Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Πάμπος Παπαγεωργίου

Άγγελος Βότσης

Νίκος Νικολαΐδης

Χάρης Γεωργιάδης

Νίκος Κουτσού

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις, από τη χαρτοσήμανση μικρών σε ποσό συμβολαίων και να μετατοπισθεί το βάρος στις μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνοντας το μέγιστο ποσό χαρτοσήμανσης.

Επιπρόσθετα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η μετατροπή σε ευρώ των ποσών που αναγράφονται στο βασικό νόμο σε λίρες Κύπρου, καθώς και η στρογγυλοποίηση ποσών για διευκόλυνση των επιχειρήσεων, στα πλαίσια του έργου μείωσης του διοικητικού φόρτου για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, με εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου του 2013.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις εμπίπτουν στα πλαίσια των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2008 για μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων κατά 20% μέχρι το τέλος του 2012.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η μείωση του διοικητικού φόρτου στον τομέα της άμεσης φορολογίας, μέσω της απαλλαγής των επιχειρήσεων από τη χαρτοσήμανση συμβολαίων για ποσά μέχρι €5.000 και η αύξηση του μέγιστου ορίου χαρτοσήμανσης από £10.000 (€17.086,01) σε €20.000. Με τον τρόπο αυτό δίνεται έμφαση στη διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων (με την αφαίρεση της υποχρέωσης χαρτοσήμανσης μικρών σε ποσό συμβολαίων) και τη μετατόπιση του βάρους στις μεγάλες επιχειρήσεις.

2. Η αντικατάσταση των διατυπωμένων στην υφιστάμενη νομοθεσία ποσών από λίρες Κύπρου σε ευρώ και η στρογγυλοποίηση των ποσών για διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο προτεινόμενος νόμος ετοιμάστηκε με βάση τη μελέτη που διενεργήθηκε από την εταιρεία KPMG Ltd για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΤΕΠ θεωρεί ότι η χρηματική επιβάρυνση από τη στρογγυλοποίηση είναι ανεπαίσθητη για τις επιχειρήσεις, ενώ για το κράτος υπολογίζεται να υπάρξει μικρή αύξηση εσόδων.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κατά τη συζήτηση επί του θέματος, εισηγήθηκαν όπως αυξηθεί το ποσό των συμβολαίων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση χαρτοσήμανσης από τις €5.000, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, στις €10.000 και να μειωθεί το μέγιστο ποσό χαρτοσήμου από €20.000 στις €18.000, ώστε να μην επηρεαστεί η πραγματοποίηση επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, ώστε να ρυθμιστούν τεχνικά ζητήματα που αφορούν το λογισμικό και τις εγκυκλίους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του ΤΕΠ, συμφωνώντας με την πιο πάνω θέση, δήλωσε ότι η έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου μπορεί να μετατεθεί για την 1η Μαρτίου 2013.

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΕΚ και της ΠΟΒΕΚ συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί τελικά κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

   

 

4 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων