Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2012» και για τους κανονισμούς «Οι περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Γιαννάκης Γαβριήλ

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Κώστας Κώστα

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, καθώς και τους πιο πάνω κανονισμούς που κατατέθηκαν μαζί σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Ιουλίου και 30 Οκτωβρίου 2012.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών Ελεγκτών Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, απέστειλε όμως σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2012, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα υπό εξέταση σχέδια νόμου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση διατάξεων οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2137/85 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον προτεινόμενο νόμο θεσπίζονται τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται στο εθνικό δίκαιο η έννοια του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), ο οποίος συνιστάται σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον πιο πάνω κανονισμό και στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν ως μέρη φυσικά πρόσωπα και εταιρείες από περισσότερα από ένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός κάθε ΕΟΟΣ είναι η διευκόλυνση ή ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μελών του, καθώς και η βελτίωση ή αύξηση των κερδών από τη δραστηριότητα αυτή και όχι η πραγματοποίηση δικών του κερδών. Διευκρινίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή πρέπει να συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα των μελών του και να έχει μόνο επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με αυτή.

2. Στόχος της παρούσας εναρμονιστικής νομοθεσίας είναι η δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τη σύμβαση σύστασης και την εσωτερική λειτουργία ΕΟΟΣ ο οποίος πρόκειται να συσταθεί με έδρα τη Δημοκρατία ή που έχει μεταφέρει την έδρα του σε αυτή ή που ιδρύει κατάστημα στη Δημοκρατία.

3. Σε περίπτωση παράβασης των σχετικών άρθρων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2137/85 και των συναφών εφαρμοστικών διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου, το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο κηρύττει τη διάλυση του ομίλου, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή αρμόδιας αρχής.

4. Το παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοια για τήρηση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη Μητρώου ΕΟΟΣ στο οποίο εγγράφονται οι ΕΟΟΣ με έδρα τη Δημοκρατία, καθώς επίσης και ειδικού μητρώου καταστημάτων στο οποίο εγγράφονται καταστήματα που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από ΕΟΟΣ που δεν έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι ο καθορισμός τελών για τις πράξεις ή υπηρεσίες που θα διενεργεί ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, με βάση τον προτεινόμενο νόμο, όπως ψηφιστεί σε νόμο.

Συγκεκριμένα, στο παράρτημα των υπό εξέταση κανονισμών περιλαμβάνεται πίνακας στον οποίο καθορίζονται τα τέλη που καταβάλλονται και εισπράττονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για οποιαδήποτε πράξη εγγραφής ή καταχώρισης ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχει ο έφορος και αναφέρεται στον ίδιο πίνακα.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω σχεδίων νόμου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2012, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Η δήλωση που υποβάλλεται, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 1, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, ως επαρκής απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, να γίνεται από δικηγόρο ενόρκως. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος πιστεύει ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις θα είναι πολύπλοκες και αυτό σίγουρα δε θα μπορεί να δίνει την ευχέρεια σε οποιονδήποτε να ελέγχει και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου. Σύμφωνα με τους ιδίους, η ένορκος δήλωση του δικηγόρου θα διευκολύνει τις εργασίες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ώστε να εγγράφει στο Μητρώο των ΕΟΟΣ τα σωστά νομικά πρόσωπα. Η απαίτηση ένορκης δήλωσης από δικηγόρο θα διασφαλίζει ότι κατά την εγγραφή του ΕΟΟΣ θα έχουν τηρηθεί όλες οι πρόνοιες του νόμου.

2. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος συμφωνεί απόλυτα με τις υπόλοιπες πρόνοιες του νομοσχεδίου και θεωρεί τον προτεινόμενο νόμο αναγκαίο για εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΟΚ) αρ. 2137/85.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ, τοποθετούμενος επί των προνοιών του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι ο ΣΕΛΚ συμφωνεί, διερωτήθηκε όμως κατά πόσο το εν λόγω νομοσχέδιο πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι ώστε οι ΕΟΟΣ να υποχρεώνονται στην ετοιμασία και υποβολή οικονομικών καταστάσεων. Για το πιο πάνω ζήτημα ζήτησε όπως τοποθετηθεί και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη επί των προνοιών του νομοσχεδίου και ειδικότερα επί των παρατηρήσεων τόσο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όσο και του ΣΕΛΚ, απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με το αν ενδείκνυται η ενσωμάτωση ρύθμισης για ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων στο άρθρο 27 του υπό εξέταση νομοσχεδίου, ο ΕΟΟΣ, ακόμα και αν θεωρηθεί «πρόσωπο» και ειδικότερα «εταιρεία» για τους σκοπούς του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει φορολογητέο εισόδημα.

Το υφιστάμενο άρθρο 30 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου δεν εφαρμόζεται στους ομίλους, αλλά μόνο στα μέλη τους. Εναπόκειται λοιπόν στον Έφορο Φόρου Εισοδήματος να αποφασίσει, και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να τεκμηριώσει, αν οι οικονομικές καταστάσεις του ΕΟΟΣ είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος κατά τη φορολόγηση των μελών του ΕΟΟΣ. Με βάση τα πιο πάνω, πρέπει να καλεσθεί ο Έφορος Φόρου Εισοδήματος να εκφέρει τις απόψεις του.

Καταλήγοντας στο πιο πάνω συμπέρασμα για μη εφαρμογή του άρθρου 30 στους ΕΟΟΣ, δεν παραγνωρίζεται ότι ειδικά για τους σκοπούς του άρθρου 30 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ο συνεταιρισμός περιλαμβάνεται στον όρο “πρόσωπο” και του επιβάλλεται η υποχρέωση να τηρεί ελεγμένους λογαριασμούς, χωρίς να έχει φορολογητέο εισόδημα κατά τη γενική νομοθεσία. Όμως, αν ληφθεί υπόψη ότι ο ΕΟΟΣ θεωρείται πρόσωπο κάτω από το γενικό ορισμό του “προσώπου” και ειδικότερα της “εταιρείας”, με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, θα χρειάζεται να έχει εισόδημα από τις πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις παραγράφους (α), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για να εφαρμόζεται το υφιστάμενο άρθρο 30 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, το οποίο δεν περιέχει καμιά ειδική διάταξη για τον ΕΟΟΣ.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που, λόγω των εξηγήσεων που θα δώσει ο Έφορος Φόρου Εισοδήματος, αποφασιστεί ότι ο ΕΟΟΣ πρέπει να ετοιμάζει και οικονομικές καταστάσεις, επειδή είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική φορολόγηση των μελών του, τότε μπορεί να προστεθεί πρόνοια για τήρηση οικονομικών καταστάσεων στο άρθρο 27(2) του νομοσχεδίου, με αντίστοιχο λεκτικό με το άρθρο 30(1)(β) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ως ακολούθως:

«27(1) Κάθε ΕΟΟΣ τηρεί βιβλία λογαριασμών, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίοι ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.».

2. Αναφορικά με το ζήτημα ποιος θα εκπροσωπεί τον όμιλο στο δικαστήριο, ο ΕΟΟΣ θα έχει αυτοτελή ικανότητα δικαίου, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης, και θα εκπροσωπείται έναντι τρίτων από ένα όργανο που θα διακρίνεται από νομική άποψη από τα μέλη του. Η αυτοτελής ικανότητα δικαίου δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι για τα κέρδη που ενδεχομένως να προκύπτουν από τη δραστηριότητα του ομίλου φορολογούνται μόνο τα μέλη του.

3. Σε σχέση με την εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ως προς την απαίτηση ένορκης δήλωσης από δικηγόρο, προκειμένου να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων εγγραφής του ΕΟΟΣ στο σχετικό μητρώο, επισημαίνονται τα εξής:

α. Σύμφωνα με τα άρθρα 38(1) του Κανονισμού και του 28(2) του νομοσχεδίου, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν την εγγραφή του ομίλου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού «το δίκαιο που διέπει [...] τη σύμβαση σύστασης του ομίλου, με εξαίρεση [...] είναι το εσωτερικό δίκαιο του κράτους της έδρας, η οποία καθορίζεται από τη σύμβαση σύστασης». Στην περίπτωση δηλαδή που η έδρα του ΕΟΟΣ μεταφέρεται στην Κύπρο, θα εφαρμόζεται το κυπριακό δίκαιο στη σύμβαση σύστασης, αλλά αυτό δε θα ισχύει όταν ο ΕΟΟΣ ιδρύει κατάστημα στην Κύπρο, ενώ η έδρα του βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

β. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ελεγχθούν στο στάδιο της εγγραφής μπορούν να ελέγχονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, χωρίς τη βοήθεια ιδιώτη δικηγόρου. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο ίδιος έφορος κρίνει ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, χρειάζεται να προβεί σε αγορά υπηρεσιών από ιδιώτη δικηγόρο, τίποτε δεν τον εμποδίζει να το κάνει. Σε τέτοια περίπτωση η ευθύνη του δικηγόρου θα διέπεται από το άρθρο 25(2) του νομοσχεδίου.

γ. Σύμφωνα με τα πιο πάνω και συνεκτιμώντας την άποψη του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθώς και τη σχετική αλληλογραφία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, εκφράζεται η γνώμη ότι η εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δε συνάδει με τον Κανονισμό και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ελεύθερης Εγκατάστασης, καθότι επιβάλλει μια επιπλέον υποχρέωση σε όποιον θέλει να μεταφέρει την έδρα του ΕΟΟΣ ή να ιδρύσει κατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς αυτή η προϋπόθεση να είναι αναγκαία και ανάλογη για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού.

Δεδομένου ότι ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης έχει ευθύνη να αλλάξει τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων για εγγραφή των ΕΟΟΣ, γίνεται εισήγηση για την απάλειψη των τεσσάρων τελευταίων γραμμών του άρθρου 3(3) του νομοσχεδίου, ώστε να παραμείνει ως εξής:

«ο Έφορος δεν εγγράφει οποιονδήποτε ΕΟΟΣ στο Μητρώο ΕΟΟΣ, εκτός αν πεισθεί ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών ή και διαταγμάτων σχετικά με την εγγραφή έχουν τηρηθεί».

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δε συμφώνησαν με την εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ, σε ό,τι αφορά την παρατήρηση του ΣΕΛΚ, συμφώνησαν με την εισήγηση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τροποποίηση του άρθρου 27 του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Με την εισήγηση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και με την εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 27.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο, αφού αυτό διαμορφωθεί σύμφωνα με την εισήγηση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο άρθρο 27 αυτού, καθώς και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

6 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων