Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201 και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 21 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε στις περιπτώσεις αναπροσαρμογών στην αφαίρεση φόρων εισροών επί κεφαλαιουχικών στοιχείων να περιληφθούν στα κεφαλαιουχικά στοιχεία και τα κτίρια που κατασκευάζονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε ακίνητη ιδιοκτησία που του ανήκει.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 5 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε η χρονική περίοδος κατά την οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση να τηρεί βιβλία και αρχεία για σκοπούς απόδοσης ΦΠΑ να μειωθεί από τα επτά σε έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τους πρώτους κανονισμούς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα οφείλουν να προβαίνουν σε αναπροσαρμογές στην αφαίρεση του φόρου εισροών σε σχέση με το κάθε κεφαλαιουχικό στοιχείο, όταν υπάρχει διαφοροποίηση στη χρήση του, από φορολογητέα σε εξαιρούμενη ή και αντίστροφα. Με βάση την ίδια νομοθεσία, στα κεφαλαιουχικά στοιχεία για τα οποία εφαρμόζεται η εν λόγω αναπροσαρμογή δεν περιλαμβάνονται τα κτίρια που κατασκευάζονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε ακίνητη ιδιοκτησία που του ανήκει, αλλά περιλαμβάνονται κτίρια που κατασκευάζονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο επί ακίνητης ιδιοκτησίας τρίτου, με αποτέλεσμα η παράλειψη αυτή να οδηγεί στη μη ορθή εφαρμογή των σχετικών κανονισμών, καθώς και σε διαφορετική μεταχείριση ως προς το δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών.

Συναφώς, με βάση τα ίδια στοιχεία, με την προτεινόμενη τροποποίηση αίρεται η υπό αναφορά παράλειψη και παράλληλα υιοθετούνται οι διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο δημιουργίας αδικαιολόγητων πλεονεκτημάτων από τους διακανονισμούς αναφορικά με αγαθά επένδυσης.

Σε σχέση με τους δεύτερους κανονισμούς η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επισήμανε ότι το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σε δοκιμαστική βάση για χρονική περίοδο ενός έτους και στη λήξη της περιόδου αυτής το μέτρο αυτό θα επανεξεταστεί, με στόχο την περαιτέρω μείωση της προτεινόμενης περιόδου τήρησης βιβλίων και αρχείων στα πέντε χρόνια.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, από την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου αναμένεται μείωση κατά 22% του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων που δημιουργεί η διαδικασία τήρησης των εν λόγω βιβλίων και αρχείων, η οποία σε πραγματικούς αριθμούς αναμένεται να ανέλθει σε €654.000.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης των δεύτερων κανονισμών μέλη της επιτροπής τόνισαν την ανάγκη υιοθέτησης ανάλογης ρύθμισης και από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ δεσμεύτηκε να μεταφέρει την πιο πάνω εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε αυτή να μελετηθεί περαιτέρω από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012» και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2012».

 

 

 

25 Σεπτεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων