Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Άγγελος Βότσης

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Γιώργος Βαρνάβα

Ανδρέας Μιχαηλίδης

 

Γιάννος Λαμάρης

Μη μέλη της επιτροπής:

Γιαννάκης Γαβριήλ

Αβέρωφ Νεοφύτου

Κώστας Κώστα

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και Ζαχαρία Ζαχαρίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με την προσθήκη νέων εδαφίων με αριθμούς (7) έως (15) στο άρθρο 16 αυτού, έτσι ώστε να ρυθμιστούν διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την ανάθεση της διαχείρισης των υδρογονανθράκων σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

Ειδικότερα, με την εν λόγω πρόταση νόμου όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί γίνονταν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

1. Το προτεινόμενο νέο εδάφιο (7) του άρθρου 16 της πρότασης νόμου ρυθμίζει την περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων θα γίνει από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα συσταθεί ως εταιρεία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον το ζητούμενο είναι η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στις εν λόγω δραστηριότητες, πρέπει να είναι σαφές ότι μόνος μέτοχος της εταιρείας αυτής θα είναι η Δημοκρατία, η οποία ως μέτοχος θα ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ αποκλειστικότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της Δημοκρατίας σε ιδιωτική εταιρεία, κάτι το οποίο με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή τον περί Εταιρειών Νόμο σε συνάρτηση με τον περί Ερμηνείας Νόμο, Κεφ. 1, ενδεχομένως να μην είναι επιτρεπτό.

2. Το προτεινόμενο νέο εδάφιο (8) του άρθρου 16 της πρότασης νόμου θέτει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας. Βασικότερη απαίτηση είναι η εταιρεία να έχει ως αποκλειστικό και μόνο σκοπό και δραστηριότητα τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16. Οποιοιδήποτε άλλοι σκοποί και δραστηριότητες θα είναι επιτρεπτά μόνο για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού και δραστηριότητας.

3. Τα προτεινόμενα νέα εδάφια (9) έως (11) του άρθρου 16 της πρότασης νόμου θέτουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο καταστατικό της εταιρείας. Οι απαιτήσεις αυτές είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διοίκηση της εταιρείας θα είναι αποτελεσματική και ότι η επιλογή των διοικητικών συμβούλων και ειδικά του προέδρου, που θα είναι το μόνο εκτελεστικό της μέλος, θα γίνεται με διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Καθορίζεται επίσης ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, που προφανώς θα διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και ενδεχομένως να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι υπόλογος των πράξεών του και, αν αποδειχθεί μη αντάξιος των υψηλών καθηκόντων του, μπορεί να αντικαθίσταται με ευελιξία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο όπως στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχουν ex officio ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Διευθυντής Ενέργειας. Εκ των ων ουκ άνευ για τον αποτελεσματικό έλεγχο της εταιρείας κρίνεται η ανάθεση του ελέγχου της εταιρείας από τη Γενική Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι ανάλογες νομοθετικές πρόνοιες, με τις οποίες ρυθμίζονται διά νόμου όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εταιρειών, υιοθετήθηκαν πρόσφατα στον περί Δικηγόρων Νόμο, όπου για πρώτη φορά επετράπη υπό κάποιες προϋποθέσεις σε δικηγόρους να ιδρύουν Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ) υπό όρους και προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα οι διοικητικοί σύμβουλοι να είναι δικηγόροι και μέτοχοι.

4. Το προτεινόμενο νέο εδάφιο (12) του άρθρου 16 της πρότασης νόμου ρυθμίζει τη δυνατότητα συμμετοχής υφιστάμενων νομικών προσώπων δυνάμει του άρθρου 16. Η σύσταση οποιουδήποτε τέτοιου νομικού προσώπου έχει προηγηθεί της ψήφισης του προτεινόμενου νόμου δεν επηρεάζεται, ώστε να μην υπάρχει επέμβαση στην απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας για τη σύσταση του νομικού προσώπου, κάτι που ενδεχομένως να κρινόταν ότι θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Νοείται φυσικά ότι η συμμετοχή τέτοιας υφιστάμενης εταιρείας στις δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο διαχείρισης της συμμετοχής της Δημοκρατίας, προϋποθέτει ότι αυτή θα συμμορφούται με τις πρόνοιες του άρθρου 16. Με την προτεινόμενη πρόνοια το θέμα ρυθμίζεται κατά τρόπο συμβατό προς το σύνταγμα.

5. Με το προτεινόμενο νέο εδάφιο (13) του άρθρου 16 της πρότασης νόμου ο προϋπολογισμός της εταιρείας θα εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τον ίδιο τρόπο που εγκρίνεται ο προϋπολογισμός των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, δυνάμει του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου του 1987, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Κρίνεται ότι θα συνιστούσε αντίφαση από τη μία να ρυθμίζεται νομοθετικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος του προϋπολογισμού πολύ μικρών ημικρατικών οργανισμών ή κοινοτήτων και από την άλλη να παραμένει χωρίς τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο ο προϋπολογισμός μίας εταιρείας που, εφόσον της ανατεθεί η διαχείριση της κρατικής συμμετοχής σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε αριθμό οικοπέδων της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), θα έχει ως έσοδα ορισμένα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

6. Με το προτεινόμενο νέο εδάφιο (14) του άρθρου 16 της πρότασης νόμου διευκρινίζεται ότι η ενεργοποίηση του υπό αναφορά άρθρου 16 του βασικού νόμου δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταστρατήγηση των προνοιών του νόμου ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης αδειών για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

7. Τέλος, γίνεται εισήγηση οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενος επί των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λειτουργία της κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων πιθανόν να επιφέρει κόστος. Δήλωσε επιπρόσθετα ότι η κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων έπρεπε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να είχε λειτουργήσει χθες, έστω και με την ελάχιστη στελέχωση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η πιο πάνω κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων πρέπει να προχωρήσει στις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και στις υποδομές και κυρίως στη δημιουργία του τερματικού σταθμού, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων. Ο ίδιος δήλωσε ότι θεωρεί αυτονόητο ότι η κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων πρέπει να ελέγχεται από τη Γενική Ελεγκτή της Δημοκρατίας, καθώς και ότι ο προϋπολογισμός της αναφερόμενης πιο πάνω κρατικής εταιρείας πρέπει να κατατίθεται για ενημέρωση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο ίδιος υπουργός, αναφερόμενος στη στελέχωση της κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων, δήλωσε ότι η διαδικασία ήταν πλήρως διαφανής και σε αυτή συμμετείχε τόσο ο Διευθυντής Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όσο και το Γενικό Λογιστήριο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μελών της επιτροπής, δήλωσε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει εταιρεία με ένα μόνο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχει εταιρεία η οποία να λειτουργεί με βάση τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και να έχει ως ένα και μόνο μέτοχο την κυβέρνηση. Ο ίδιος επίσης δήλωσε ότι δεν αποκλείεται μία εταιρεία ιδιωτικού δικαίου να έχει ορισμένους περιορισμούς ή προϋποθέσεις πέρα από εκείνες που μπορεί να έχει μία άλλη εταιρεία. Ως σχετικό παράδειγμα ανέφερε τις εταιρείες δικηγόρων, ΔΕΠΕ, στις οποίες μέτοχος μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού άκουσε τα όσα αναφέρθηκαν στην πρώτη της συνεδρία, συνέχισε την εξέταση της πρότασης νόμου σε νέα συνεδρία της, αφού εν τω μεταξύ οι εισηγητές της πρότασης νόμου διαμόρφωσαν ανάλογα το κείμενό της.

Ειδικότερα, στο διαμορφωμένο κείμενο γίνεται εισήγηση για τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη νέου εδαφίου (1Α) στο άρθρο 16 του βασικού νόμου, το οποίο προνοεί, σε περίπτωση που η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή/και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αναλαμβάνεται από νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό μέλος και έξι μη εκτελεστικά μέλη. Τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού του εκτελεστικού μέλους καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

2. Με την προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο η οποία αναφέρει ότι οι λογαριασμοί που τηρεί το νομικό πρόσωπο ελέγχονται από τη Γενική Ελεγκτή και ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός αυτού, σε σχέση με κάθε οικονομικό έτος, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος συμπληρωματικός προϋπολογισμός κατατίθενται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας για ενημέρωση.

3. Με την προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο η οποία αναφέρει ότι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις πιο πάνω διατάξεις δε δύναται να αναλάβει δραστηριότητα και/ή να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια η οποία καθορίζεται στο νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσε τις πιο κάτω απόψεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πιο πάνω πρότασης νόμου σε νόμο.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων