Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Πιτσιλλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πρόνοιες για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες για τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για σκοπούς πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους, ώστε να προστεθεί σε αυτό νέα κατηγορία δραστηριότητας που αφορά τη δέσμευση ρευμάτων διοξιδίου του άνθρακα για σκοπούς αποθήκευσής του σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα στις εγκαταστάσεις και στις βιομηχανίες που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως είναι οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, οι εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου και κεραμικών προϊόντων, καθώς και μετάλλων, να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα.

Συναφώς, όπως η ίδια δήλωσε, με το νομοσχέδιο ενισχύεται το νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ασφαλή αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς ως συμβολή στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η οποία σκοπό έχει τη μόνιμη απομόνωση του διοξιδίου του άνθρακα, κατά τρόπο που να προλαμβάνει και να εξαλείφει τις αρνητικές συνέπειες και κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση αυτού στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Οκτωβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων