Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Συντάξεις και Χορηγήματα) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η ενσωμάτωση στους βασικούς κανονισμούς των διατάξεων του περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ο οποίος διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Συντάξεων και των Ταμείων Προνοίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι εν λόγω κανονισμοί καταρτίστηκαν βάσει των εισηγήσεων της αρμόδιας αρχής για τα Ταμεία Επαγγελματικών Παροχών και με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της γενικής διεύθυνσης όσο και της συντεχνίας των υπαλλήλων του ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ίδιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για όλα τα ταμεία συνταξιοδότησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης όλων των κανονισμών που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, ιδρύεται ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου”, στο οποίο μέλος θεωρείται κάθε υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί σε μόνιμη θέση και ο οποίος άρχισε να λαμβάνει μισθό για εκτέλεση καθηκόντων.

Τη διαχείριση του ταμείου, σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, θα αναλάβει διαχειριστική επιτροπή που θα απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα, τρία εκ των οποίων θα διορίζονται από το Συμβούλιο του ΧΑΚ και δύο θα εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και εμπειρία.

Η διαχειριστική επιτροπή θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του ταμείου, η οποία θα εκτείνεται σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το ταμείο, τη διοίκηση και την οικονομική του διαχείριση, άμεσα ή έμμεσα, τόσο έναντι των μελών όσο και έναντι τρίτων.

Περαιτέρω, η διαχειριστική επιτροπή, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, θα έχει το δικαίωμα να επενδύει τα κεφάλαια του ταμείου, σύμφωνα πάντα με τις αρχές της σωστής διαχείρισης και με την επενδυτική πολιτική η οποία διαμορφώνεται σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους, αλλά και με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα σχετικά θέματα.

Περαιτέρω, η διαχειριστική επιτροπή έχει την ευθύνη να καταρτίζει ετήσιους λογαριασμούς και εκθέσεις οι οποίες θα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και θα παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένους ελεγκτές, οι οποίοι θα συντάσσουν σχετική έκθεση.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, αναλογιστής θα προβαίνει σε αναλογιστική εκτίμηση, σε περιόδους που να μην υπερβαίνουν τα δύο έτη, του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ταμείου και θα συντάσσει σχετική έκθεση για την οικονομική κατάσταση του ταμείου, υποβάλλοντας συναφώς και τις δέουσες συστάσεις, αναλόγως της περίπτωσης, για την κάλυψη του ελλείμματος ή για τη διάθεση του πλεονάσματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

23 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων