Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τo νομοσχέδιο «O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2012 Νόμος (Αρ. 1) του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, όπου εξέφρασαν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ-Γραφείο Προγραμματισμού και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου (Ν. αρ. 194/1987), η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου υπέβαλε αίτημα στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το συμπληρωματικό προϋπολογισμό υπό μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2012 Νόμος (Αρ. 1) του 2012» και εξουσιοδότησε την Υπουργό Εσωτερικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε νόμο. Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.

Ειδικότερα, ο υπό αναφορά συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορά την κάλυψη των εξόδων του συνεδρίου “Looking beyond the AVMS Directive: the challenges of Connected TV”, το οποίο θα συνδιοργανώσει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2012 στη Λεμεσό και συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το υπό αναφορά συνέδριο θεωρείται υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς ανάπτυξης πολιτικών για τα οπτικοακουστικά/ραδιοτηλεοπτικά μέσα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και ειδικότερα στα πλαίσια της επιταχυνόμενης σύγκλισης τηλεοπτικής και διαδικτυακής διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου, που συνοψίζεται με τον όρο “Connected TV” ή “Smart TV”.

Περαιτέρω, τα πορίσματα του συνεδρίου θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για την ετοιμασία εγγράφου πολιτικής (Green Paper), που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέσα στο 2013 και θα οδηγήσει στην αναθεώρηση της παρούσας Οδηγίας 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων). Η Κύπρος στοχεύει να καταστήσει το συνέδριο ετήσιο θεσμό και η Κύπρος να καταστεί κέντρο για το συντονισμό των υπηρεσιών αυτών.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά συνέδριο διοργανώνεται μετά από σχετική εισήγηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών, που υποβλήθηκε με επιστολή του προς την Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2011, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής. Η εν λόγω επίτροπος ανταποκρίθηκε θετικά στο σχετικό αίτημα με επιστολή της, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, η οποία επίσης κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το συνολικό κόστος της διοργάνωσης του συνεδρίου αυτού αναμένεται να ανέλθει περίπου στις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συνδιοργανωτής, έχει ήδη εγκρίνει και ενημερώσει σχετικά την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για τη συγχρηματοδότηση της εκδήλωσης με το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000), το οποίο θα καταβληθεί το 2013. Ως εκ τούτου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αιτείται την έγκριση του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) με τον προτεινόμενο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2012, καθώς στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2012 υπάρχει πρόνοια μόνο για τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€4.500). Περαιτέρω, όταν καταβληθεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει η ανάλογη προσαρμογή στον προϋπολογισμό της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2013.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις αρμόδιες αρχές της οποίας διατηρεί άριστη συνεργασία, στοχεύουν σε ένα υψηλού επιπέδου συνέδριο με συμμετέχοντες και ομιλητές από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι προετοιμασίες για το εν λόγω συνέδριο τόσο από πλευράς της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής την επίσημη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η συγχρηματοδότηση του συνεδρίου με το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000), τόνισε εκ νέου τη σημαντικότητα του συνεδρίου λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στο χώρο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών από την εφαρμογή της υπηρεσίας “Connected TV” δε ρυθμίζονται από καμία υφιστάμενη ευρωπαϊκή Οδηγία. Ειδικότερα, η υπηρεσία “Connected TV” αποτελεί τη νέα γενιά τηλεοπτικών συσκευών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με πλατφόρμες παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών, και σε αυτή συνυπάρχουν τηλεόραση και διαδικτυακές υπηρεσίες. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά την υπηρεσία “Connected TV”, αυτή ξεφεύγει από τον παραδοσιακό έλεγχο που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες τηλεόρασης, αφού τώρα στον έλεγχο προστίθενται και οι διαδικτυακές υπηρεσίες.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ενημερωτικά ότι στο συνέδριο αυτό αναμένεται πως θα λάβουν μέρος διακόσιοι πενήντα (250) σύνεδροι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το συνέδριο αναμένεται να τύχει κάλυψης από πολλά διεθνή ΜΜΕ, γεγονός που του προσδίδει κύρος και αναδεικνύει τη σημαντικότητά του.

Καταλήγοντας, ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητη Αρχή η οποία αυτοσυντηρείται οικονομικά. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που απαιτείται θα επιβαρύνει την ίδια την Αρχή και δε θα επιβαρυνθεί τελικά ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι το εν λόγω συνέδριο αποτελεί την κορωνίδα των εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μεσών και τόνισε ότι η συνδιοργάνωσή του αποτελεί καλή επένδυση για την Κύπρο λόγω της αναμενόμενης διεθνούς προβολής που θα τύχει.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με την προώθηση του εν λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Συμφωνία με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι του Γραφείου της Κυπριακής Προεδρίας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν καταρχάς την επιφύλαξή τους ως προς την αναγκαιότητα διοργάνωσης του συνεδρίου αυτού και διερωτήθηκαν κατά πόσο τέτοιας φύσεως συνέδρια έχουν διοργανωθεί και από άλλα κράτη μέλη που ανέλαβαν κατά καιρούς την ευρωπαϊκή Προεδρία. Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η επιτροπή τίθεται προ τετελεσμένων γεγονότων, καθώς οι προετοιμασίες για το εν λόγω συνέδριο βρίσκονται στο τελικό στάδιο χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων το σχετικό κονδύλι. Επί τούτου ο εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου απάντησε ότι η καθυστέρηση υποβολής του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή οφείλεται στις έντονες πιέσεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κυπριακή Προεδρία για διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι κάθε κράτος μέλος που αναλαμβάνει την ευρωπαϊκή Προεδρία διοργανώνει συνέδριο που αφορά τον καθορισμό πολιτικής στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μεσών.

Ειδικότερα, ο προβληματισμός των πιο πάνω μελών επικεντρώθηκε στα ακόλουθα:

1. Το αν η χρηματοδότηση του συνεδρίου ή μέρος της θα μπορούσε να γίνει μέσω χορηγιών. Προς την κατεύθυνση αυτή μέλη της επιτροπής αναρωτήθηκαν αν έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο εξεύρεσης τέτοιων χορηγών. Επί τούτου ο εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συμφώνησε σχετικά με τη σημασία της εξασφάλισης χορηγιών για τη χρηματοδότηση τέτοιων συνεδρίων, επισημαίνοντας όμως ταυτόχρονα ότι οι χορηγίες δεν αφορούν την καταβολή χρηματικού ποσού. Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι οι χορηγοί μπορούν να αναλάβουν υπηρεσίες που παρέχονται στο συνέδριο και συνεπώς να μειωθεί το συνολικό κόστος της διοργάνωσής του και ανέφερε ότι εξασφαλίστηκαν ήδη κάποιες χορηγίες σε είδος. Ο ίδιος εκπρόσωπος συμπλήρωσε σχετικά ότι θα γίνουν περαιτέρω προσπάθειες εξεύρεσης τέτοιων χορηγών.

2. Τη διευκρίνιση, όπως ζητήθηκε από μέλη της επιτροπής, του τι περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος της διοργάνωσης του συνεδρίου, ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν, για να επιλέγουν οι πάροχοι υπηρεσιών για τη διοργάνωσή του, όπως π.χ. ο χώρος διεξαγωγής του, καθώς και την αναλυτική κατάσταση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Επί τούτου ο εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού ανέφερε ότι οι σύνεδροι θα καλύψουν οι ίδιοι τα προσωπικά τους έξοδα και ότι αυτά δε συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της διοργάνωσης του συνεδρίου, τόνισε ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα καλύψει μόνο τα έξοδα των ομιλητών. Επισήμανε δε ότι η εκτίμηση του συνολικού κόστους, αλλά και όλες οι διεργασίες για τη διοργάνωση του συνεδρίου έχουν γίνει σε συνεργασία με εταιρεία που εξειδικεύεται σε θέματα διοργάνωσης συνεδρίων. Καταλήγοντας, ο ίδιος εκπρόσωπος επιφυλάχθηκε όπως καταθέσει στην επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο αναλυτική κατάσταση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

3. Το ότι θα ήταν θετικό, σύμφωνα με μέλη της επιτροπής, αν η Κύπρος μπορούσε να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, δεδομένης της μεγάλης προβολής που αναμένεται να τύχει το συνέδριο από διεθνή ΜΜΕ. Μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως διερευνηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Επί τούτου ο εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ανέφερε ότι ήδη λειτουργεί Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο που εδρεύει στο Στρασβούργο και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και Κέντρο Τεχνικών Γνώσεων και Εμπειρογνωμοσύνης σε Θέματα Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων που εδρεύει στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Συμπληρώνοντας, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι διερευνάται το ενδεχόμενο σύστασης μιας υποομάδας αρμόδιας για θέματα που αφορούν την υπηρεσία “Connected TV” και ότι η Κύπρος στοχεύει στο να καταστεί η έδρα διεξαγωγής των εργασιών της.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του συμπληρωματικού προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Σεπτέμβριου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων