Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πάφου (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2002], της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου ύψους €4.427.500, που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Πάφου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τα πιο κάτω έργα:

1. Συμβολή βόρειου και δυτικού παρακαμπτήριου δρόμου και συμβολή λεωφόρων Ελλάδος και Μεσόγης (€575.000).

2. Βόρειος παρακαμπτήριος δρόμος Γεροσκήπου (τμήμα δημοτικών ορίων Πάφου/Κονιών) (€747.500).

3. Λεωφόρος Τάφοι των Βασιλέων (από τη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου έως τα κοινοτικά όρια Χλώρακα) (€3.105.000).

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δάνειο θα τιμολογείται με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών προσαυξημένο κατά 2,7% ετησίως. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε δεκαπέντε χρόνια με δεκαπέντε ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις και θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το ποσό του δανείου αφορά τη συνεισφορά του δήμου Πάφου στα εν λόγω έργα, η οποία ανέρχεται στο ένα πέμπτο της συνολικής δαπάνης, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από το κράτος.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών την κατάθεση στοιχείων ως προς τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του δήμου Πάφου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σχετικής συμφωνίας δανειοδότησης.

 

 

16 Οκτωβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων