Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άγγελος Βότσης

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Χάρης Γεωργιάδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 30 Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η είσπραξη του φόρου αυτού.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται σκοπείται να παρασχεθεί η ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από πρόταση του Εφόρου ΦΠΑ και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να αποδέχεται τη διαγραφή ή τη μείωση οποιουδήποτε ποσού πρόσθετης επιβάρυνσης ή τόκου ή χρηματικής επιβάρυνσης και στις περιπτώσεις που έχει πληρωθεί το ποσό του φόρου που κατέστη οφειλόμενος με βάση τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 1990 μέχρι 2000, ο οποίος ίσχυε μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2002.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η ρύθμιση των περιπτώσεων αποδοχής της μείωσης ή διαγραφής ποσού πρόσθετης επιβάρυνσης ή τόκου ή χρηματικής επιβάρυνσης και στις περιπτώσεις που δεν έχει πληρωθεί το ποσό του φόρου που κατέστη οφειλόμενος με βάση τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 1990 μέχρι 2000, αλλά θα καταβληθεί με την αποδοχή των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων.

Όπως είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 1990 μέχρι 2000, κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που παρέλειπε, αρνείτο ή καθυστερούσε να υποβάλει φορολογική δήλωση υπόκειτο σε χρηματική επιβάρυνση ύψους £30,00 για κάθε μήνα ή μέρος αυτού για το οποίο διαρκούσε η άρνηση ή η παράλειψη ή η καθυστέρηση.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο αμελούσε ή αρνείτο να καταβάλει στον έφορο οποιοδήποτε ποσό φόρου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, τότε αυτό είχε υποχρέωση να καταβάλει πρόσθετη επιβάρυνση ίση προς 10% επί του ποσού που αμέλησε ή αρνήθηκε να καταβάλει. Σε περίπτωση που η αμέλεια ή η άρνηση να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ξεπερνούσε τις τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που το ποσό καθίστατο καταβλητέο, τότε επιβαλλόταν τόκος προς 8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000 μέχρι (Αρ. 4) του 2002, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να αποδέχεται την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού φόρου που αποτελεί οφειλόμενο φόρο με βάση τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου και τη μείωση ή τη διαγραφή οποιουδήποτε ποσού χρηματικής επιβάρυνσης ή πρόσθετης επιβάρυνσης ή τόκου που επιβάλλεται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις προσώπων που δεν έχουν καταβάλει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, ενώ δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα που έχουν καταβάλει το ποσό του φόρου αλλά όχι τις επιβαρύνσεις που το αφορούν.

Στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ επισήμανε ότι οι διατάξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε δυσμενή και άδικη μεταχείριση των προσώπων που έχουν συμμορφωθεί μερικώς με τις υποχρεώσεις τους με βάση τον καταργηθέντα νόμο.

Συναφώς, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης όλων των υποκείμενων στο φόρο προσώπων, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να απαλειφθεί η στρέβλωση που παρατηρείται κατά τη διαδικασία διαγραφής ή μείωσης των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2012».

 

 

 

3 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων