Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2012. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, ώστε η βασική νομοθεσία να επεκταθεί ως ακολούθως:

1. Αποκοπή από τις συντάξιμες απολαβές όλων των αξιωματούχων (όχι μόνο των βουλευτών και των υπουργών) ποσού που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,8%. Η ρύθμιση αυτή να μην τυγχάνει εφαρμογής στους αξιωματούχους που καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή από σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό, από τις απολαβές των οποίων γίνονται ήδη αποκοπές ύψους 3%, από την 1η Οκτωβρίου 2011, με βάση τις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2011 [Νόμος αρ. 113(Ι) του 2011].

2. Αύξηση των περιοδικών εισφορών όλων των αξιωματούχων για μεταβίβαση της σύνταξης στη/στο χήρα/χήρο και εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση θανάτου, από 0,75% επί των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών τους και 1,75% πέραν των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών τους σε 2% επί των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων απολαβών τους. Σημειώνεται ότι οι αξιωματούχοι που καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό καταβάλλουν ήδη, με βάση τις διατάξεις του Νόμου αρ. 113(Ι) του 2011, από την 1η Οκτωβρίου 2011, αυξημένες περιοδικές εισφορές ύψους 2% επί των συντάξιμων απολαβών τους.

3. Επιστροφή στον αξιωματούχο, σε περίπτωση που αυτός δε διασφαλίζει δικαίωμα σε οποιοδήποτε ωφέλημα ή ωφελήματα, του ποσού των αποκοπών του, ύψους 6,8% επί των συντάξιμων απολαβών του, καθώς και υποχρέωση του αξιωματούχου, σε περίπτωση επαναδιορισμού του στο ίδιο λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, για επιστροφή των εν λόγω αποκοπών στη Δημοκρατία, ώστε η προηγούμενή του υπηρεσία να ληφθεί υπόψη για σκοπούς χορήγησης ωφελημάτων.

Με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, τόσο ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011 [Νόμος αρ. 88(Ι) του 2011] όσο και ο υπό ψήφιση νόμος καλύπτουν τους αξιωματούχους του κράτους που έχουν δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα, δηλαδή σε σύνταξη ή σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή σε φιλοδώρημα, περιλαμβανομένων και των μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Στην ίδια εισηγητική έκθεση σημειώνεται επίσης ότι με πρόταση νόμου μελών του κοινοβουλίου είχε προταθεί η εξαίρεση των μελών των κοινοτικών συμβουλίων και των μελών των δημοτικών συμβουλίων από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου αρ. 88(Ι) του 2011, αλλά τούτο δεν κατέστη δυνατό μετά και από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία τέτοια εξαίρεση δε δικαιολογείται και επιπροσθέτως, πέραν των προβλημάτων που θα δημιουργήσει στην εφαρμογή του νόμου, θα αποτελεί έκδηλη παράβαση της συνταγματικά προστατευόμενης αρχής της ισότητας.

Σημειώνεται επίσης ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής επιστολή εκ μέρους μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία από τις πρόνοιες της υπό ψήφιση νομοθεσίας πρέπει να εξαιρεθούν ο πρόεδρος και τα μέλη της ΕΔΥ, ώστε να μην έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν συνεισφορά για τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Συναφώς, στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται ότι τυχόν υιοθέτηση από τη Βουλή πρόσφατα διαφοροποιημένης τοποθέτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε συνεδρία της αρμόδιας επιτροπής σε σχέση με προηγούμενη σχετική τοποθέτησή του, σύμφωνα με την οποία ανάλογη ρύθμιση είναι αντίθετη με τη συνταγματική πρόνοια που κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της ΕΔΥ, επιφέρει εμμέσως πλην σαφώς δυσμενή μεταβολή της αντιμισθίας, καθώς και των λοιπών όρων υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

2 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων