Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Πλαισίου Ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και των Διεπαφών με άλλoυς Τρόπους Μεταφοράς Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 27 Σεπτεμβρίου και στις 25 Οκτωβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο έχει ως αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής την τηλεματική και θεσπίζει πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών στην Κύπρο. Στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών και δράσεων σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν:

1. τη βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις,

2. την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών τηλεματικής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών,

3. τις εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία και

4. τη σύνδεση του οχήματος με τις υποδομές των μεταφορικών δικτύων.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν ότι τα συστήματα ευφυών μεταφορών προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες στη διαχείριση στόλων οχημάτων και κυκλοφορίας και ενημερώνουν τους διάφορους χρήστες και υπεύθυνες υπηρεσίες για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο σε πραγματικό χρόνο. Αυτό οδηγεί σε βελτιωμένη χρήση του οδικού δικτύου και των μέσων μεταφορών, σε καλύτερο προγραμματισμό εργασιών, όπως επίσης και σε ταχεία αντιμετώπιση συμβάντων. Σε τελική ανάλυση τα συστήματα αυτά αυξάνουν τη χωρητικότητα και ασφάλεια του οδικού δικτύου, μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση με αντίστοιχη μείωση στην κατανάλωση καυσίμων και συμβάλλουν στη μείωση ρύπων και εξοικονόμηση χρόνου για τους χρήστες και επομένως στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εξέθεσαν ενώπιον της επιτροπής τους προβληματισμούς και επιφυλάξεις τους αναφορικά με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου, που αφορά τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών των συστημάτων ευφυών μεταφορών.

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, η επιτροπή κάλεσε τους υπηρεσιακούς αρμοδίους όπως, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επανεξετάσουν το όλο ζήτημα και, αν χρειαστεί, να τροποποιήσουν ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου και να επανέλθουν στην επιτροπή για συνέχιση και ολοκλήρωση της συζήτησης.

Οι πιο πάνω εκπρόσωποι, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής, επανεξέτασαν το κείμενο του νομοσχεδίου, επέφεραν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις πρόνοιες εκείνες που έχρηζαν περαιτέρω βελτίωσης και κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο έτυχε του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2012, αλλά το νομοσχέδιο κατατέθηκε στην ολομέλεια του σώματος μόλις στις 27 Ιουλίου 2012. Λόγω αυτής της καθυστέρησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή παράβασης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό τελικά αναθεωρήθηκε.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

30 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων