Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 και στις 4 και 18 Οκτωβρίου 2012. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων), του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και η διοικητής της Πολιτικής Άμυνας του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού-Αμαθούντας, Λάρνακας και Αγίας Νάπας. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το Γραφείο Προγραμματισμού και τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Πάφου, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε σχετική επιστολή του στην επιτροπή, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, αναφέρει ότι το τμήμα δεν έχει άμεση εμπλοκή στο όλο θέμα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμου [Ν. 70(Ι)/2010], για σκοπούς πλήρους συμβατότητας της ημεδαπής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Ειδικότερα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Ενσωματώνονται οι προθεσμίες κατάρτισης των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης και δημοσίευσης των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας με βάση τη σχετική Οδηγία, οι οποίες δεν παρουσιάζονται στον υφιστάμενο βασικό νόμο.

2. Διασφαλίζεται ο στενός συντονισμός και η μελλοντική ένταξη των σχεδίων διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του οικείου νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2004 [Ν. 13(Ι)/2004].

3. Διασφαλίζεται ο στενός συντονισμός, η ενθάρρυνση και η μελλοντική ενσωμάτωση της ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση, επανεξέταση και ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης με βάση το βασικό νόμο και τις αντίστοιχες διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής και συνοδεύει το νομοσχέδιο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι η αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των λεκανών απορροής ποταμών, τη διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας, την ετοιμασία χαρτών διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, καθώς και την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η συντονιστική αρχή και έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω σχεδίων.

Περαιτέρω, το εναρμονιστικό αυτό νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες και διαδικασίες επιστημονικής φύσεως που συμφωνήθηκαν έπειτα από διαβουλεύσεις επιστημόνων από όλα τα κράτη μέλη και ως εκ τούτου δε χρειάστηκε να διεξαχθεί ευρύς δημόσιος διάλογος. Η εμπλοκή των κοινωνικών συνόλων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την παρουσίαση των χαρτών διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και σε μεγαλύτερο βαθμό κατά την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας ενδεχομένως να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες. Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας απαιτείται να διεξαχθεί προκαταρκτική εκτίμηση του κινδύνου πλημμυρών και όπου υφίστανται όντως τέτοιοι κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες πρέπει να καταρτιστούν χάρτες διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και μετέπειτα να καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων αυτών, έπειτα από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, με την ψήφιση του περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμου, που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2010, εναρμονίστηκε με τη σχετική Οδηγία. Ωστόσο, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με προειδοποιητική επιστολή της, η οποία λήφθηκε μέσω του συστήματος EU Pilot (EU Pilot = 3653/12/ENVI), ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2012, αναφέρει ότι εντοπίστηκαν ελλείψεις στο νόμο αυτό και ως εκ τούτου οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του πιο πάνω νόμου πρέπει να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό, για να αποφευχθεί η κίνηση οποιασδήποτε διαδικασίας παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιφυλάχθηκε όπως αποστείλει στην επιτροπή την εν λόγω προειδοποιητική επιστολή σε μεταγενέστερο στάδιο. Η σχετική επιστολή αποστάλθηκε στη Βουλή στις 8 Οκτωβρίου 2012.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου εκφράστηκαν από αρμόδιους φορείς οι πιο κάτω απόψεις/θέσεις:

1. Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού υπενθύμισαν ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι εναρμονιστικό και ως εκ τούτου η ψήφισή του απορρέει από τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμαναν ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι αρμόδιο για το τεχνικό μέρος εφαρμογής του νόμου και ειδικότερα για το σχεδιασμό των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για το συντονισμό και την εφαρμογή του νόμου στο σύνολό του. Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συγκεκριμένα μέτρα και έργα που πρέπει να γίνουν για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, καθώς σε πρώτο στάδιο θα καταρτιστούν οι χάρτες επικινδυνότητας και οι χάρτες διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας από τα αρμόδια τμήματα και μετέπειτα θα συμφωνηθούν οι μελλοντικές ενέργειες, κατόπιν διαβούλευσης με το κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς το κόστος παραμένει σοβαρή παράμετρος ανάληψης των πιο πάνω ενεργειών.

2. Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφού δήλωσε ότι δε φέρει καμία ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, δήλωσε ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει χαρτογραφήσει τα πάντα και είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν.

3. Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσε ότι το τμήμα του έχει ρόλο στα πλαίσια της διαμόρφωσης των πολεοδομικών ζωνών. Όσον αφορά το θέμα των αποζημιώσεων, το νομοσχέδιο για τη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων, που εκκρεμεί στη Βουλή, μπορεί να δώσει λύσεις.

4. Ο εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας εξέφρασε προθυμία να βοηθήσει στην εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας αυτής, παράλληλα όμως δήλωσε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, λόγω έλλειψης προσωπικού, δυσκολεύεται να το πράξει.

5. Η διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, αφού δήλωσε ότι συμφωνεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη ξεκινήσει προεργασία για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ως αποτέλεσμα της προώθησης των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Περαιτέρω, η ίδια δήλωσε ότι με τη χρησιμοποίηση διάφορων στατιστικών στοιχείων θα προσδιοριστούν ποσοτικά οι κίνδυνοι πλημμύρας και θα διαμορφωθούν τα ανάλογα σχέδια δράσης για κάθε μορφής κίνδυνο, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων.

6. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, για το οποίο, όπως παρατήρησε, δεν έγινε προδιαβούλευση, αλλά παράλληλα εξέφρασε τη διαφωνία του όσον αφορά την πρόνοια που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο ότι η αρμόδια αρχή ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Όπως επισήμανε ο ίδιος εκπρόσωπος, η παράλειψη αναφοράς στην ενεργό συμμετοχή και του κοινού στις πιο πάνω διαδικασίες ενδεχομένως να δημιουργήσει σύγχυση σε σχέση με τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο βασικό νόμο για τη συμμετοχή του κοινού στη διαβούλευση κατά την κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την άποψη ότι, αν παραμείνει το λεκτικό του νομοσχεδίου ως έχει, ενδεχομένως να δίνει την ευχέρεια στην αρμόδια αρχή να παρακάμπτει τη συμμετοχή, αλλά και την υποβολή των απόψεων του κοινού. Επί τούτου ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας απάντησε ότι το εν λόγω λεκτικό συμβαδίζει με αυτό της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας και εξέφρασε την άποψη ότι δε δημιουργεί καμία σύγχυση, αλλά δήλωσε πρόθυμος να επανεξετάσει το όλο θέμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το κείμενο του νομοσχεδίου μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα, αν αυτή η διαμόρφωση αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη ερμηνεία του κειμένου του. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δεν είχαν ένσταση όπως το κείμενο του νομοσχεδίου διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκπροσώπου της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

7. Με τις πιο πάνω απόψεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

8. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής επιστολή, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2012, με τις θέσεις και εισηγήσεις του συμβουλίου. Ειδικότερα, στην επιστολή αυτή το ΣΑΛΑ εισηγείται όπως διαμορφωθεί το λεκτικό της ερμηνείας του όρου “πλημμύρα από σύστημα αποχέτευσης” και της διάταξης που αφορά την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, έτσι ώστε οι πιο πάνω πρόνοιες να γίνουν πιο κατανοητές και λειτουργικές.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, εκφράζεται η θέση ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ως αρμόδια αρχή πρέπει να ενισχύσει τη νομοθεσία πρόληψης πλημμυρών μέσω της υποχρεωτικής εφαρμογής μέτρων Αειφόρων Συστημάτων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στις Αστικές Περιοχές (Sustainable Urban Drainage Systems). Ειδικότερα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλημμυρών μπορεί να καταστεί δυνατή, μόνο αν χρησιμοποιηθούν οι διεθνώς αποδεκτές και εφαρμοζόμενες βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισής τους και ληφθούν διορθωτικά μέτρα κατά το στάδιο του σχεδιασμού της ανάπτυξης μιας περιοχής. Ως εκ τούτου, το ΣΑΛΑ εισηγείται όπως στο βασικό νόμο προστεθεί νέα ερμηνεία για τα Αειφόρα Συστήματα Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων η οποία να βασίζεται στην αντίστοιχη ερμηνεία που χρησιμοποιείται από το Σύνδεσμο Εργολάβων Ηνωμένου Βασιλείου (CIRIA). Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, τοποθετούμενος σχετικά, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες εισηγήσεις δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται ρητά στο νόμο. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΣΑΛΑ τόνισε την ανάγκη χαρτογράφησης των ποταμών για σκοπούς προληπτικού σχεδιασμού των υποδομών και αποφυγής ζημιών. Τοποθετούμενος επί του θέματος αυτού, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διευκρίνισε ότι για τη χαρτογράφηση των ποταμών αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό αεροπλάνο με ραντάρ, που προγραμματίζεται να έρθει στην Κύπρο σε ένα μήνα.

9. Η εκπρόσωπος του ΣΑΛ, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2012, με τις θέσεις του συμβουλίου. Το ΣΑΛ σημειώνει σχετικά ότι τα συμβούλια αποχετεύσεων προχωρούν στην εκτέλεση έργων που αναμένεται να επιλύσουν στα επόμενα χρόνια πολλά τοπικά προβλήματα πλημμυρών εντός των αστικών περιοχών. Περαιτέρω, το ΣΑΛ εκφράζει τη θέση ότι θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο κατά πόσο τα αναγκαία κατασκευαστικά αντιπλημμυρικά έργα υψηλού κόστους που θα αποφασιστούν, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου, θα αναληφθούν από τις κρατικές υπηρεσίες ή τις τοπικές αρχές. Σχετική με το πιο πάνω ζήτημα είναι και η γνωμάτευση νομικού συμβούλου, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012, που ενέργησε κατ’ εντολήν του ΣΑΛ σχετικά με την αρμοδιότητα αναβάθμισης της απορροής του καναλιού των Καμάρων. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμάτευση, η οποία επίσης κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, η αναβάθμιση και συντήρηση του καναλιού των Καμάρων είναι υποχρέωση του κράτους και δεν υπάρχει υφιστάμενη νομοθεσία που να προνοεί ή να δίδει εξουσία στο ΣΑΛ να αναλαμβάνει την αναβάθμιση ή συντήρηση καναλιών που αποτελούν διακλαδώσεις ποταμών, έστω και αν αυτά διέρχονται από περιοχές που εμπίπτουν εντός της δικαιοδοσίας του ΣΑΛ.

10. Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν καταρχάς τη δυσαρέσκειά τους ως προς την επαναλαμβανόμενη μη έγκαιρη διαχείριση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων εκ μέρους των εκάστοτε αρμόδιων υπουργείων, καθώς αυτά κατατίθενται στη Βουλή με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα συχνά να επίκειται η λήψη τιμωρητικών μέτρων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι, ανεξαρτήτως της ψήφισης ή μη του προτεινόμενου νόμου, θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός των αναγκαίων υποδομών και οι αρμόδιοι φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προληπτικά και όχι εκ των υστέρων. Ειδικότερα, οι θέσεις και απόψεις των μελών της επιτροπής επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την προτεινόμενη προσθήκη νέου εδαφίου στο υφιστάμενο άρθρο 7 του βασικού νόμου, η αρμόδια αρχή πρέπει να μεριμνήσει, ώστε η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2013. Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την επιφύλαξή τους κατά πόσο είναι εφικτό να τηρηθεί η πιο πάνω προθεσμία και διερωτήθηκαν αν αυτή η προθεσμία μπορεί να μετακινηθεί. Επί τούτου ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων τοποθετήθηκε λέγοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης της εν λόγω προθεσμίας και ότι οι υπό αναφορά χάρτες θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

2. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, καθώς και η διαβούλευση με το κοινό κατά την κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των εν λόγω σχεδίων θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις διατάξεις του νόμου. Μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως διερευνηθεί αν η σχετική Οδηγία επιτρέπει τη διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να διασφαλίζονται τα πιο πάνω.

3. Παράλληλα με το εναρμονιστικό νομοσχέδιο θα έπρεπε να εξεταστεί και σχετική νομοθεσία που να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν τις αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται στους πληγέντες από πλημμύρες και τους δικαιούχους αυτών των αποζημιώσεων. Επί τούτου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών απάντησε ότι υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά τις αποζημιώσεις από θεομηνίες και επιφυλάχθηκε να την αποστείλει στην επιτροπή. Διευκρίνισε δε ότι η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία δεν προβλέπει για αποζημιώσεις.

4. Η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας θα καταδείξει τα αναγκαία έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν ιεραρχικά, ανεξαρτήτως κόστους. Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι δεν είναι ξεκάθαρο εκ των προτέρων ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και το κόστος αυτών των έργων, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι δυσβάσταχτο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο και σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, με την προσθήκη πρόνοιας σ’ αυτό που να διασφαλίζει την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Η πιο πάνω προσθήκη κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής στις 4 Οκτωβρίου 2012 και μ’ αυτήν συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι ενώπιον της επιτροπής.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης κατέθεσε στην επιτροπή σχετική επιστολή, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2012, τονίζοντας την άμεση ανάγκη ετοιμασίας ενός master plan, αφού προηγηθεί η σύνταξη μιας σοβαρής υδρολογικής μελέτης, που να καθορίζει με λεπτομέρειες τις επεμβάσεις που μπορούν να γίνονται στο περιβάλλον από το κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα, στα πλαίσια των αναπτυξιακών έργων. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα από τις πλημμύρες οφείλονται βασικά στην καθολική αλλαγή της χρήσης της γης και του ανάγλυφού της, εξαιτίας επεμβάσεων στις λεκάνες απορροής των ποταμών, της δημιουργίας δρόμων χωρίς τη λήψη μέτρων για τα όμβρια ύδατα και κυρίως της αλλαγής της χρήσης της γης από γεωργική σε οικιστική.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά στην ολομέλεια της Βουλής.

Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού σε νόμο, η επιτροπή τονίζει την ανάγκη να ξεκαθαριστούν καλύτερα οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα φορέων και ζητά να διευκρινιστεί ποιος αποφασίζει για τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, ποια αρχή είναι υπεύθυνη γι’ αυτά και ποιος θα τα χρηματοδοτήσει.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τονίζουν την ανάγκη τόσο καλύτερου καθορισμού των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων όσο και καλύτερου επιμερισμού των δαπανών για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Περαιτέρω, επισημαίνουν ότι τα πιο πάνω θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο από την ολομέλεια της Βουλής, αφού αυτό δεν κατέστη δυνατό να γίνει ταυτόχρονα με την ψήφιση του νομοσχεδίου.

 

  

 

23 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων