Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργίου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Δαμιανού

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Γιώργος Λουκαΐδης

Κώστας Κώστα

Νίκος Νικολαΐδης

Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 29 Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη από τις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του ΚΕΒΕ. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε στη συνεδρία, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί, διαμήνυσε όμως γραπτώς στις δύο επιτροπές ότι συμφωνεί με το εν λόγω νομοσχέδιο, που απορρέει από το Διορθωτικό της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ. Η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην πιο πάνω συνεδρία.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου του 2010 [Νόμος αρ. 106(1) του 2010], ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ, ώστε να είναι συμβατός με το διορθωτικό της εν λόγω Οδηγίας, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου 2011. Σε συνάφεια με το εν λόγω διορθωτικό, το νομοσχέδιο αντικαθιστά το Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του πιο πάνω νόμου.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει επιμέρους φραστικές αλλαγές και στην ουσία αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5 του πιο πάνω νόμου, με βάση το οποίο υποχρεώνονται οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες πιστώσεων να παρέχουν στον καταναλωτή, πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης, τις πληροφορίες που παρατίθενται στο υπό τροποποίηση παράρτημα, ώστε το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών που αφορά το κόστος της πίστωσης να γίνει πιο κατανοητό για τους καταναλωτές, με σκοπό να τους βοηθήσει στη σύγκριση των διάφορων προσφορών πίστωσης και στη λήψη της πλέον συμφέρουσας απόφασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, δεν υπάρχουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του νομοσχεδίου και δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε μακροχρόνιο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος, εκτός από το κόστος που θα προκύψει από την εκτύπωση νέων πληροφοριακών εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Συναφώς, επισημάνθηκε ότι οι πιστωτικοί φορείς και οι επιχειρήσεις που δε θα αντικαταστήσουν τα εν λόγω έντυπα θα υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προθεσμία που έχει τεθεί για την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2012, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2013.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου τέθηκε το ζήτημα κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας από τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ανέλαβε να ενημερώσει γραπτώς τις επιτροπές.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία των προέδρων και των μελών τους βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους τους βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

4 Δεκεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων