Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Επίσημα Ημερολόγια, Ναυτολόγια και Εξαμηνιαίες Καταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος

Αντρέας Φακοντής

Γεώργιος Προκοπίου

Κώστας Κώστα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Νίκος Νικολαΐδης

Ανδρέας Μιχαηλίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 109 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Επίσημα Ημερολόγια, Ναυτολόγια και Εξαμηνιαίες Καταστάσεις) Κανονισμών για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προωθείται η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αποστολή των καταστάσεων του πληρώματος προς την αρμόδια αρχή από την εταιρεία και όχι μόνο από τον πλοίαρχο, όπως ισχύει σήμερα, και η υποβολή αυτή προβλέπεται να γίνεται σε ετήσια αντί σε εξαμηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της εξυπηρέτησης του κοινού και διευκόλυνση του έργου του πλοιάρχου, εφόσον θα απαλλάσσεται από την ίδια εργασία κάθε εξάμηνο, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η ποιότητα της πληροφόρησης του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τέλος, με τους εν λόγω κανονισμούς καταργείται η ναυτολόγηση παιδιών κάτω των δεκαέξι ετών σε υπό κυπριακή σημαία πλοία για σκοπούς συμμόρφωσης των κανονισμών με διεθνείς ναυτικές συμβάσεις και άλλες σχετικές εθνικές νομοθεσίες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

6 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων