Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Στις πρώτες συνεδριάσεις της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν η Υπουργός Εσωτερικών, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, ο οποίος εκπροσωπούσε και τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Κερύνειας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ) και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι ο εκσυγχρονισμός και η αντικατάσταση της νομοθεσίας για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους (Κεφ. 39, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 1973 και το 1986), για να συνάδει τόσο με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις όσο και με τα σύγχρονα δεδομένα.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται:

1. ο διορισμός πιστοποιούντων υπαλλήλων με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια και προσόντα και η ανάκληση διορισμού λόγω της δημιουργίας ασυμβίβαστου ή κωλύματος,

2. τα κριτήρια με τα οποία γίνεται πιστοποίηση από πιστοποιούντα υπάλληλο,

3. η αποδοχή τέτοιας πιστοποίησης ενώπιον δικαστηρίου,

4. τα καταβλητέα τέλη σε πιστοποιούντα υπάλληλο,

5. η ποινική ευθύνη των πιστοποιούντων υπαλλήλων που δε συμμορφώνονται με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου,

6. η ποινική ευθύνη των προσώπων που ψεύδονται ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου και

7. η αναθεώρηση των χρηματικών ποινών.

Σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το προτεινόμενο νέο νομοσχέδιο στοχεύει στη θεσμοθέτηση κριτηρίων διορισμού και στη θεσμοθέτηση ασυμβίβαστων ή κωλυμάτων, με τελικό στόχο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις σχετικές διαδικασίες και πράξεις.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναθεωρείται η σχετική νομοθεσία και συμπληρώνονται οι ελλείψεις της.

2. Διευκρινίζεται ότι ο πιστοποιών υπάλληλος απλώς πιστοποιεί την υπογραφή του προσώπου που υπογράφει έγγραφο στην παρουσία του, το οποίο του είναι προσωπικά γνωστό ή η ταυτότητά του επιβεβαιώνεται από δύο γνωστά στον ίδιο πρόσωπα, χωρίς να πιστοποιείται η αλήθεια του περιεχομένου του σχετικού εγγράφου.

3. Ο διορισμός των πιστοποιούντων υπαλλήλων, που ισχύει για περίοδο δέκα ετών ή και περισσότερο, διενεργείται από κατάλογο ενδιαφερόμενων προσώπων.

4. Σε κάθε ενορία δήμου διορίζεται ένας πιστοποιών υπάλληλος, καθώς και σε κάθε χωριό με ικανοποιητικό αριθμό κατοίκων, με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

5. Αυξάνονται τα δικαιώματα που εισπράττουν οι πιστοποιούντες υπάλληλοι από 50 σεντ (€0,50) σε δύο ευρώ (€2).

6. Αυξάνονται οι ποινές για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

7. Τίθεται ως οροφή η ηλικία των εβδομήντα χρόνων για την άσκηση του λειτουργήματος αυτού.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του επάρχου Λευκωσίας ανέφερε πρόσθετα ότι σήμερα στην επαρχία Λευκωσίας παρέχουν υπηρεσίες εκατό δεκαέξι πιστοποιούντες υπάλληλοι, για να εξυπηρετούν τους κατοίκους των οκτώ δήμων της επαρχίας και τις κοινότητές της. Η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε περαιτέρω ότι ο πιστοποιών υπάλληλος πιστοποιεί μόνο το γνήσιο της υπογραφής ενός εγγράφου, ενώ ο κοινοτάρχης πιστοποιεί και το περιεχόμενό του.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τα τέλη για την πιστοποίηση εγγράφου, καθώς και με τις πρόνοιες για τη χαρτοσήμανσή του.

Ο εκπρόσωπος του Ανωτάτου Δικαστηρίου εισηγήθηκε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο:

1. Αντίγραφο ή δείγμα της σφραγίδας πιστοποιούντος υπαλλήλου να παρέχεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι η διορίζουσα αρχή (άρθρο 4 του νομοσχεδίου), το οποίο πρέπει να τα φυλάσσει και να τα παρουσιάζει ως δείγμα στο δικαστήριο, όταν του ζητηθεί, από εκπρόσωπο του υπουργείου.

2. Να ενημερώνονται οι αρχές για τυχόν ανάκληση άδειας πιστοποιούντος υπαλλήλου προς αποφυγήν παράνομων πράξεων.

3. Πιστοποιήσεις από πιστοποιούντες υπαλλήλους να γίνονται δεκτές ως απόδειξη ενώπιον δικαστηρίου, εκτός αν αμφισβητηθούν από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

4. Οι ποινές που προνοούνται στα άρθρα 13 και 14, που αφορούν το μεν πρώτο την παράβαση των προνοιών του νόμου από πιστοποιούντα υπάλληλο και το δε δεύτερο την ψευδή δήλωση ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου, είναι δυσανάλογες (άρθρα 13 και 14).

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σε μια βδομάδα, παρατήρησε όμως ότι η χρήση του όρου “ενορία” σε δήμο, για σκοπούς διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου, θα ήταν καλύτερα να αντικατασταθεί από τη λέξη “συνοικία”. Επίσης, εισηγήθηκε τη δημιουργία αρχείων για τις πιστοποιήσεις, καθώς και για τις παραχωρήσεις και ανακλήσεις εξουσιοδοτήσεων σε πιστοποιούντες υπαλλήλους, τη χρήση ταυτότητας για πιστοποίηση, καθώς και για τις πιστοποιήσεις του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος και τη ρύθμιση της περίπτωσης υπογραφής εγγράφου από πιστοποιούντα υπάλληλο άλλης ενορίας και τις συνέπειες για την εγκυρότητα του εγγράφου αυτού.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσε ότι δεν υπήρξε προηγουμένως διαβούλευση του αρμόδιου υπουργείου με τις ενδιαφερόμενες κοινότητες για το νομοσχέδιο αυτό και γι’ αυτό θα υποβληθούν αργότερα γραπτές απόψεις. Ο ίδιος εισηγήθηκε περαιτέρω το διορισμό πιστοποιούντος υπαλλήλου σε κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, και εισηγήθηκε περαιτέρω την ανάληψη του ρόλου του πιστοποιούντος υπαλλήλου από τους κοινοτάρχες.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής ανάμεσα σε άλλα και τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποιος ελέγχει τις πιστοποιήσεις των πιστοποιούντων υπαλλήλων και ποια η χρησιμότητα του θεσμού;

2. Γιατί να μην αναλάβουν οι κοινοτάρχες και τα καθήκοντα πιστοποιούντων υπαλλήλων με τη χρήση ανάλογων ξεχωριστών σφραγίδων;

3. Πόσοι πιστοποιούντες υπάλληλοι υπάρχουν παγκύπρια και κατά πόσο είναι οργανωμένοι σε σύνδεσμο;

Η Επιτροπή ζήτησε συναφώς από τους αρμοδίους να της αποστείλουν παγκύπρια στοιχεία για τον αριθμό των πιστοποιούντων υπαλλήλων ανά επαρχία.

4. Γιατί δεν προνοούνται κριτήρια για τις ανακλήσεις διορισμών πιστοποιούντων υπαλλήλων στο υπό αναφορά νομοσχέδιο;

5. Γιατί δεν τίθεται ως κριτήριο για διορισμό κάποιου ως πιστοποιούντος υπαλλήλου η γνώση της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας;

6. Τα πρόσφατα γεγονότα με την παράδοση σφραγίδων από πιστοποιούντες υπαλλήλους και κατά πόσο κινήθηκε διαδικασία δίωξής τους.

7. Να μελετηθούν καλύτερα οι ποινικές διατάξεις (άρθρα 13 και 14), λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα γίνονται σοβαρά αδικήματα οικονομικής κυρίως φύσεως, ως αποτέλεσμα πλαστογραφίας.

8. Τι ισχύει σε άλλες χώρες στον τομέα αυτό;

9. Τι γίνεται στην περίπτωση πιστοποιημένων εγγράφων που κατατίθενται σε άλλες χώρες;

10. Γιατί να μη γίνεται αποδεκτή η χρήση της πολιτικής ταυτότητας για επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπογράφοντος;

11. Προς τι ο καθορισμός της ηλικίας των εβδομήντα ετών και όχι των εξήντα τριών για τερματισμό της ιδιότητας του πιστοποιούντος υπαλλήλου;

12. Τα ασυμβίβαστα που τέθηκαν στο νομοσχέδιο για το διορισμό πιστοποιούντος υπαλλήλου πού βασίστηκαν και γιατί δεν καλύπτουν και άλλα επαγγέλματα (π.χ. λογιστές, εκτιμητές κ.λπ.);

13. Υπήρξε προβληματισμός για το αν το προβλεπόμενο στο νόμο αντίτιμο των δύο ευρώ (€2) μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό, σε περίπτωση που ζητείται από τον πιστοποιούντα υπάλληλο να επισκέπτεται για τους σκοπούς της εργασίας του επαγγελματική στέγη;

14. Γιατί να γίνουν απολύσεις πιστοποιούντων υπαλλήλων με την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου; Να μελετηθεί περισσότερο η μεταβατική διάταξη.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διαμήνυσαν στην επιτροπή ότι δε θα παραστούν στη συνεδρία της, αλλά συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Λόγω της σοβαρότητας του όλου θέματος, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να ακούσει και τις απόψεις της Υπουργού Εσωτερικών σε ειδική συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Οκτωβρίου 2011, και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και κατάσταση, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσία να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας από τριάντα πέντε μέχρι εβδομήντα ετών ως πιστοποιούντα υπάλληλο σε οποιαδήποτε περιοχή και οποτεδήποτε.

2. Επειδή δεν υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία γραπτά, καθορισμένα κριτήρια, το 1994 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών θεσμοθέτησε κάποια κριτήρια, τα οποία ακολουθούνται μέχρι σήμερα. Τα κριτήρια αυτά κατατέθηκαν στην επιτροπή από το αρμόδιο υπουργείο μαζί με τον ανά επαρχία ονομαστικό κατάλογο των εν ενεργεία πιστοποιούντων υπαλλήλων. Με βάση τα κριτήρια αυτά, οι πιστοποιούντες υπάλληλοι έπαυσαν να ασκούν τα καθήκοντά τους με τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα ετών. Με βάση τα ίδια κριτήρια, δεν μπορούσαν να διοριστούν ως πιστοποιούντες υπάλληλοι κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, όπως, παραδείγματος χάριν, υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων, κτηματομεσιτικών γραφείων κ.λπ.

3. Επειδή υπήρξαν κατά καιρούς αντιδράσεις γύρω από το όλο θέμα, το 2009 άρχισε μακροχρόνιος διάλογος, που κατέληξε στο παρόν νομοσχέδιο.

4. Θα ήταν προτιμότερο να διορίζεται ένας πιστοποιών υπάλληλος σε κάθε ενορία δήμου ή και σε δύο ή τρεις ενορίες.

5. Όσοι πιστοποιούντες υπάλληλοι είναι τώρα διορισμένοι μπορούν να επαναδιοριστούν και μετά την ψήφιση σε νόμο του υπό εξέταση νομοσχεδίου, αν πληρούν τα σχετικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να θεσμοθετηθούν και να κατοχυρωθούν νομικά.

6. Οι ηλικίες για ανάληψη καθηκόντων και για αποχώρηση πιστοποιούντων υπαλλήλων δεν είναι αδιαπραγμάτευτες.

7. Η χρήση της πολιτικής ταυτότητας για σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτότητας του υπογράφοντος αποτελεί σωστή επιλογή.

8. Τον Οκτώβριο του 2011 υπήρχαν εκατό δεκαέξι πιστοποιούντες υπάλληλοι στην επαρχία Λευκωσίας, εκατό τριάντα στην επαρχία Λεμεσού, είκοσι στη Λάρνακα, επτά στην Αμμόχωστο και είκοσι στην Πάφο.

9. Σημειώνεται ότι στις 15 Μαρτίου 2012 διορίστηκαν πρόσθετα δώδεκα πιστοποιούντες υπάλληλοι στην επαρχία Λευκωσίας, τριάντα έξι στην επαρχία Λεμεσού, δεκαέξι στην επαρχία Λάρνακας και πέντε στην επαρχία Αμμοχώστου.

10. Για το θέμα του διορισμού ως πιστοποιούντων υπαλλήλων των κοινοταρχών, πρέπει να υπάρξει προβληματισμός, για να μην υπάρχει σύγκρουση των δύο ρόλων με τελικό στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

11. Δεν υπάρχει διαφωνία με την εισήγηση οι κοινοτάρχες να είναι και πιστοποιούντες υπάλληλοι, αν με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται σωστά ο πολίτης και αν αυτή είναι η απόφαση των κομμάτων.

12. Τέλος, η καθ’ ύλην αρμόδια υπουργός δήλωσε ότι είναι ανοικτή για διάλογο και διαβούλευση γύρω από το όλο θέμα.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου με επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, υπέβαλε τις εισηγήσεις του για το νομοσχέδιο, που επικεντρώνονται κυρίως στα κωλύματα διορισμού πιστοποιούντων υπαλλήλων, στον περιορισμό της δραστηριότητας των υπαλλήλων αυτών σε ορισμένες περιοχές, στην ανάγκη προσωπικής γνωριμίας του υπογράφοντος με τον πιστοποιούντα υπάλληλο κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού άκουσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε με την κατ’ άρθρο εξέταση του νομοσχεδίου στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων απασχόλησαν περαιτέρω την επιτροπή τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η δυνατότητα διορισμού από την Υπουργό Εσωτερικών πιστοποιούντων υπαλλήλων και τα κριτήρια ανάκλησης τέτοιων διορισμών.

2. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια ηλικίας διορισμού και τερματισμού του διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου.

3. Η προσθήκη ως προϋπόθεσης διορισμού της γνώσης της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισήγηση με την οποία διαφώνησε το αρμόδιο υπουργείο, γιατί θα είναι πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστεί.

4. Τα ασυμβίβαστα στην άσκηση κάποιων επαγγελμάτων με την ταυτόχρονη άσκηση καθηκόντων πιστοποιούντος υπαλλήλου.

5. Τον καθορισμό του αδικήματος «σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα», για το οποίο η καταδίκη παρεμποδίζει πρόσωπο να διοριστεί ως πιστοποιών υπάλληλος.

6. Η δυνατότητα διορισμού των κοινοταρχών και ως πιστοποιούντων υπαλλήλων.

7. Η απόφαση της υπουργού για διορισμό ή απόρριψη διορισμού να αιτιολογείται δεόντως.

8. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπογράφοντος προσώπου.

9. Η αναθεώρηση των ποινών για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της υπό τροποποίηση νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή επέφερε τις πιο κάτω βελτιώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου περιλαμβάνοντας σ’ αυτό ανάλογες πρόνοιες, που προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές (έπαρχος, Πρωτοκολλητές, Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου) από τον υπουργό για τις εκάστοτε αλλαγές στους διορισμούς πιστοποιούντων υπαλλήλων.

2. Κάθε πιστοποιών υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στον υπουργό τη διεύθυνση διεξαγωγής των εργασιών του.

3. Ο πιστοποιών υπάλληλος να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του και σε άλλο τόπο.

4. Η ταυτότητα του υπογράφοντος έγγραφο να μπορεί να αποδεικνύεται πρόσθετα προς την παρουσίαση από αυτόν ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου έγκυρου και ισχύοντος διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας.

5. Αναθεώρηση των ποινών, χρηματικών και μη, για τα αδικήματα που διαπράττονται με βάση τις πρόνοιες του παρόντος νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης για το υπό αναφορά νομοσχέδιο όπως αυτό διαμορφώθηκε.

 

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων