Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους αναπεμφθέντες νόμους «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012» και «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012, Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τους πιο πάνω νόμους, οι οποίοι αναπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατʼ επίκληση του άρθρου 50.1 του συντάγματος μετά την ψήφισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουλίου 2012 και την κοινοποίησή τους στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 13 Ιουλίου 2012, σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Όπως είναι γνωστό, με τον πρώτο αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των ιατρικών λειτουργών του δημόσιου τομέα από το εξηκοστό τρίτο στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Με το δεύτερο αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η μείωση του μισθού των μόνιμων ιατρικών λειτουργών οποιασδήποτε βαθμίδας, σε περίπτωση που αυτοί προτίθενται να αφυπηρετήσουν ως αποτέλεσμα της πιο πάνω αναφερόμενης νομοθετικής ρύθμισης, μετά την ηλικία των εξήντα τριών ετών, ώστε αφʼ ης στιγμής συμπληρώσουν την ηλικία των εξήντα τριών ετών, αλλʼ όχι την ηλικία των εξήντα πέντε ετών, οπότε και θα καταστούν δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να μην τους καταβάλλεται η σύνταξη στην οποία θα είναι δικαιούχοι από το εν λόγω ταμείο, εφόσον θα λαμβάνουν ταυτόχρονα μισθό για τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο τομέα. Η μείωση αυτή θα αντιστοιχεί στην αναλογική σύνταξη που καταβάλλεται βάσει της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις για τα έτη υπηρεσίας στην κρατική υπηρεσία.

Ειδικότερα, οι λόγοι της αναπομπής σε σχέση με τον πρώτο νόμο, όπως αυτοί επεξηγούνται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, αυτολεξεί είναι οι ακόλουθοι:

«Ο λόγος αναπομπής του υπό αναφορά νόμου είναι ότι αυτός θα οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού του κράτους, καθότι θα έχει ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:

(α) Καταβολή από την ηλικία των 63 ετών ταυτόχρονα της βασικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μισθού από το κράτος. Σημειώνεται ότι, παρʼ όλο που με την προωθούμενη τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου δε θα καταβάλλεται η αναλογική σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα καταβάλλεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί σε υπηρεσία πέραν των 400 μηνών στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε τυχόν υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη,

(β) καταβολή από το κράτος, ως εργοδότη, ψηλότερων συντάξεων και εφάπαξ ποσού για τους ιατρικούς λειτουργούς που θα αφυπηρετήσουν με τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του ψηλού ορίου προσδόκιμου ζωής,

(γ) καταβολή από το κράτος ψηλών μισθών, αντί συντάξεων, για περίοδο δύο ετών (η μέγιστη επιτρεπτή από την περί συντάξεων νομοθεσία σύνταξη δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2 των συντάξιμων απολαβών) και

(δ) καταβολή ψηλότερης σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 συγκρούεται με το άρθρο 167.6 και το άρθρο 80.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία διαλαμβάνουν ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να ψηφίσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό ή πρόταση νόμου που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό.».

Σημειώνεται ότι σε σχέση με τους λόγους αναπομπής που αφορούν το δεύτερο αναπεμφθέντα νόμο η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, αυτολεξεί αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η τροποποίηση που επιφέρει ο αναπεμπόμενος νόμος στον περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμο του 2011 με την προσθήκη σε αυτόν του νέου άρθρου 18 με πλαγιότιτλο “αναπροσαρμογή του ύψους του μισθού των ιατρικών λειτουργών” καθίσταται άσκοπη και θα πρέπει να διαγραφεί, αν γίνει αποδεκτή η αναπομπή του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) νόμου του 2012, με την οποία ζητείται η επανεξέταση του εν λόγω νόμου για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των ιατρικών λειτουργών από το 63ο στο 65ο έτος της ηλικίας τους.».

Στο στάδιο της επανεξέτασης των πιο πάνω νόμων, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καταθέτοντας τις θέσεις της κυβέρνησης, ανέφερε ότι με τις θεσπισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις αναμένεται ότι το κράτος θα κληθεί να καταβάλει υψηλότερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα στους δικαιούχους λόγω της αύξησης του ηλικιακού ορίου αφυπηρέτησής τους και συνεπακόλουθα θα αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι στους δικαιούχους που σύμφωνα με τις θεσπισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις θα αφυπηρετούν σε ηλικία μεγαλύτερη των εξήντα τριών δε θα καταβάλλεται η αναλογική σύνταξη, δεν επιλύεται το πρόβλημα που προκύπτει, εξαιτίας του γεγονότος ότι μαζί με τον καταβλητέο μισθό θα συνεχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους η βασική σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, υποστήριξε ότι, ενώ από τη μια έχει πρόσφατα θεσμοθετηθεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς από τους δημόσιους υπαλλήλους ύψους τρία τοις εκατό (3%) για σκοπούς λήψης κρατικής σύνταξης με την αφυπηρέτησή τους, από την άλλη δεν υφίσταται ουσιαστικά συνταξιοδοτικό σχέδιο και τα ποσά των εισφορών αυτών κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Συνεπώς, το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε σχέση με την επιβάρυνση των κρατικών δαπανών δεν επιλύεται με αυτό τον τρόπο. Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, η κυβέρνηση θα κληθεί να καταβάλει υψηλότερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, λόγω του γεγονότος ότι οι ιατρικοί λειτουργοί θα αφυπηρετούν στο εξηκοστό πέμπτο αντί στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους και το ύψος των σχετικών εισφορών εκ μέρους τους θα παραμείνει το ίδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υπό το φως των πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή να εμμείνει στην αρχική της απόφαση σε σχέση με τους αναπεμφθέντες νόμους. Ταυτόχρονα, η επιτροπή εισηγείται τη διαμόρφωση του δεύτερου αναπεμφθέντος νόμου, κατά τρόπο που να τροποποιηθεί κατάλληλα η διάταξη που προβλέπει για τη μη ταυτόχρονη καταβολή στους δικαιούχους μισθού και αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι που δικαιούχοι ιατρικοί λειτουργοί οι οποίοι εργάζονταν προηγουμένως στον ιδιωτικό τομέα, όπως και ιατρικοί λειτουργοί που έχουν υπηρεσία πέραν των τετρακοσίων μηνών και κατέβαλλαν εισφορές στο αναλογικό σχέδιο να συνεχίσουν να λαμβάνουν αναλογική σύνταξη, βασική σύνταξη και μισθό.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των πιο πάνω νόμων στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Ιουλίου 2012

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων