Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ και η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ απέστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Κανονισμών, ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο απολαβών των εργοδοτουμένων που λαμβάνεται υπόψη από τους εργοδότες για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από €1.025 την εβδομάδα ή €4.442 το μήνα, που είναι σήμερα, σε €1.046 την εβδομάδα ή €4.533 το μήνα, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, καθώς και τα στοιχεία που έθεσε ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το ύψος του ανώτατου ορίου απολαβών για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού έχει καθοριστεί για πρακτικούς λόγους στο ίδιο ύψος με το ανώτατο όριο των απολαβών επί των οποίων εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό, με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού γίνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του ίδιου μηχανισμού με τον οποίο εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό με βάση το άρθρο 20 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, αφού έλαβε υπόψη τη διαπίστωση της αναλογιστικής έρευνας ότι ο μέσος όρος των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους 2011 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους 2010 έχει αυξηθεί, εξέδωσε το περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ποσό Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών) Διάταγμα του 2012 (ΚΔΠ 331/2012), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2012. Το εν λόγω διάταγμα ορίζει ότι το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2011 αυξάνεται από €170,88 σε €174,38 και από €8.886 σε €9.068, αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 των νέων ενοποιημένων περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών του 2010 (ΚΔΠ 289/2010), το εβδομαδιαίο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών είναι ίσο με το εξαπλάσιο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι ίσο με τα δεκατρία τρίτα (13/3) του εβδομαδιαίου ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Κατά συνέπεια, τα προτεινόμενα με τους παρόντες κανονισμούς ανώτατα ποσά αποδοχών είναι τα ίδια με τα ανώτατα ποσά αποδοχών όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμούς.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών αυτών και απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καταβάλλεται από περίπου 76 500 επιχειρήσεις για συνολικά περίπου 329 000 εργαζομένους.

2. Η προτεινόμενη διαφοροποίηση του ανώτατου ορίου απολαβών από €4.442 στα €4.533 το μήνα αφορά μόνο 10 500 εργαζομένους και η διαφορά που θα κληθεί να καταβάλει ο εργοδότης για εργαζόμενο που ανήκει σε αυτή την ομάδα εργαζομένων είναι €5,90 το χρόνο.

3. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λόγω της προτεινόμενης αύξησης θα λάβει συνολικά €62.000, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,23% του συνολικού ποσού που εισπράττεται από το τέλος αυτό.

4. Από την αύξηση του τέλους επηρεάζονται στην πλειοψηφία τους μεγάλες επιχειρήσεις, όπως τράπεζες και μεγάλοι ημικρατικοί οργανισμοί, και όχι μικρές επιχειρήσεις.

Με την ευκαιρία της συζήτησης των υπό εξέταση κανονισμών και ύστερα από σχετικό αίτημα μελών της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με επιστολή του, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, ενημέρωσε την επιτροπή για το αποθεματικό της Αρχής, καθώς και για τα αποτελέσματα των διάφορων σχεδίων που εφαρμόζει η Αρχή. Τέλος, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ με επιστολή της, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, διαμήνυσε στην επιτροπή τη συμφωνία της με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2012, διαμήνυσε τη διαφωνία της οργάνωσης με την προτεινόμενη αύξηση του ανώτατου ορίου αποδοχών και κατά συνέπεια του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, αναφέροντας ότι η πολιτεία θα έπρεπε να στηρίξει τις κυπριακές επιχειρήσεις σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

26 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων