Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 8 Οκτωβρίου 2012. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας, Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στον τρόπο σύστασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), στη διαδικασία καθορισμού και τροποποίησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στην αποστολή, οργάνωση, στελέχωση, εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα ΚΕΠ με το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργούν υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), το οποίο σχεδιάζει τη δημιουργία των νέων κέντρων, μεριμνά για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής τους και τη λήψη των απαιτούμενων ενεργειών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και, γενικά, παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία τους. Μέχρι στιγμής λειτουργούν επτά συνολικά ΚΕΠ (ΚΕΠ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου, Πόλεως Χρυσοχούς και Πελενδρίου), τα οποία προσφέρουν περίπου εβδομήντα δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται σε έξι διαφορετικά υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά στα έξι ΚΕΠ που λειτουργούσαν μέχρι το 2011 (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Πόλεως Χρυσοχούς και Πελενδρίου), ο μέσος όρος παρεχόμενων υπηρεσιών την ημέρα, με βάση στοιχεία του έτους 2011, ανέρχεται στις 3 138. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι κατά το έτος 2011 προσφέρθηκαν συνολικά 778 314 υπηρεσίες από τα έξι αυτά ΚΕΠ.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η σύσταση και η καθημερινή λειτουργία των ΚΕΠ δε ρυθμιζόταν από νομοθεσία, αλλά με βάση αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή εγκυκλίους/επιστολές προς ή/και από τα συνεργαζόμενα υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες σε σχέση με τις παρεχόμενες από τα κέντρα υπηρεσίες. Ωστόσο, η έλλειψη νομικού πλαισίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, δημιουργεί προβλήματα και αδυναμίες, που αφορούν κυρίως στο μη ικανοποιητικό συντονισμό και στη μη έγκαιρη ενημέρωση του ΤΔΔΠ από τα μητρικά τμήματα/υπηρεσίες για αλλαγές/τροποποιήσεις που προκύπτουν στις προσφερόμενες από τα ΚΕΠ υπηρεσίες ή/και στην ανάθεση από τα εν λόγω τμήματα στα κέντρα νέων ή πρόσθετων αρμοδιοτήτων χωρίς την εξασφάλιση εκ των προτέρων της έγκρισης του ΤΔΔΠ.

Τα πιο πάνω προβλήματα αναμένεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους, να απαμβλυνθούν με τη θεσμοθέτηση της όλης διαδικασίας και ειδικότερα της διαδικασίας καθορισμού των αρμοδιοτήτων των κέντρων και τροποποίησης των αρμοδιοτήτων αυτών. Ως εκ τούτου, με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπείται η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στον τρόπο σύστασης των ΚΕΠ, στη διαδικασία καθορισμού και τροποποίησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στην αποστολή, οργάνωση, στελέχωση, εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό της λειτουργίας τους.

Οι κύριες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αφορούν στα εξής:

1. Τον τρόπο σύστασης των κέντρων: Κέντρο συνιστάται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2. Τη διαδικασία καθορισμού και τροποποίησης των αρμοδιοτήτων των κέντρων: Οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο διάταγμα που αναφέρεται πιο πάνω και μπορεί να είναι όλες ή μερικές από τις καθοριζόμενες στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο. Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων γίνεται με σχετική αναθεώρηση του πίνακα που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο με διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών μετά τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού και του αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, το θέμα παραπέμπεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης.

3. Την αποστολή των κέντρων: Παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων των πολιτών από το στάδιο της υποβολής της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης είτε αμέσως επί τόπου, όπου τούτο είναι δυνατό, είτε σε συνεργασία με το εκάστοτε αρμόδιο όργανο.

4. Την οργάνωση, στελέχωση, εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας των κέντρων: Ανατίθενται στο διευθυντή του ΤΔΔΠ, ο οποίος τοποθετεί προϊστάμενο σε κάθε ΚΕΠ, που είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, μέλος του γενικού διοικητικού προσωπικού ή του γενικού γραμματειακού προσωπικού ή του ΤΔΔΠ. Επίσης, στα κέντρα δύναται να απασχολείται μόνιμο, έκτακτο, καθορισμένης διάρκειας ή/και ωρομίσθιο προσωπικό, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την οικεία σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Το εν λόγω προσωπικό δύναται να τοποθετείται, μετακινείται, μετατίθεται ή αποσπάται, αναλόγως της περίπτωσης, από τα υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες προς οποιοδήποτε κέντρο, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε σε ισχύ, κατά περίπτωση, οικεία νομοθεσία, αφού προηγηθεί συνεννόηση του διευθυντή του ΤΔΔΠ με τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, για την ετοιμασία του πραγματοποιήθηκε σειρά διαβουλεύσεων υπό τη μορφή συσκέψεων ή/και αλληλογραφίας με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, στα οποία στάλθηκε προσχέδιο του νομοσχεδίου και υποβλήθηκαν συναφώς γραπτές απόψεις. Σημειώνεται ότι το παρόν νομοσχέδιο δε συνεπάγεται οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ δήλωσε ότι πρόσφατη έρευνα, η οποία διεξήχθη από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, επέδειξε πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΠ.

Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι, μετά τη λειτουργία των ΚΕΠ, το ΤΔΔΠ δέχτηκε πολλά αιτήματα από δήμους και κοινότητες για λειτουργία πρόσθετων κέντρων. Συναφώς, προγραμματίζεται η λειτουργία και δεύτερου κέντρου στη Λεμεσό, επαρχία η οποία δέχεται τη μεγαλύτερη προσέλευση πολιτών.

Αναφορικά με τη δημιουργία πρόσθετων περιφερειακών κέντρων, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι, πριν προχωρήσει κάτι τέτοιο, πρέπει να προηγηθεί μελέτη για καθορισμό των αναγκών.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ ανέφερε ότι προγραμματίζεται και η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο θα χειρίζεται αποκλειστικά τηλεφωνήματα των πολιτών και θα λειτουργήσει με υφιστάμενο προσωπικό.

Επιπρόσθετα, προωθείται η διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της διεκπεραίωσης εργασιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προγραμματίζει τη λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος μέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εκφράζοντας την ευαρέσκειά της για την επιτυχία του θεσμού, καθώς και για τις πολύτιμες υπηρεσίες που έχουν προσφέρει τα ΚΕΠ μέχρι σήμερα, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων