Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Φακοντής Ευθύμιος Δίπλαρος
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Ευρωαγροτικός”. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η αγροτική οργάνωσηΠαναγροτικός Σύνδεσμος και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/8/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2012, που τροποποιεί την Οδηγία 2003/90/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση, καθώς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών.

Πιο συγκεκριμένα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση ορισμένων παραρτημάτων αυτών, ώστε να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο που διέπει τον τομέα των σπόρων προς σπορά με το αντίστοιχο κοινοτικό, αναφορικά με τον καθορισμό των ελάχιστων χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα εν λόγω ελάχιστα χαρακτηριστικά καθορίζονται με βάση τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών καθορίζονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών.

Περαιτέρω, στα ίδια πιο πάνω στοιχεία αναφέρεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2012. Ωστόσο, αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία στις 24 Σεπτεμβρίου 2012.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

9 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων