Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Μάριος Μαυρίδης

Άγγελος Βότσης

Χάρης Γεωργιάδης

Γιάννος Λαμάρης

Νίκος Νικολαΐδης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Γιώργος Περδίκης

Αβέρωφ Νεοφύτου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να αυξηθεί ο μειωμένος και ο κανονικός συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για σκοπούς αύξησης των εσόδων του κράτους.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από δεκαεπτά τοις εκατόν (17%) σε δεκαοκτώ τοις εκατόν (18%) από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 και σε δεκαεννιά τοις εκατόν (19%) από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Αύξηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από οκτώ τοις εκατόν (8%) σε εννιά τοις εκατόν (9%) από την 1η Ιανουαρίου 2014 για τις συναλλαγές που περιγράφονται στο Δωδέκατο Παράρτημα του βασικού νόμου και οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης και τη διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς εξυγίανσης της οικονομίας και βελτίωσης των οικονομικών πόρων του κράτους. Όπως ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος δήλωσε, από τις εν λόγω ρυθμίσεις αναμένονται πρόσθετα έσοδα ύψους €30 εκατομ. για το έτος 2013, €70 εκατομ. για το έτος 2014 και €90 εκατομ. για κάθε έτος από το 2015 και μετά.

Ειδικότερα, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, τα πιο πάνω έσοδα υπολογίστηκαν σε συνεργασία με την τρόικα και είναι υποεκτιμημένα για σκοπούς διασφάλισης της είσπραξης των αναμενόμενων εσόδων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησαν τα πρακτικά προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν για τις επιχειρήσεις σε σχέση με την απαίτηση για προσαρμογή των λογιστικών τους συστημάτων και την καταγραφή των νέων τιμών από την 1η Ιανουαρίου 2013 και την 1η Ιανουαρίου 2014. Για το λόγο αυτό ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών εισηγήθηκε όπως η έναρξη της ισχύος των πιο πάνω προτεινόμενων ρυθμίσεων τροποποιηθεί, ώστε να μετατεθεί στις 14 Ιανουαρίου 2013 και 13 Ιανουαρίου 2014, αντίστοιχα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλοντας κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων