Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Γεωργίου  

Όπως είναι γνωστό, η πιο πάνω πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκο Αναστασιάδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής του ομάδας και το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, ενώπιον της οποίας εξετάστηκε σε δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο η εν λόγω πρόταση νόμου προωθήθηκε για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, η οποία, ύστερα από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από όλα τα κόμματα, αποφάσισε την ψήφιση σε νόμο μέρους μόνο της πρότασης νόμου [Νόμος αρ. 119(Ι) του 2011], ενώ το εναπομείναν μέρος της πρότασης νόμου αφέθηκε, για να προωθηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρόνοιες της πρότασης νόμου στη μορφή που αυτή αρχικά κατατέθηκε διελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ανάθεση σε ορισμένες περιπτώσεις εξουσίας διορισμού ερευνητικής επιτροπής στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον καθορισμό του αριθμού των μελών της ερευνητικής επιτροπής και των προσόντων των επιτρόπων, καθώς και τη διεύρυνση των εξουσιών με τις οποίες δύναται να περιβληθεί μια ερευνητική επιτροπή, περιλαμβανομένης της εξουσίας για σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης, την υποβολή της στο όργανο που τη διόρισε και δημοσιοποίησή της εκτός του μέρους της εκείνου που κρίνεται ότι θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του κράτους.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο στάδιο η Βουλή ψήφισε σε νόμο το μέρος της πρότασης νόμου που αφορούσε τη διεύρυνση των εξουσιών κάθε ερευνητικής επιτροπής, ενώ αποφάσισε όπως παραμείνουν σε εκκρεμότητα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για περαιτέρω μελέτη οι πρόνοιές της που αφορούσαν την εξουσία διορισμού ερευνητικής επιτροπής, τον αριθμό των μελών μιας ερευνητικής επιτροπής και τα προσόντα των επιτρόπων.

Στη συνέχεια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το εναπομείναν μέρος της πρότασης νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου και στις 3 Οκτωβρίου 2012.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του υπό συζήτηση μέρους της πρότασης νόμου διαλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εξουσία διορισμού ερευνητικής επιτροπής, που σήμερα παρέχεται μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, επεκτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όταν στα προς διερεύνηση ζητήματα διαφαίνεται ότι εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται δυνάμει του συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Καθορίζεται ότι η ερευνητική επιτροπή αποτελείται από τρεις ή περισσότερους επιτρόπους αντί έναν ή περισσότερους, όπως προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο.

3. Ορίζεται ότι ως επίτροποι διορίζονται πρόσωπα επιλεγέντα μεταξύ προσώπων ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, εκ των οποίων ο ένας είναι νομομαθής που κατέχει τα προσόντα να διοριστεί ως δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής κατατέθηκαν οι πιο κάτω απόψεις, με στόχο την ενσωμάτωση στην πρόταση νόμου σχετικών προνοιών που στοχεύουν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας:

1. Να μη διορίζεται ως επίτροπος πρόσωπο που έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τα ζητήματα που άπτονται της έρευνας ή πρόσωπο που έχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού με πρόσωπο που εμπλέκεται στα προς διερεύνηση ζητήματα.

2. Κάθε επίτροπος πριν από το διορισμό του να υποχρεούται να δηλώσει ότι δεν έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τα προς διερεύνηση ζητήματα.

3. Το διάταγμα διορισμού ερευνητικής επιτροπής να καθορίζει την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ερευνητικής επιτροπής.

4. Να παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της περιόδου διορισμού της ερευνητικής επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε σ’ αυτό να διαλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Την εξουσία διορισμού ερευνητικής επιτροπής έχει το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που διαφανεί ότι στα προς διερεύνηση ζητήματα εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Ως επίτροποι διορίζονται πρόσωπα επιλεγέντα μεταξύ προσώπων ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι νομομαθής που κατέχει τα προσόντα να διοριστεί ως δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή είναι πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

3. Δε διορίζεται ως επίτροπος πρόσωπο που έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τα ζητήματα που άπτονται της έρευνας ή πρόσωπο που έχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού με πρόσωπο που εμπλέκεται στα προς διερεύνηση ζητήματα και, σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναλόγως ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού της ερευνητικής επιτροπής, δύναται να ζητήσει την εξαίρεσή του.

4. Κάθε επίτροπος πριν από το διορισμό του υποχρεούται να δηλώσει ότι δεν έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τα προς διερεύνηση ζητήματα.

5. Κάθε διάταγμα διορισμού ερευνητικής επιτροπής καθορίζει την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της.

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναλόγως ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού της ερευνητικής επιτροπής, δύναται να παρατείνει την περίοδο διορισμού της για περαιτέρω τρεις μήνες.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο διαμορφωμένο στη βάση των πιο πάνω κείμενο της πρότασης νόμου περαιτέρω τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών της, καθώς και τη βελτίωσή της από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως το κείμενό της διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του διαμορφωμένου κειμένου της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

15 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων