Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 201

Παρόντες׃

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Μάριος Μαυρίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Πανίκκος Σταυριανός

Αθηνά Κυριακίδου

Χρήστος Στυλιανίδης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η αντικατάσταση των περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμών του 2012 (ΚΔΠ 36/2012) με τους υπό αναφορά κανονισμούς για σκοπούς αναθεώρησης του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 11 του εξουσιοδοτικού νόμου ορίζει ότι το ανώτατο ύψος του δημόσιου βοηθήματος καθορίζεται με κανονισμούς που αναθεωρούνται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ΥΚΕ και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το 2000 εκπονήθηκε από τις ΥΚΕ, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, ειδική μελέτη για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, με στόχο τον καθορισμό του ύψους του βασικού δημόσιου βοηθήματος και των συντελεστών στους οποίους βασίζεται η ετήσια αναθεώρησή του. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω μελέτη γίνεται μεταξύ άλλων σύσταση όπως οι ετήσιες αναθεωρήσεις του ύψους του δημόσιου βοηθήματος γίνονται ανάλογα με τις αυξήσεις στο δείκτη τιμών καταναλωτή για τα επιλεγμένα αγαθά που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εντάσσονται στις βασικές ανάγκες. Στην ίδια μελέτη συνιστάται η υιοθέτηση των συντελεστών 0,5 και 0,3 για τον καθορισμό του ύψους του ποσού που παραχωρείται σε εξαρτώμενα άτομα ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων και κάτω των δεκατεσσάρων ετών, αντίστοιχα.

Με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, τα ανώτατα ποσά που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών από την 1η Ιουλίου 2011 έχουν ως εξής:

1. Για το λήπτη:

€452,00 το μήνα

2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (€452,00 x 0,5):

€226,00 το μήνα

3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (€452,00 x 0,3):

€135,60 το μήνα.

Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά παρέμειναν τα ίδια με αυτά που ίσχυαν και για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2010 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2011 με βάση τους αμέσως προηγούμενους κανονισμούς, παρ όλο που, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία που αναφέρεται πιο πάνω, έπρεπε να είχαν αυξηθεί κατά 5%. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε τότε αποφασίσει την παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους 3% επί του ποσού των βασικών αναγκών που χορηγείται στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών για τα έτη 2010 και 2011 διαφάνηκε ότι η συνολική μεταβολή στο δείκτη τιμών καταναλωτή για τις επιλεγμένες ομάδες αγαθών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι 6,31%. Επομένως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ΥΚΕ, εάν ληφθεί υπόψη ότι από την 1η Ιουλίου 2011 έπρεπε να είχε υπολογιστεί αύξηση ύψους 5% στις βασικές ανάγκες, η οποία όμως δε δόθηκε, τότε οι βασικές ανάγκες έπρεπε να αυξηθούν κατά 11,31% από την 1η Ιουλίου 2012 και το ύψος των βασικών αναγκών έπρεπε να είναι για το λήπτη 503,12 το μήνα, για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του 251,56 το μήνα και για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του 150,94 το μήνα. Παρ’ όλα αυτά, με τους παρόντες κανονισμούς γίνεται και πάλι εισήγηση για μηδενική αύξηση των επιδομάτων που παραχωρούνται για κάλυψη βασικών αναγκών με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2012 λόγω των παρουσών δημοσιονομικών συνθηκών.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι, σε περίπτωση που υπάρξει βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής εφάπαξ ποσού ως αντιστάθμισμα της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 και 2011.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις, συμφωνεί με τη μηδενική αύξηση των δημόσιων βοηθημάτων από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2013 λόγω των υφιστάμενων δημοσιονομικών συνθηκών. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη διαφωνία του υπουργείου του με το ενδεχόμενο παραχώρησης εφάπαξ ποσού ως αντιστάθμισμα της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή για τα έτη 2010 και 2011, σε περίπτωση που παρατηρηθεί βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012».

 

13 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων