Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Τάσου Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το βουλευτή κ. Ευθύμιο Δίπλαρο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2012. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), της ΟΕΛΜΕΚ, της ΠΟΕΔ, της ΟΛΤΕΚ και ενδιαφερόμενοι.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμου [Nόμος αριθμός 41(I) του 1993, όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε], ώστε να διαγραφεί εντελώς ο χρονικός περιορισμός που προβλέπεται στην επιφύλαξη του άρθρου 3Α του εν λόγω νόμου σε σχέση με το μέχρι πότε αποκτήθηκαν συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών. Ειδικότερα, διαγράφεται η προϋπόθεση με βάση την οποία συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι είναι όμοιοι με τίτλους που αναγνωρίστηκαν ήδη από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και την ΕEY, πρέπει για σκοπούς αναγνώρισής τους να έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση θα συμβάλει στην άρση της αδικίας που έχει υποστεί ένας περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών, οι οποίοι για σοβαρούς λόγους, κυρίως υγείας, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους για την απόκτηση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών.

Ως εκ τούτου, όπως επισήμανε ο ίδιος, το γεγονός αυτό επηρέασε δυσμενώς τους πιο πάνω εκπαιδευτικούς σε σχέση με την επαγγελματική τους ανέλιξη, σε αντίθεση με άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ήδη ανελιχθεί στην υπηρεσία τους, επειδή απέκτησαν τους τίτλους σπουδών τους είτε πριν από την ίδρυση του ΚΥΣΑΤΣ είτε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΕΕΥ και του ΚΥΣΑΤΣ διαφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας υπενθύμισε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι παρόμοια με παλαιότερη τροποποίηση, η οποία ψηφίστηκε σε νόμο από την προηγούμενη Βουλή το 2011, αλλά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την ανέπεμψε και τελικά η Βουλή έκανε αποδεκτή την εν λόγω αναπομπή.

Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι τόσο η παλαιότερη παρόμοια τροποποίηση, η οποία προέβλεπε τη χρονική επέκταση της δυνατότητας για αναγνώριση τίτλων σπουδών μέχρι το 2008, όσο και η προτεινόμενη τροποποίηση παρουσιάζουν τις ίδιες νομικές αδυναμίες και ειδικότερα:

1. Καταστρατηγείται η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΚΥΣΑΤΣ, διότι από το 1996 που έχει συσταθεί είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να παρέχει ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών, καθώς και να αξιολογεί και να αποφαίνεται για την ισοτιμία και αντιστοιχία τους.

2. Εξουδετερώνεται η εξουσία και η αρμοδιότητα της ΕΕΥ να ερευνά κατά πόσο τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οικείων σχεδίων υπηρεσίας.

3. Υπάρχει σύγκρουση με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.

4. Ενδέχεται να εγείρεται πρόβλημα αντισυνταγματικότητας σε σχέση με το άρθρο 28 του συντάγματος, που αφορά την αρχή της ισότητας. Ειδικότερα, πιθανόν κάτοχοι των ίδιων τίτλων να έχουν προβεί σε ενέργειες όπως η παρακολούθηση επιπρόσθετων μαθημάτων, για να καταστεί δυνατή η αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους, σε αντίθεση με αυτούς που ενδεχομένως θα επωφεληθούν από τις πρόνοιες της προτεινόμενης ρύθμισης.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι η θέσπιση νόμων που περιλαμβάνουν αναδρομικές ρυθμίσεις πρέπει να γίνεται πάντοτε με πολλή φειδώ, διότι ενδέχεται να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον και την έννομη τάξη.

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ συμφώνησαν με το σκοπό της προτεινόμενης ρύθμισης, τονίζοντας ότι θα πρέπει το όλο θέμα να εξεταστεί κάτω από το πρίσμα της ανθρωπιστικής πτυχής του και να προωθηθεί για ψήφιση για λόγους δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης. Όπως επισήμαναν οι ίδιοι, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με τα ίδια προσόντα και τίτλους σπουδών έχουν ανελιχθεί στην υπηρεσία τους σε καίρια πόστα ιεραρχίας, ενώ ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών παρέμεινε χωρίς αναγνώριση και επαγγελματική ανέλιξη.

Υπό το φως των πιο πάνω, όλα τα μέλη της επιτροπής, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

28 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων