Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Σεπτεμβρίου και στις 5 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από:

1. την Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση, όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου και

2. την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιούνται οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να απαλειφθεί η υποχρέωση των νομικών προσώπων που έχουν ως κύριο σκοπό ίδρυσής τους την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος να είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο για τουλάχιστον πέντε χρόνια, προκειμένου να μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, όταν επηρεάζονται τα συμφέροντά τους από αποφάσεις που λαμβάνονται από διοικητική αρχή.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με την προτεινόμενη τροποποίηση οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο έχει ως κύριο σκοπό ίδρυσης την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για αναθεώρηση αποφάσεων που λαμβάνονται για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για εκτέλεση έργου, για παροχή έγκρισης για εκτέλεση δημόσιου έργου ή για χορήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης στην περίπτωση έργων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έστω και αν δεν είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο για περίοδο πέντε χρόνων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας προέκυψε μετά τις επισημάνσεις και τη σχετική προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη ορθή μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως το πιο πάνω δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη επεκταθεί, ώστε να μπορεί να ασκείται και από φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ως σκοπό ίδρυσής τους την προώθηση του περιβάλλοντος.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε, σε σχέση με την πιο πάνω εισήγηση, ότι στο παρόν στάδιο είναι επιτακτική η άμεση προώθηση του προτεινόμενου νόμου ως έχει κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υιοθετηθούν οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οποιαδήποτε εισήγηση για περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας θα μπορούσε να εξεταστεί από το αρμόδιο υπουργείο και να προωθηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

9 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων