Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ), παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να εισαχθούν πρόνοιες που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή στο ΧΑΚ μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ). Οι εν λόγω τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες λόγω της αντικατάστασης της εθνικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.

Επιπροσθέτως, με τον προτεινόμενο νόμο επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα στο ΧΑΚ όπως εισάγει μερίδια διεθνών συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, που προβλέπονται στον περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμο του 1999, καθώς και γενικότερα μερίδια συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες, ώστε:

1. να προστεθούν νέοι ορισμοί που σχετίζονται με τους διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες και συλλογικά επενδυτικά σχέδια,

2. να καταγράφονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΧΑΚ μεριδίων συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, οι συνεχείς υποχρεώσεις των συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, καθώς και οι κανόνες συναλλαγών επί των μεριδίων τους,

3. να καταγράφονται διατάξεις για την εκκαθάριση των συναλλαγών, κυρώσεων και δικαιωμάτων του ΧΑΚ, καθώς και φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση των σχεδίων αυτών και

4. να καθοριστούν περαιτέρω οι συνεχείς υποχρεώσεις συλλογικών επενδυτικών σχεδίων που εισάγονται στην αγορά συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, καθώς και οι συνεχείς υποχρεώσεις των συλλογικών επενδυτικών σχεδίων που εισάγονται στην αγορά διαπραγματεύσιμων συλλογικών επενδυτικών σχεδίων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το νομοσχέδιο υπήρξε αντικείμενο διαβούλευσης τόσο με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και με το ΧΑΚ και δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τις πρόνοιές του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

20 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων