Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου, το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πρόταση νόμου, το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 12 και 19 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ-ΟΕΒ), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (CCRA-ΚΕΒΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ-ΠΟΒΕΚ) και του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης της ημεδαπής νομοθεσίας με τις φορολογικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με το άρθρο 110 αυτής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι επίσης η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου για σκοπούς επίτευξης των ίδιων σκοπών για τους οποίους είχε κατατεθεί η πρόταση νόμου.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, σκοπείται η λεπτομερέστερη ρύθμιση τεχνικών και άλλων διοικητικών ζητημάτων που απορρέουν από τις προτεινόμενες με την πρόταση νόμου και το νομοσχέδιο ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, τόσο με το νομοσχέδιο όσο και με την πρόταση νόμου σκοπείται η κατάργηση του ισχύοντος σήμερα συστήματος καταβολής φόρου εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων και η θεσμοθέτηση νέου συστήματος εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων στη βάση της καταβολής ενιαίου διοικητικού τέλους εγγραφής για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, ανεξαρτήτως του αν η εγγραφή αφορά καινούριο ή μεταχειρισμένο μηχανοκίνητο όχημα.

Περαιτέρω, τόσο με την πρόταση νόμου όσο και με το νομοσχέδιο καθορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού του τέλους κυκλοφορίας των οχημάτων, τόσο των καινούριων όσο και των μεταχειρισμένων, τα οποία εγγράφονται για πρώτη φορά στο Μητρώο Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα, που αφορά τη ρύθμιση των τελών για εγγραφή οχημάτων και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 110 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε κατατεθεί στη Βουλή, στις 27 Ιουλίου 2012, νομοσχέδιο με το οποίο προτεινόταν η απομείωση του φόρου εγγραφής όλων των μεταχειρισμένων οχημάτων τα οποία μεταφέρονται στην Κύπρο από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν την κατηγορία και την ηλικία του μηχανοκίνητου οχήματος. Με το ίδιο νομοσχέδιο, του οποίου πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτελεστική εξουσία ζήτησε την απόσυρση από τη Βουλή, με επιστολή ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, προτείνονταν τα ακόλουθα:

1. Η δυνατότητα του ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος που ενέπιπτε στις κατηγορίες που καθορίζονταν στο εν λόγω νομοσχέδιο να υποβάλλει ένσταση αμφισβητώντας την εφαρμογή για τη δική του περίπτωση των αντικειμενικών κριτηρίων που θα λαμβάνονταν υπόψη για τον καθορισμό της απομείωσης.

2. Η υποβολή σχετικής ένστασης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, από τον ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος κατʼ επίκληση λόγου σύμφωνα με τον οποίο από την εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων θα καλούνταν να καταβάλει υψηλότερο φόρο εγγραφής σε σχέση με το φόρο που επιβάλλεται στα αντίστοιχα μεταχειρισμένα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου προέκυψε ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησής του σε συνεδρία της επιτροπής ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2012. Στην εν λόγω συνεδρία η επιτροπή έκρινε ότι θα έπρεπε να ζητήσει να ενημερωθεί για συγκεκριμένη πρόταση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η οποία είχε διαμορφωθεί μετά από διαβουλεύσεις στο στάδιο της διαμόρφωσης του προσχεδίου του νομοσχεδίου, η οποία όμως τελικά δεν τέθηκε ενώπιον του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων και κατʼ επέκταση δεν προωθήθηκε και δεν εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εν λόγω πρόταση κατατέθηκε τελικά στη Βουλή υπό τη μορφή του νομοσχεδίου για το οποίο γίνεται αναφορά πιο πάνω και το οποίο είναι ταυτόσημο με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη για ρύθμιση του όλου θέματος, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού του φόρου εγγραφής μεταχειρισμένων οχημάτων από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, προέκυψε μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπʼ αριθμόν 462/10 προσφυγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι το όλο σύστημα δε συνάδει με τις πρόνοιες του άρθρου 258 και ειδικότερα του άρθρου 110 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παράβαση από την Κυπριακή Δημοκρατία του σχετικού άρθρου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει από το γεγονός ότι ο φόρος εγγραφής οχημάτων όπως επιβάλλεται σήμερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είναι παράνομος, επειδή η επιβολή φόρου εγγραφής σε όχημα που μεταφέρεται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απομειώνεται με βάση την ηλικία, τον τύπο, τη γενική κατάσταση και τα άλλα χαρακτηριστικά του οχήματος. Ο ίδιος φόρος δεν πρέπει επίσης να είναι μεγαλύτερος από το φόρο εγγραφής που επιβάλλεται σε όχημα του ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών το οποίο ενεγράφη για πρώτη φορά στην Κύπρο ως καινούριο.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι εναντίον της Δημοκρατίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει αιτιολογημένη γνώμη/παράβαση με αριθμό 2008/4766, η οποία εξέπνευσε την 1η Νοεμβρίου 2012, ως αποτέλεσμα σχετικής καταγγελίας.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, εκπρόσωποι συνδέσμων και οργανώσεων που κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις και/ή επιφυλάξεις για το γεγονός ότι, πέραν των προτεινόμενων ρυθμίσεων, με τις οποίες εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε σχέση με την εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνεται επίσης η ρύθμιση των τελών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων με συγκεκριμένο σύστημα βασισμένο στις εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με τους ιδίους, το συγκεκριμένο σύστημα που προτείνεται, το οποίο βασίζεται στις εκπομπές ρύπων σε σχέση με διάφορες κατηγορίες και τύπους οχημάτων, είναι άδικο και δεν έχει τύχει της αναγκαίας διαβούλευσης, προτού προωθηθεί στη Βουλή.

Οι εγερθείσες ενστάσεις και/ή επιφυλάξεις επικεντρώθηκαν στο ενδεχόμενο να δημιουργηθούν με τις κυβερνητικές προτάσεις στρεβλώσεις σε σχέση με το ύψος των επιβλητέων τελών, ανάλογα με τους τύπους των διάφορων οχημάτων, λόγω της συνεχούς τεχνολογικής αναβάθμισης των κινητήρων των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά, με αποτέλεσμα για καινούρια οχήματα μεγαλύτερης ιπποδύναμης και κυβικών οι καταναλωτές να κληθούν τελικά να καταβάλλουν μικρότερο τέλος κυκλοφορίας σε σχέση με μεταχειρισμένα οχήματα μικρότερης ιπποδύναμης και κυβικών, κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και τα οχήματα που αγοράζει η πλειοψηφία των Κυπρίων καταναλωτών.

Επιφυλάξεις εξέφρασαν επίσης κατά τη συζήτηση του θέματος οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων και του CCRA-ΚΕΒΕ.

Ο εκπρόσωπος του πρώτου συνδέσμου δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζονται δυσμενώς οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλλουν πολύ υψηλά τέλη αδειών κυκλοφορίας με μεγάλο ετήσιο κόστος για τον κλάδο.

Παρόμοιες επιφυλάξεις εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι του δεύτερου συνδέσμου, οι οποίοι δήλωσαν ότι με τους προτεινόμενους νέους τρόπους υπολογισμού των τελών εγγραφής και κυκλοφορίας αυξάνεται δραματικά το κόστος του επαγγέλματος, καθότι οι επιπτώσεις στις κατηγορίες των μικρών οχημάτων, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των οχημάτων που ενοικιάζονται, θα είναι καταλυτικές και θα επιφέρουν ένα σημαντικό επαναλαμβανόμενο ετήσιο κόστος.

Και οι δύο σύνδεσμοι υποστήριξαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις πλήττεται συνεπακόλουθα η τουριστική βιομηχανία, καθώς αυξάνεται δραματικά το κόστος λειτουργίας σε μία περίοδο όπου η οικονομία του τόπου επιβάλλει να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που τη στηρίζουν.

Υπό το φως όλων των ενστάσεων και/ή επιφυλάξεων των επηρεαζόμενων συνδέσμων και οργανώσεων, της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που εγέρθηκαν στο στάδιο της συζήτησης, τα οποία, όπως διαφάνηκε, χρήζουν περαιτέρω ενδελεχούς μελέτης και διαβούλευσης, η επιτροπή αποφάσισε στο παρόν στάδιο να εισηγηθεί τη ρύθμιση μόνο του επιμέρους θέματος που αφορά την ανάγκη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα προς το άρθρο 110 για τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα οδηγήσει και στον τερματισμό της διαδικασίας παράβασης που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Δημοκρατίας.

Η επιτροπή αποφάσισε επίσης να καλέσει την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε περαιτέρω συζητήσεις με γνώμονα την ανάγκη διαμόρφωσης μίας τελικής εισήγησης για πλήρη αναμόρφωση του όλου συστήματος επιβολής φόρων/τελών επί των μηχανοκίνητων οχημάτων που εισάγονται και κυκλοφορούν στη Δημοκρατία, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2013. Κατά τη διάρκεια της σχετικής διαβούλευσης πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, πέραν των θέσεων των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων, και σχετική μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών για ρύθμιση του όλου ζητήματος σε σχέση με τη φορολόγηση και επιβολή άλλων τελών επί της εισαγωγής και κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2012.

Σημειώνεται ότι με την ψήφιση του μέρους του νομοσχεδίου που αφορά μόνο τα τέλη εγγραφής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το κράτος υπολογίζεται να έχει απώλειες ετήσιων εσόδων της τάξης των €7,2 εκατομ.

Τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για την απώλεια κρατικών εσόδων τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Συναφώς, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Οικονομικών δήλωσαν ότι δε διαφωνούν με την προώθηση στο στάδιο αυτό μόνο των ρυθμίσεων εκείνων που αφορούν τα τέλη εγγραφής, υπό τη δέσμευση όμως ότι το όλο ζήτημα της ρύθμισης και των τελών κυκλοφορίας θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Υπενθυμίζεται εν πάση περιπτώσει ότι η προώθηση ενός δικαιότερου και ορθότερου πλαισίου, βασισμένου στις εκπομπές ρύπων, με στόχο τη μετακίνηση της αγοράς σε τεχνολογικά αναβαθμισμένα και οικολογικότερα οχήματα αποτελεί επίσης θέση της επιτροπής, η οποία είχε διαβιβαστεί στους αρμοδίους κατά το στάδιο της συζήτησης των σχεδίων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας νέο, διαμορφωμένο σύμφωνα με τα πιο πάνω, κείμενο σχεδίου νόμου, το οποίο έτυχε επίσης της κατάλληλης νομοτεχνικής επεξεργασίας από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της έγκρισης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012».

Ταυτόχρονα, η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012».

Αναφορικά με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, σημειώνεται ότι η επιτροπή θεωρεί ότι οι πρόνοιές της εν πολλοίς καλύπτονται από τις προτεινόμενες με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ρυθμίσεις. Η επιτροπή αποφάσισε όπως το μέρος των προνοιών αυτής το οποίο δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του υπό ψήφιση νομοσχεδίου συνεχίσει να εκκρεμεί ενώπιόν της για συζήτησή του σε εύθετο χρόνο.

 

 

 

20 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων