Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 25 του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών, ώστε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Όπως είναι γνωστό, οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί ρυθμίζουν τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους διάφορους τομείς της οικονομίας και έχουν θεσπιστεί με βάση το κοινοτικό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο Κανονισμός 360/2012 αποτελεί νέο ευρωπαϊκό κανονισμό στον τομέα των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ο οποίος εισάγει νέα κατηγορία ενισχύσεων, τις ενισχύσεις για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις χαμηλού ύψους χωρίς προηγούμενη κοινοποίησή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το όριο των οποίων καθορίζεται στα €500.000 ανά επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών σε κυλιόμενη βάση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί μέρος της δέσμης κανόνων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες παρέχουν ΥΓΟΣ, όπως είναι μεταξύ άλλων η υγεία, οι μεταφορές, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η παραγωγή ενέργειας.

Συναφώς, με βάση τα πιο πάνω, η τροποποίηση της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτήν η νέα κατηγορία ενισχύσεων, για να επέλθει ομοιομορφία στη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι με την εφαρμογή των υπό συζήτηση κανονισμών κωδικοποιείται η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας από τους δημόσιους φορείς στις επιχειρήσεις που παρέχουν ΥΓΟΣ και σημείωσε ότι οι δημόσιοι φορείς που θα χορηγούν τέτοιου είδους ενισχύσεις θα υποχρεούνται να ακολουθούν χρονοδιαγράμματα και να απαιτούν από τους δικαιούχους της ενίσχυσης την υποβολή τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα περιέχει όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

20 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων