διαφοροποίηση της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία ποινής που επισύρει η παράβαση της εν λόγω διάταξης.

6. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της ανώνυμης ιδιωτικής εισφοράς προς τα πολιτικά κόμματα και κατά πόσο η εν λόγω εισφορά θα λαμβάνεται απευθείας από τα πολιτικά κόμματα ή θα κατατίθεται στο προβλεπόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία Ειδικό Κοινό Ταμείο.

7. Η σύσταση ή μη ειδικής επιτροπής η οποία θα έχει αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου κατανομής της τακτικής χρηματοδότησης, της χορηγίας, καθώς και των χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται στο Ειδικό Κοινό Ταμείο στα πολιτικά κόμματα.

8. Η απαγόρευση καταβολής ιδιωτικής εισφοράς από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή από κρατικούς ή ημικρατικούς οργανισμούς ή από εταιρείες στα πολιτικά κόμματα.

9. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό που θα μπορούν να καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου προς τα πολιτικά κόμματα ή τους συνδεδεμένους με αυτά οργανισμούς ως χορηγοί σε κομματικές εκδηλώσεις.

10. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πολιτικών κομμάτων από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, καθώς και η ρύθμιση της όλης διαδικασίας.

11. Το ύψος του κατ’ ελάχιστον ποσοστού διακίνησης κεφαλαίων πολιτικού κόμματος αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

12. Η αύξηση της χρηματικής ποινής που προβλέπεται σ’ αυτήν σε περίπτωση παράβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ιδιωτικής χρηματικής εισφοράς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς πολιτικό κόμμα.

13. Η αύξηση της προβλεπόμενης στην υφιστάμενη νομοθεσία διοικητικής ποινής που συνεπάγεται η παράβαση των διατάξεών της.

14. Ο μη δικαστικός έλεγχος αποφάσεων συλλογικών οργάνων πολιτικού κόμματος οι οποίες ελέγχονται από τις διατάξεις του καταστατικού του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες απόψεις, εισηγήσεις και υπομνήματα κατατέθηκαν επί του θέματος, κατόπιν εκτενούς συζήτησης που διεξήχθη μεταξύ των μελών της, αποφάσισε την κατάθεση στη Βουλή της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, στο κείμενο της οποίας περιλαμβάνονται οι καταρχήν θέσεις της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, τα οποία ωστόσο επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν τις τροπολογίες τους κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής σε σχέση με τα επιμέρους σημεία στα οποία διαφωνούν.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προτείνονται, μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία:

1. Διαμορφώθηκε ο ορισμός του όρου “πολιτικό κόμμα”.

2. Προστέθηκε σ’ αυτήν ο ορισμός του όρου “συνδεδεμένος οργανισμός”, ο οποίος περιλαμβάνει οργάνωση ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα η οποία συνδέεται καταστατικά και οργανικά με πολιτικό κόμμα ή εξυπηρετεί ή προωθεί τους σκοπούς πολιτικού κόμματος και περιλαμβάνει οργανώσεις νεολαίας, γυναικείες οργανώσεις, αγροτικές, πολιτιστικές, ηλικιωμένων κ.ά.

3. Προστέθηκε σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο τύπος της αίτησης εγγραφής πολιτικού κόμματος περιλαμβάνεται ως παράρτημα στο νόμο και εισάγεται τέλος εγγραφής πολιτικού κόμματος που ανέρχεται στο ποσό των €3.000.

4. Προστέθηκε σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αίτηση εγγραφής πολιτικού κόμματος θα συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο υπογεγραμμένο από 300 Κύπριους πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι οποίοι υποστηρίζουν την αίτηση εγγραφής.

5. Προστέθηκε σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο τύπος πιστοποιητικού εγγραφής πολιτικού κόμματος περιλαμβάνεται ως παράρτημα στο νόμο.

6. Διαμορφώθηκε η ισχύουσα διάταξή της σύμφωνα με την οποία τακτική χρηματοδότηση λαμβάνουν από το κράτος τα κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά κόμματα για κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους δαπανών, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε η εν λόγω χρηματοδότηση να καταβάλλεται μόνο στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Περαιτέρω, με τη διάταξη αυτή καθορίζεται ο τρόπος κατανομής της τακτικής χρηματοδότησης, έτσι ώστε αυτή να καταβάλλεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα σε ποσοστό ύψους 22% ισόποσα και το υπόλοιπο μέρος της κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

7. Διαμορφώθηκε η διάταξή της σύμφωνα με την οποία τα κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία από το κράτος για κάλυψη μέρους των εκλογικών τους δαπανών, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να καθοριστεί ο τρόπος κατανομής της ως ακολούθως:

α. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα λαμβάνουν χορηγία σε ποσοστό ύψους 22% ισόποσα και το υπόλοιπο μέρος θα καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η οποία θα τους παραχωρείται πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών τις οποίες η χορηγία αφορά.

β. Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα θα λαμβάνουν χορηγία, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, το οποίο τηρείται από τον έφορο, και έχουν ενεργό παρουσία στη δημόσια ζωή κατά τα τελευταία τρία χρόνια πριν από τη διεξαγωγή των τελευταίων βουλευτικών εκλογών και

i. έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον 1,5% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή

ii. έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον 1,5% στις εκλογές τις οποίες η χορηγία αφορά και

καλύπτουν με υποψηφίους παγκύπρια στις εκλογές τις οποίες η χορηγία αφορά τουλάχιστον το μισό αριθμό των εδρών της Βουλής και διαθέτουν τουλάχιστον έναν υποψήφιο βουλευτή σε κάθε επαρχία.

8. Διαμορφώθηκε η σχετική διάταξή της που αφορά το ύψος της ιδιωτικής χρηματικής εισφοράς προς πολιτικό κόμμα που επιτρέπεται να λαμβάνει από φυσικό και νομικό πρόσωπο, έτσι ώστε κάθε νόμιμη ιδιωτική ονομαστική χρηματική εισφορά ή εισφορά σε είδος ή σε εξοπλισμό ή σε υπηρεσία από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς πολιτικό κόμμα ή προς συνδεδεμένο με αυτό οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, να επιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού των €50.000 ανά έτος για κάθε περίπτωση. Περαιτέρω, προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται ότι θα επιτρέπεται ονομαστική ιδιωτική εισφορά από εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου σε πολιτικά κόμματα ή συνδεδεμένους με αυτά οργανισμούς, νοουμένου ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών είναι νόμιμες.

9. Διαμορφώθηκε η προβλεπόμενη σ’ αυτήν ποινή των €10.000 που επισύρει η παράβαση της διάταξής της που καθορίζει το ανώτατο ποσό επιτρεπόμενης ιδιωτικής εισφοράς προς τα πολιτικά κόμματα τόσο για τον εισφορέα όσο και για τον αποδέκτη της, έτσι ώστε η εν λόγω παράβαση να επισύρει χρηματική ποινή ίση με το διπλάσιο μέχρι το τριπλάσιο της διαφοράς της ανώτατης επιτρεπόμενης εισφοράς και της εισφοράς που πραγματοποιήθηκε. Η εν λόγω πρόνοια θα εφαρμόζεται και για τους συνδεδεμένους με τα πολιτικά κόμματα οργανισμούς.

10. Καταργήθηκε η πρόνοια σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ανώνυμη χρηματική εισφορά προς τα πολιτικά κόμματα γενικά απευθείας προς Ειδικό Κοινό Ταμείο που τηρείται από της υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία κατανέμεται κατ’ έτος κατ’ αναλογία της δύναμης των πολιτικών κομμάτων, όπως κατανέμεται η κρατική χρηματοδότηση, και αντικαταστάθηκε με πρόνοια σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ανώνυμη ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθείας προς πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο με αυτό οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο μέχρι του ποσού των €1.000 ανά έτος για κάθε περίπτωση. Περαιτέρω, προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό των ανώνυμων ιδιωτικών εισφορών που λαμβάνει πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένος με αυτό οργανισμός ανά έτος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

11. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά της σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται σε πολιτικό κόμμα να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, από κρατικούς ή ημικρατικούς οργανισμούς, από πρόσωπα ή εταιρείες που μετέρχονται ή ασκούν έλεγχο σε καζίνα ή σε πρακτορεία στοιχημάτων, από παράνομες επιχειρήσεις, εταιρείες που συμμετέχει το κράτος και από εταιρείες που ελέγχονται από άλλα κράτη, έτσι ώστε να απαγορεύεται σε πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο με αυτό οργανισμό να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία ή από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το κράτος. Ωστόσο, για την περίπτωση των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου έγινε πρόβλεψη, ώστε να επιτρέπεται σε κάθε πολιτικό κόμμα να δέχεται ονομαστική ιδιωτική εισφορά οποιουδήποτε είδους από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το κράτος υπό την ιδιότητά τους ως χορηγούς σε κομματικές εκδηλώσεις μέχρι το ποσό των €20.000 ανά έτος για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Περαιτέρω, διαμορφώθηκε η πρόνοια αυτή, ώστε να εφαρμόζεται και για τους συνδεδεμένους με τα πολιτικά κόμματα οργανισμούς.

12. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά της που ρυθμίζει την οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόνοια αυτή, η οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων θα ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και για το σκοπό αυτό τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, αφού θα τυγχάνουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, θα υποβάλλονται στον έφορο το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν. Περαιτέρω, στην πρόνοια αυτή προβλέπεται ότι ο έφορος θα υποβάλλει για έλεγχο τις υπό αναφορά οικονομικές καταστάσεις στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν. Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τις πιο πάνω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις, θα συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργεί, την οποία θα δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και, όταν διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, θα διαβιβάζει την έκθεση στον έφορο.

13. Αυξήθηκε η προβλεπόμενη σ’ αυτή χρηματική διοικητική ποινή την οποία επιβάλλει ο έφορος με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών της από €8.000 σε €15.000.

14. Διασαφηνίστηκε σ’ αυτήν ότι οι αποφάσεις συλλογικών οργάνων πολιτικού κόμματος οι οποίες ελέγχονται από τις διατάξεις του καταστατικού του δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

15. Καταργήθηκε ο υφιστάμενος νόμος που διέπει τα πολιτικά κόμματα με την προσθήκη επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία δεν επηρεάζεται οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια έγινε δυνάμει των διατάξεων του υπό κατάργηση νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σύμφωνα με τις καταρχήν ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία θέσεις της, υποβάλλει το παρόν κείμενο στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης. Παράλληλα, όλες οι πλευρές της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν τροπολογίες για τα επιμέρους σημεία της πρότασης νόμου με τα οποία διαφωνούν ή έχουν επιφυλάξεις.

 

 

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων