Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η πληρέστερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των Οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), η οποία είναι γνωστή και ως «Οδηγία Omnibus».

Ειδικότερα, με τα προτεινόμενα νομοσχέδια ρυθμίζονται θέματα που αφορούν κυρίως:

1. τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου-

α. να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για την έκδοση διαταγμάτων εκκαθάρισης κατά συμμετέχοντος σε κηρυχθέν σύστημα και για την έγκριση ψηφισμάτων εκούσιας εκκαθάρισης,

β. να γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τα κηρυχθέντα συστήματα και τους αντίστοιχους διαχειριστές των εν λόγω συστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας και

γ. να συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ και να παρέχει προς αυτήν πληροφορίες.

2. τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς-

α. να συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ και να ανταλλάζει ή/και να διαβιβάζει πληροφορίες προς αυτήν, το ΕΣΣΚ και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών,

β. να διατηρεί, να επικαιροποιεί και να δημοσιοποιεί το μητρώο των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

3. τη δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς-

α. να αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απορρίπτονται ή δεν προωθούνται αιτήματά της για συνεργασία σε δραστηριότητες εποπτείας, ελέγχου και έρευνας ή για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτής και άλλων αρμόδιων εποπτικών αρχών κρατών μελών,

β. να αναθέτει την υποχρέωση ενημέρωσης και επικαιροποίησης του δημόσιου μητρώου των ΚΕΠΕΥ στις ίδιες τις επιχειρήσεις και

4. την έγκριση, τη δημοσιοποίηση και την καταχώριση σε ειδικό μητρώο του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η «Οδηγία Omnibus» έχει σκοπό μεταξύ άλλων τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται η εφαρμογή του μηχανισμού διευθέτησης διαφωνιών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών. Ειδικότερα, η εν λόγω Οδηγία σκοπεύει στον εντοπισμό καταστάσεων στις οποίες ορισμένα διαδικαστικά ή ουσιαστικά θέματα συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο που αφορούν το χρηματοοικονομικό τομέα δε δύναται να επιλυθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και συνεπώς χρειάζεται να παραπεμφθούν στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις εθνικές αρμόδιες εποπτικές αρχές να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς επίλυση του θέματος, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με δεσμευτικά αποτελέσματα για τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση της προστασίας του πολίτη και η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια, όφειλε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της «Οδηγίας Omnibus» μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, ωστόσο σημειώνεται ότι το πρώτο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Ιουλίου 2012 και τα υπόλοιπα στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.

Κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το δεύτερο και τέταρτο νομοσχέδιο που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, εκτός από την εναρμόνιση με την «Οδηγία Omnibus», έχουν επιπρόσθετα σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με άλλες ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ειδικότερα, όπως η ίδια δήλωσε, με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνονται βελτιώσεις στον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, καθώς και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές για σκοπούς εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με το τέταρτο νομοσχέδιο προτείνονται επίσης βελτιώσεις στον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο, ώστε να επιτευχθεί:

1. ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ,

2. καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας από τους εμπλεκόμενους φορείς και

3. αποτελεσματικότερη εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

16 Οκτωβρίου 2012

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

2. Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

3. Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

4. Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

5. Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων