Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άγγελος Βότσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Χάρης Γεωργιάδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, καθώς και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και στα αλκοολούχα ποτά και να υιοθετηθούν ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις, που θα βελτιώσουν την εν λόγω νομοθεσία.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η υποχρεωτική αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης επί της εκάστοτε μικρότερης συσκευασίας στην οποία διατίθενται στους καταναλωτές τα τσιγάρα και η ποινικοποίηση της διάθεσης τσιγάρων σε τιμές υψηλότερες των αναγραφόμενων στην εν λόγω συσκευασία.

2. Η αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται τα καπνά για στρίψιμο τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισμα από €60/χιλιόγραμμο στα €120/χιλιόγραμμο, με στόχο να καταστεί πιο δίκαιη και ισορροπημένη η επιβάρυνση των βιομηχανοποιημένων καπνών, τα οποία ικανοποιούν την ίδια ανάγκη.

3. Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των τσιγάρων κατά μέσο όρο €0,20 για το πακέτο των 20 τσιγάρων.

4. Η αύξηση του ελάχιστου φόρου κατανάλωσης για τα τσιγάρα, από €2,20 στα €2,43 ανά 20 τσιγάρα, ανεξάρτητα από την τιμή στην οποία διατίθενται, για διασφάλιση των δημόσιων εσόδων και πρόληψη της διάθεσης στην αγορά κακής ποιότητας τσιγάρων σε πολύ χαμηλές τιμές.

5. Ο καθορισμός ανώτατου ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης που μπορεί να επιστραφεί στις περιπτώσεις καταστροφής λόγω υπερβολικής ξηρότητας βιομηχανοποιημένων καπνών που έχουν τεθεί σε ανάλωση, με στόχο τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.

6. Η αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη από 598,01 στα €956,82 ανά 100 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και του συντελεστή για την μπύρα από 4,78 στα €6,00 ανά 100 λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος.

7. Η παραχώρηση δυνατότητας στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει τους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τη διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

8. Η παραχώρηση ευχέρειας στο διευθυντή Τελωνείων να επιβάλλει περιορισμούς στις ποσότητες των βιομηχανοποιημένων καπνών που τίθενται σε ανάλωση κατά την περίοδο πριν από την αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα αυτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί λιανοπωλητές διαθέτουν τα τσιγάρα σε πιο υψηλές τιμές από αυτές που έχουν δηλωθεί από τους καπνοβιομήχανους ή γενικότερα τους καπνέμπορους, ενώ κατά την περίοδο πριν από την τελευταία αύξηση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καπνικά προϊόντα, το Δεκέμβριο του 2010, παρατηρήθηκε το φαινόμενο αρκετοί λιανοπωλητές να προσφέρουν στις νέες αυξημένες τιμές τσιγάρα τα οποία είχαν προμηθευτεί πριν από την αύξηση του φόρου.

Συναφώς, κρίνεται χρήσιμο όπως ρυθμιστεί νομοθετικά η αναγκαστική αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων στις εκάστοτε μικρότερες συσκευασίες στις οποίες διατίθενται τα τσιγάρα στους καταναλωτές, καθώς και η ποινικοποίηση της διάθεσης των τσιγάρων σε τιμές υψηλότερες των αναγραφομένων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε δεκαεπτά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφεται είτε ο φόρος κατανάλωσης που έχει πληρωθεί είτε η ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων στα πακέτα ή στις φορολογικές ταινίες που είναι επικολλημένες στα πακέτα των τσιγάρων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, παρατηρείται ότι η κατανάλωση καπνού έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, καθότι αυξήθηκε σημαντικά ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται τα τσιγάρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. τα καπνά για στρίψιμο τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισμα είναι υποκατάστατο των τσιγάρων,

2. ο φόρος €60/κιλό με τον οποίο επιβαρύνονται τα καπνά είναι σημαντικά χαμηλότερος από το φόρο με τον οποίο επιβαρύνονται τα τσιγάρα (ελάχιστος φόρος €2,20/20 τσιγάρα) και

3. με ένα κιλό καπνού κατασκευάζονται κατά μέσο όρο 1 300 στριφτά τσιγάρα και κατ’ επέκταση 20 στριφτά τσιγάρα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης €0,92 μόνο, γεγονός που αποτελεί στρέβλωση στην εμπορία καπνικών προϊόντων,

γίνεται εισήγηση για νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αυξηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καπνά για στρίψιμο τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισμα από €60/κιλό στα €120/κιλό, έτσι ώστε να πλησιάσει το φόρο με τον οποίο επιβαρύνονται τα τσιγάρα.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση της φορολογίας των τσιγάρων κατά €0,20 στα πακέτα των 20 τσιγάρων, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία στα πλαίσια των προσπαθειών για τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων, προτείνεται όπως η δομή του συντελεστή φόρου κατανάλωσης για τα τσιγάρα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Πάγιο 1,10 από 0,80 ανά 20 τσιγάρα.

2. Αναλογικό στοιχείο 34% από 40%.

3. Ελάχιστος φόρος κατανάλωσης 2,43 από 2,20 ανά 20 τσιγάρα.

Συναφώς με την υπό αναφορά δομή μειώνεται η εξάρτηση των δημόσιων εσόδων από ενδεχόμενες αδικαιολόγητες ή και σκόπιμες μειώσεις των τιμών των τσιγάρων και διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η είσπραξη της επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης.

Η εν λόγω αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καπνά για στρίψιμο τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισμα, καθώς και στα έτοιμα τσιγάρα αναμένεται ότι θα αποφέρει στο κράτος πρόσθετα ετήσια έσοδα της τάξης των €22 εκατομ. περίπου.

Αναφορικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, στις διατάξεις του βασικού νόμου δεν περιλαμβάνονται περιορισμοί ως προς την ποσότητα ή το ύψος του συνολικού ποσού του φόρου κατανάλωσης που μπορεί να επιστραφεί για βιομηχανοποιημένα καπνά τα οποία καθίστανται ακατάλληλα για ανάλωση λόγω υπερβολικής ξηρότητας ή άλλης φυσικής αιτίας και τα οποία καταστρέφονται.

Η απουσία των πιο πάνω περιορισμών δημιουργεί πρόβλημα τόσο στις προβλέψεις για την είσπραξη φόρων κατανάλωσης από τα καπνικά προϊόντα όσο και στον έλεγχο μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων για την επιβεβαίωση των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν εισπραχθεί οι ανάλογοι φόροι κατανάλωσης.

Συναφώς, για σκοπούς διασφάλισης των δημόσιων εσόδων και για αποφυγή ενδεχόμενων στρεβλώσεων στον τομέα της εμπορίας των καπνικών προϊόντων, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγεται πρόνοια, ώστε να καθοριστεί ανώτατο ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης που μπορεί να επιστραφεί κατά τη διάρκεια ενός έτους στις περιπτώσεις καταστροφής λόγω υπερβολικής ξηρότητας βιομηχανοποιημένων καπνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 25% του ποσού του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο μέσο τριμηνιαίο όρο των ποσοτήτων ανά κατηγορία βιομηχανοποιημένων καπνών που τίθενται σε ανάλωση κατά περίπτωση.

Σχετικά με την αύξηση των συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη και την μπύρα σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τα ακόλουθα:

1. Συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης 598,01 ανά εκατόλιτρο αλκοόλης, ο οποίος κρίνεται ότι πρέπει να αυξηθεί στα 956,82 ανά εκατόλιτρο, ώστε να είναι πιο ισοζυγισμένος.

2. Συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα 4,78 ανά εκατόλιτρο ανά βαθμό αλκοόλης, το επίπεδο του οποίου είναι το ίδιο με αυτό που ίσχυε πριν από την ένταξη, ο οποίος κρίνεται σήμερα ότι πρέπει να αυξηθεί στα 6,00 ανά εκατόλιτρο. Με βάση τον υφιστάμενο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης ένα μπουκάλι μπύρα 0,5 λίτρων με 5% αλκοολικό τίτλο επιβαρύνεται σήμερα με 0,12 φόρο κατανάλωσης, ενώ γίνεται εισήγηση για αύξηση σε €0,15.

Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις που αφορούν την αύξηση του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καπνά για στρίψιμο τσιγάρων και άλλα καπνά, της φορολογικής επιβάρυνσης των έτοιμων τσιγάρων, του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά και στην μπύρα, καθώς και η δυνατότητα που παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών για αναπροσαρμογή των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τη διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την τρόικα.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

6 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων