Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν, για να θεωρούνται τα χρυσά νομίσματα ως επενδυτικός χρυσός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, η ανάγκη τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία έπειτα από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την υπό αναφορά ευρωπαϊκή Oδηγία στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ ενημέρωσε την επιτροπή ότι με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας για το ΦΠΑ, για να θεωρούνται τα χρυσά νομίσματα ως επενδυτικός χρυσός, πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι καθαρότητας τουλάχιστον εννιακοσίων χιλιοστών.

2. Nα έχουν κοπεί μετά το έτος 1800.

3. Nα αποτελούν ή να έχουν αποτελέσει νόμιμο χρήμα στη χώρα προέλευσής τους.

4. Nα πωλούνται υπό κανονικές συνθήκες σε τιμή η οποία δεν υπερβαίνει την κανονική αξία του χρυσού που περιέχεται στα νομίσματα σε ποσοστό περισσότερο από 180%.

5. Nα περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και να γνωστοποιούνται μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι με βάση την ευρωπαϊκή Oδηγία μόνο οι πρώτες τέσσερις προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, ενώ η πέμπτη προϋπόθεση πρέπει να ισχύει εναλλακτικά και όχι σωρευτικά. Περαιτέρω, όπως η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή, στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται ότι με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή Oδηγία η τιμή πώλησης των χρυσών νομισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την κανονική αξία του χρυσού που περιέχεται στα νομίσματα σε ποσοστό περισσότερο από 80% και όχι 180%, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Συναφώς, όπως η ίδια δήλωσε, με τον προτεινόμενο νόμο υιοθετούνται όλες οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται πιο πάνω, ώστε η εθνική νομοθεσία να καταστεί συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012».

 

 

25 Σεπτεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων