Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2011 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Σωτήρης Σαμψών Γεώργιος Προκοπίου
Χάρης Γεωργιάδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου 2012.

Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2011, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2011.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία η οποία είναι σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και διενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, η οποία παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής ότι η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2011, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το 2011 και ετοιμάστηκε στη βάση των εισπράξεων και πληρωμών, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα ποσά τα οποία εισπράχθηκαν και πληρώθηκαν κατά το υπό εξέταση έτος. Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2011, αυτή αποτελείται από το μέρος Α´, που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους, και από το μέρος Β´, που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού και επίσης καλύπτει τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους. Ειδικότερα, σε αυτήν περιλαμβάνονται ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών, η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού, οι σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι πίνακες που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσιονομική έκθεση, καθώς και με τα συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Από τις οικονομικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2011 προέκυψε ταμειακό έλλειμμα στον προϋπολογισμό συνολικού ύψους €682 εκατομ., σε σύγκριση με έλλειμμα συνολικού ύψους €1.911,5 εκατομ. το 2010, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €2.379,1 εκατομ. Συνεπώς, το ταμειακό έλλειμμα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεματικών σε ποσό ύψους €18.821 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €17.316 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2010. Τα αποθεματικά επηρεάστηκαν επίσης από την κίνηση σε επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Η αύξηση του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2011 πριν από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, σε σύγκριση με το έλλειμμα για το έτος 2010, οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

α. Τη μείωση των ενοικίων, δικαιωμάτων και άλλων προσόδων σε €95 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό των €178,2 εκατομ. το 2010.

β. Την αύξηση των κοινωνικών παροχών σε €1.233,2 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό των €1.192 εκατομ. το 2010.

γ. Την αύξηση των δαπανών για την εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους σε €539,3 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό των €459 εκατομ. το 2010.

δ. Την αύξηση των δαπανών προσωπικού σε €2.625,9 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό των €2.500,4 εκατομ. το 2010.

2. Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε ποσό ύψους €7.326,7 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €5.806,7 εκατομ. το 2010, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 26%, ενώ τα προϋπολογισθέντα ανήλθαν στο ποσό των €6.609,2 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό των €6.877,7 εκατομ. το 2010, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των εσόδων 111% το 2011, σε σύγκριση με το ποσοστό ύψους 84% το 2010. Ειδικότερα, τα έσοδα/εισπράξεις του έτους 2011 προέρχονταν κυρίως από έμμεσους φόρους κατά 38%, σε σύγκριση με το ποσοστό ύψους 47% το 2010, και άμεσους φόρους κατά 28%, σε σύγκριση με το ποσοστό ύψους 33% το 2010.

3. Οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου, τις τακτικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες, ανήλθαν σε ποσό ύψους €8.008,7 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €7.718,2 εκατομ. το 2010, μειώθηκαν δηλαδή κατά 3,7%, ενώ οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ανήλθαν σε €8.988,3 εκατομ. το 2011, σε σύγκριση με το ποσό των €8.830,2 εκατομ. το 2010, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των δαπανών 89% το 2011, σε σύγκριση με το ποσοστό ύψους 87% το 2010. Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2011 προέρχονταν κυρίως από δαπάνες προσωπικού κατά 33%, σε σύγκριση με το ποσοστό ύψους 32% το 2010, από μεταβιβάσεις κατά 30%, όπως και το 2010, από λειτουργικές δαπάνες κατά 13%, όπως και το 2010, από αποπληρωμές δανείων κατά 8%, όπως και το 2010, και από κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 7%, όπως και το 2010.

4. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2011 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €8.833,3 εκατομ. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €155 εκατομ., που προήλθαν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €82,4 εκατομ., και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ύψους €72,6 εκατομ., οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Κατά συνέπεια, οι συνολικά εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2011 στο ποσό των €8.988,3 εκατομ.

5. Το συνολικό ύψος του δανεισμού την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε στο ποσό των €11.342,1 εκατομ., σε σύγκριση με το ποσό των €10.199,2 εκατομ. στο τέλος του 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 12%, από το οποίο το ποσό των €6.337,9 εκατομ. αφορά δάνεια εξωτερικού και το ποσό των €22,5 εκατομ. δάνεια σε ξένα νομίσματα.

6. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €1.547,7 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2010 σε €1.577,3 εκατομ. στο τέλος του 2011 ή, σε ποσοστό, αύξηση κατά 2% και αφορούσαν κυρίως ποσό €971,6 εκατομ. στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, σε σύγκριση με το ποσό των €1.027,7 εκατομ. το 2010, ποσό €282,8 εκατομ. στο Τμήμα Τελωνείων, σε σύγκριση με το ποσό των €228,7 εκατομ. το 2010, και ποσό €167,9 εκατομ. στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε σύγκριση με το ποσό των €125,9 εκατομ. το 2010.

7. Το συνολικό ύψος των γραμματίων δημοσίου την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε στο ποσό των €1.578,4 εκατομ., σε σύγκριση με το ποσό των €644,3 εκατομ. στο τέλος του 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 145%, από το οποίο τα €743,4 εκατομ. είναι γραμμάτια δημοσίου εξωτερικού σε ευρώ, σε σύγκριση με τα €242,7 εκατομ. το 2010, και τα €834,9 εκατομ. γραμμάτια δημοσίου εσωτερικού, σε σύγκριση με τα €401,5 εκατομ. το 2010.

Επιπρόσθετα και με αφορμή τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, το δημοσιονομικό έλεγχο και τη λογιστική πρακτική, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προσχεδίου πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία εισηγείται την εφαρμογή σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα τριών ετών της υιοθέτησης της βάσης των δεδουλευμένων ως βάσης ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα, η οποία θεωρείται πιο αντιπροσωπευτική σε σύγκριση με την υπάρχουσα βάση των εισπράξεων και των πληρωμών, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, δηλαδή στις εισπράξεις και τις πληρωμές του κράτους και ειδικότερα σε αυτές που αφορούν μεταξύ άλλων τις εγγυήσεις δανείων, τα καθυστερημένα έσοδα, το δημόσιο χρέος, το ύψος του συνταξιοδοτικού ελλείμματος του δημοσίου, καθώς επίσης και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους.

2. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κατά τους μήνες Μάρτιο μέχρι Μάιο του 2012 διενήργησε μελέτη, με σκοπό την ανάλυση των καθυστερημένων εσόδων και τον προσδιορισμό αυτών που δεν είναι πρακτικά εισπράξιμα, με τη βοήθεια των ελεγχόντων λειτουργών και του λογιστικού προσωπικού που υπηρετεί στα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες. Η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι από το σύνολο των καθυστερημένων εσόδων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ύψους €1.578 εκατομ. τουλάχιστον τα €649 εκατομ. δεν είναι πρακτικά εισπράξιμα. Οι κυριότερες κατηγορίες των επισφαλών καθυστερημένων εσόδων σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

α. Οφειλές από νομικά πρόσωπα υπό διαχείριση ή εκκαθάριση ή διάλυση ύψους €200,4 εκατομ.

β. Οφειλές από νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ακίνητη περιουσία και είναι ανενεργά, εκτός όσων έχουν πτωχεύσει, ύψους €214,8 εκατομ.

γ. Οφειλές από οργανισμούς δημόσιου δικαίου και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για τα οποία εκκρεμεί η λήψη πολιτικής απόφασης ύψους €70,6 εκατομ.

δ. Οφειλές από φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούν να εντοπιστούν ύψους €6,8 εκατομ.

Συνεπώς, πρόσθεσε, τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, καθώς και συγκεκριμένες εισηγήσεις υποβλήθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών. Μεταξύ των εισηγήσεων αυτών, ανέφερε, περιλαμβάνεται και η δημοσίευση των ονομάτων οφειλετών, καθώς και ο συμψηφισμός καθυστερημένων εσόδων με πληρωμές που διενεργεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Τέλος, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας εισηγήθηκε τον καθορισμό γενικής πολιτικής για υιοθέτηση μέτρων και διαδικασιών είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων από το κράτος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, για εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσής της που πηγάζει από το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση της απόφασης για τον τελικό απολογισμό, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2011.

Με την ευκαιρία αυτή και στη βάση της διενεργηθείσας μελέτης από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναφορικά με την ανάλυση των καθυστερημένων εσόδων, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της εισπραξιμότητάς τους, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες και στην έγκαιρη λήψη μέτρων για είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων, όπως αυτά καταγράφονται στις γενικές διαπιστώσεις και εισηγήσεις της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία η επιτροπή υιοθετεί πλήρως.

Τέλος, η επιτροπή καλεί επίσης την κυβέρνηση όπως για την έγκαιρη εφαρμογή στην πράξη των υπό αναφορά μέτρων και εισηγήσεων προβεί στην ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των απαραίτητων νομοσχεδίων, όπως αυτά προτείνονται στην εν λόγω μελέτη από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.

 

 

 

 

8 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων