Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος του 2012» και τους κανονισμούς «Οι περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες׃

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Άγγελος Βότσης

Χρήστος Στυλιανίδης

Αθηνά Κυριακίδου

Μάριος Μαυρίδης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2012.

Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών από την ολομέλεια της Βουλής στις 22 Νοεμβρίου 2012, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επανεξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της νέας συνεδρίας της, η επιτροπή επανεξέτασε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών σε συνάρτηση με σειρά τροπολογιών που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και σε σχέση με τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος. Οι εν λόγω τροπολογίες κυκλοφόρησαν στην ολομέλεια του σώματος στις 29 Νοεμβρίου 2012.

Ειδικότερα, οι τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνταν τα ακόλουθα:

1. Την κατάργηση της πρόνοιας, που η επιτροπή με απόφασή της είχε προσθέσει στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, με την οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας οι τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.

2. Την κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης.

3. Τη μείωση της προθεσμίας μέσα στην οποία η αρμόδια αρχή οφείλει να απαντήσει σε αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης από τρεις μήνες σε σαράντα πέντε ημέρες και την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας, έτσι ώστε, σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε ημερών, η άδεια να θεωρείται χορηγηθείσα.

4. Την υποχρέωση αποστολής βεβαίωσης παραλαβής της αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης εντός είκοσι μίας ημερών και όχι το ταχύτερο, όπως προβλέπει το κείμενο του νομοσχεδίου.

5. Την ουσιαστική μείωση των προτεινόμενων στους κανονισμούς τελών, έτσι ώστε:

α. το τέλος υποβολής της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης να μειωθεί από €200 σε €100,

β. το τέλος έκδοσης της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης να μειωθεί από €500 σε €100,

γ. το τέλος ανανέωσης της άδειας να μειωθεί από €500 σε €100 και

δ. το τέλος για εξασφάλιση αντιγράφου της άδειας να μειωθεί από €100 σε €10.

Η τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνταν μείωση του ύψους του ποσού της εγγύησης από €200.000, που προνοούσε το κυβερνητικό νομοσχέδιο, σε €50.000. Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της διεξαγωγής της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος διαφοροποίησαν την εισήγησή τους, έτσι ώστε το ύψος του ποσού της εγγύησης να μειωθεί από €200.000 σε €100.000.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τις τροπολογίες που πρότεινε η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη διαφωνία των οργανώσεών τους με τις υπό συζήτηση τροπολογίες του Δημοκρατικού Συναγερμού, αναφέροντας ότι σκοπός της Οδηγίας περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης είναι πρωτίστως η προστασία των προσωρινά απασχολουμένων και γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται η διατήρηση των προνοιών εκείνων που διασφαλίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας του νέου αυτού θεσμού των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας επανέλαβε τις θέσεις που είχε εκφράσει και στο αρχικό στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών και πρόσθεσε τα ακόλουθα:

1. Η πρόνοια για εξαίρεση των τομέων του τουρισμού και των κατασκευών κρίνεται σκόπιμο να παραμείνει στο νομοσχέδιο. Όπως ο ίδιος εξήγησε, ο θεσμός των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης είναι καινούργιος για την κυπριακή αγορά εργασίας και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με ασφάλεια οι επιπτώσεις του, επομένως θα ήταν καλό να εξαιρεθούν αυτοί οι δύο σημαντικοί κλάδοι της κυπριακής οικονομίας.

2. Η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής προτείνεται στα κράτη μέλη ως επιλογή από την ίδια την Οδηγία περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης και αρκετά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει στην εθνική τους νομοθεσία την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να διασφαλίζονται οι αποδοχές των προσωρινά απασχολουμένων.

3. Η προτεινόμενη από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού μείωση της τρίμηνης προθεσμίας εντός της οποίας η αρμόδια αρχή οφείλει να απαντήσει σε αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης σε σαράντα πέντε ημέρες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς για την εξέταση της αίτησης γίνονται επιτόπιες έρευνες και ελέγχονται σωρεία εγγράφων και πιστοποιητικών. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι η τρίμηνη προθεσμία ισχύει σε πλείστες νομοθεσίες, αλλά και στη νομοθεσία που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή για την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας.

4. Τα προτεινόμενα στις τροπολογίες τέλη είναι εξαιρετικά χαμηλά και δεν καλύπτουν το διοικητικό κόστος. Περαιτέρω, ο ίδιος εισηγήθηκε την υιοθέτηση των τελών που προβλέπονται στη νομοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, τα μέλη της επιτροπής, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Τμήματος Εργασίας και της Νομικής Υπηρεσίας, εισηγήθηκαν την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου και των κανονισμών. Στη βάση αυτών των εισηγήσεων ετοιμάστηκαν αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, στα οποία ενσωματώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Διατηρείται η τρίμηνη προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να απαντήσει η αρμόδια αρχή σε αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, μειώνεται όμως ο χρόνος παράτασης της αρχικής προθεσμίας από σαράντα πέντε ημέρες σε δεκαπέντε ημέρες.

2. Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για υποχρέωση αποστολής βεβαίωσης παραλαβής στον αιτητή εντός είκοσι μίας ημερών και όχι το ταχύτερο, όπως προβλέπει το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου.

3. Τροποποιούνται τα τέλη, έτσι ώστε:

α. για την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης να καταβάλλεται τέλος ύψους €100,

β. για την έκδοση της άδειας να καταβάλλεται τέλος ύψους €300,

γ. για την ανανέωση της άδειας να καταβάλλεται τέλος ύψους €300 και

δ. για κάθε αντίγραφο της άδειας να καταβάλλεται τέλος ύψους €100.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι η πρόνοια που η ίδια η επιτροπή αποφάσισε να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για εξαίρεση των τομέων του τουρισμού και των κατασκευών από το πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση νομοθεσίας θα πρέπει να παραμείνει στο κείμενο του νομοσχεδίου και τάχθηκαν εναντίον της σχετικής εισήγησης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι θα ξαναμελετήσουν το όλο θέμα και θα τοποθετηθούν ανάλογα στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

4 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων